ďalej
späť
body

Press Release

Nový internetový monitorovací systém znecistenia ovzdušia

Zmeniť jazyk
Press Release Publikované 18. 07. 2006 Posledná zmena 03. 06. 2016
Ozone Web, nový internetový nástroj, ktorý v Kodani dnes predstavila Európska environmentálna agentúra (EEA), ponúka užívatelom po prvýkrát možnost monitorovat a sledovat výskyt prízemného ozónu v celej Európe.

Tlacová správa EEA

Nový internetový monitorovací systém znecistenia ovzdušia Užívatelia môžu sledovat hladinu ozónu v celej Európe


Užívatelia môžu sledovat hladinu ozónu v celej Európe

Ozone Web, nový internetový nástroj, ktorý v Kodani dnes predstavila Európska environmentálna agentúra (EEA), ponúka užívatelom po prvýkrát možnost monitorovat a sledovat výskyt prízemného ozónu v celej Európe.

Prízemný ozón je jedným z najzávažnejších problémov znecistenia ovzdušia v Európe. Každú hodinu sa posielajú údaje z viac ako 500 monitorovacích staníc kvality ovzdušia do EEA v Kodani a zobrazujú sa (takmer) v reálnom case na novej internetovej stránke.

Užívatelia môžu bud vložením názvu miesta, alebo kliknutím na mapu Európy sledovat miestnu kvalitu ovzdušia a kvalitu ovzdušia v Európe. Internetová stránka bude obsahovat aj informácie o vplyve koncentrácií ozónu na zdravie, ktorým celia užívatelia.

„Ozone Web ako spolocný európsky projekt vyjadruje medzinárodný charakter znecistenia ovzdušia. Zostavuje sa na jednom mieste, ale môže mat vplyv aj na iné miesto vzdialené mnoho stoviek kilometrov. Internetová stránka je jedinecným príkladom toho, ako Eú dokáže vytvárat partnerské vztahy s clenskými krajinami, aby slúžila a pomáhala svojim obcanom,“ povedala výkonná riaditelka agentúry profesorka Jacqueline McGlade.

Ozón pri vysokých koncentráciách ohrozuje zdravie. Môže vyvolat podráždenie dýchacích ciest, spôsobit tažkosti s dýchaním a poškodit plúca už pri niekolkohodinovej expozícii. Až 30% obyvatelov miest v Európe je vystavených koncentráciám ozónu nad prahové hodnoty stanovené Eú. Znecistenie ozónom zodpovedá každorocne až za 20 000 úmrtí.

V stratosfére - 10 až 50 km nad zemským povrchom - ozón chráni život na Zemi pred ultrafialovými lúcmi zo slnka. V blízkosti zemského povrchu sú koncentrácie ozónu v dôsledku cinnosti cloveka niekolkonásobne vyššie ako v prírode.

Ak sú hladiny ozónu a iných látok znecistujúcich ovzdušie, ako napríklad úrovne oxidov dusíka (NOx) a tuhých znecistujúcich látok vysoké, môžu sa navzájom kombinovat a vytvárat škodlivý smog. Nie vždy sa najvyššie koncentrácie ozónu namerajú v centrách miest, kde sú obvykle emitované znecistujúce látky, ktoré spôsobujú vznik ozónu. Je to kvôli tomu, že nadbytok oxidu dusnatého z dopravy casto potláca vznik ozónu. Kedže sa ozón môže prenášat vetrom do vzdialenosti 400-500 km za den, niekedy sa môže objavit i v prímestských a vidieckych oblastiach daleko od zdroja znecistujúcich látok.

„Právne predpisy Eú ukladajú štátom povinnost varovat obcanov na národnej úrovni, ak hladiny ozónu dosiahnu stanovené medzné koncentrácie. Ozone Web však ponúka podstatne viac, pretože vám umožnuje monitorovat ozón kedykolvek a odkialkolvek. Môžete sledovat hladiny ozónu v susednej krajine alebo v cielovej destinácii vašej dovolenky, skontrolovat najnovší vývoj a sledovat šírenie ozónu vetrom po celej Európe,“ povedala profesorka McGlade.

Poznámky pre redaktorov:

Užívatelia sa jednoducho prihlásia do Ozone Web (zo stránky agentúry: http://eea.europa.eu/maps/ozone).

Ozónové epizódy v roku 2005

V lete 2005 sa najzávažnejšie ozónové epizódy v Európe vyskytli medzi 21.- 24. júnom a 14. -- 17. júlom. Pocas tohto obdobia bolo hlásených množstvo prekrocení prahových koncentrácií pre varovanie obyvatelstva v Európe. Ozónová epizóda pokrývala velkú cast Európy, vrátane Rakúska, Belgicka, Francúzska, Nemecka, Grécka, Talianska, Holandska, Portugalska, Rumunska, Slovinska a Švajciarska.

O Európskej environmentálnej agentúre (EEA):

EEA má sídlo v Kodani. úlohou agentúry je poskytovaním vcasných, cielených, relevantných a spolahlivých informácií pre tvorcov stratégií a pre verejnost pomáhat pri dosahovaní viditelného a meratelného zlepšenia životného prostredia v Európe.

Kontakt

Informácie pre médiá:

Mark Grundy
Information Officer
telefón: +45 33 36 72 07
mobil: +45 23 68 36 75

For public enquiries:

EEA Information Centre

Enquiry form (English)


Permalinks

Akcie dokumentu