nästa
föregående
poster

Press Release

Nytt webbaserat system för att övervaka luftföroreningar

Ändra språk
Press Release Publicerad 2006-07-18 Senast ändrad 2016-06-03
Ozone Web är ett nytt Internetverktyg som i dag lanseras i Köpenhamn av Europeiska miljöbyrån (EEA). Tack vare detta verktyg kan allmänheten nu för första gången kontrollera och följa halterna av marknära ozon över hela Europa.

Pressmeddelande från EEA

Nytt webbaserat system för att övervaka luftföroreningar


Allmänheten kan följa ozonhalterna över hela Europa

Ozone Web är ett nytt Internetverktyg som i dag lanseras i Köpenhamn av Europeiska miljöbyrån (EEA). Tack vare detta verktyg kan allmänheten nu för första gången kontrollera och följa halterna av marknära ozon över hela Europa.

Marknära ozon är ett av de svåraste luftföroreningsproblemen i Europa. Uppgifter från över 500 stationer för mätning av luftkvalitet skickas varje timme till miljöbyrån i Köpenhamn och redovisas i (näst intill) realtid på den nya webbplatsen.

Den som är intresserad kommer att kunna följa luftkvaliteten både i sitt närområde och på europeisk nivå genom att antingen skriva in ett ortnamn eller klicka på en Europakarta. Dessutom kommer det att finnas information på webbplatsen om vad de ozonhalter som vi utsätts för innebär för vår hälsa.

- Att Ozone Web är ett gemensamt europeiskt projekt återspeglar att luftförorening är ett internationellt problem. Föroreningarna kan uppstå på ett ställe men få effekter på en annan plats många hundra kilometer därifrån. Webbplatsen är ett utmärkt exempel på hur EU kan skapa samarbeten med medlemsstaterna för att tjäna EU-medborgarna och ge dem större inflytande, säger professor Jacqueline McGlade, miljöbyråns verkställande direktör.

Höga ozonhalter innebär hälsorisker. Ozonet kan irritera luftvägarna, vålla andningssvårigheter och skada lungorna efter bara några timmars exponering. Upp till 30 procent av Europas stadsbefolkning utsätts för ozonhalter som ligger över de tröskelvärden som EU har fastställt. Ozonförorening orsakar hela 20 000 dödsfall i Europa varje år.

I stratosfären - från 10 till 50 kilometer över jordytan - skyddar ozonet de levande organismerna på jorden från solens ultravioletta strålning. Närmare jordytan leder människornas verksamheter till ozonhalter som är flera gånger högre än de naturliga halterna.

När ozon och andra luftföroreningar - t.ex. kväveoxider (NOx) och partiklar - förekommer i höga halter, kan de tillsammans ge upphov till en skadlig smog. Men trots att det är i innerstäderna som utsläppen av de föroreningar som bildar ozon oftast sker, är det inte alltid där som man uppmäter de högsta ozonhalterna. Skälet är att höga halter av kväveoxider från trafiken ofta hämmar ozonbildningen. Eftersom ozonet kan transporteras med vinden så långt som 400-500 kilometer per dag, kan en ozonincident i själva verket inträffa i förorter eller landsbygdsområden långt från föroreningskällan.

- EU har gjort det obligatoriskt för länderna att gå ut med nationella varningar till sina medborgare när ozonhalterna når vissa nivåer. Men Ozone Web går flera steg längre genom att göra det möjligt att följa ozonläget när som helst, oavsett var man befinner sig. Man kan kontrollera ozonhalterna i grannlandet eller på semesterorten, studera den senaste tidens trender och se hur ozonet sprids med vinden över Europa, säger professor McGlade.

Meddelande till redaktören:

Användarna behöver bara logga in på Ozone Web (via miljöbyråns webbplats http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Ozonepisoder under 2005

Sommaren 2005 inträffade de mest betydande ozonepisoderna i Europa mellan den 21-24 juni och den 14-17 juli. Under denna period rapporterades ett antal fall där varningströskelvärdet hade överskridits. Ozonepisoden täckte en stor del av Europa, bl.a. Belgien, Frankrike, Grekland, Italien, Nederländerna, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovenien, Tyskland och Österrike.

Om Europeiska miljöbyrån (EEA):
Miljöbyrån har sitt huvudkontor i Köpenhamn. Byråns mål är att bidra till att få till stånd betydande och mätbara förbättringar i Europas miljö genom att förse de politiska beslutsfattarna och allmänheten med aktuell, målinriktad, relevant och tillförlitlig information.

Kontaktinformation:

För medieförfrågningar:

Mark Grundy
Tfn: +45 33 36 72 07
Mobil: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Dokumentåtgärder