следващ
предишен
елементи

Новини

Честотата и тежестта на климатичните опасности в Европа се повишават; публикуван е нов регионален обзор

Смяна на език
Новини Публикуван 10-12-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Предвид повишаването на честотата и тежестта на сериозните метеорологични събития и други климатични опасности в Европа, е необходима надеждна информация за оценка на климатичните рискове и планиране за адаптация. Новият интерактивен доклад на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) предоставя актуализиран обзор на промените на климатичните опасности в различните региони на Европа.

Новият доклад на ЕАОС „Променящите се климатични опасности в Европа“ е интерактивен доклад, който предоставя обзор на минали и прогнозирани промени в най-важните климатични опасности за Европа и тяхното въздействие върху европейските региони. Докладът на ЕАОС е особено ценен за политици и експерти, занимаващи се с оценка на климатичните рискове и планиране на адаптацията в Европа. Държавите — членки на ЕС, могат също да използват информацията за докладване на свързани с климата опасности на Европейската комисия.

Докладът, разработен с подкрепата на услугата в областта на изменението на климата „Коперник“ (C3S) и други партньори на ЕАОС, предоставя достъп както до обща, така и до подробна информация относно регионалните климатични опасности, както и задълбочена информация как тези опасности могат да въздействат върху екосистемите и икономическите сектори.

В доклада се повтарят констатациите на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC), че климатичните промени са безспорно отговорни за повишението на събитията, свързани с тежки метеорологични условия, но се предоставя по-подробна информация за Европа.

Сред предвидените промени са средните температури в Европа да продължат да се повишават, а екстремните горещини да нарастват още по-бързо. Според доклада европейците трябва да се подготвят за повече дни на екстремни горещини и за повече екстремни валежи.

  • Южна Европа трябва да се подготви за по-горещи лета, по-чести засушавания и повишена опасност от пожари.
  • В Северна Европа е вероятно повишаването на годишното количество валежи, както и на обилните валежи.
  • В Централна Европа количеството на летните валежи вероятно ще се понижи, като едновременно с това ще има по-чести и по-силни метеорологични екстремни събития, включително обилни валежи, преливания на реки, засушавания и опасности от пожар.
  • Очаква се температурата на повърхността на морето, морските топли вълни и киселинността на водата да се повишат във всички европейски регионални морета. Морското равнище се повишава по всички европейски брегове, с изключение на Северно Балтийско море.

Допълнителна информация за множество опасности, свързани с климата, може да се намери в European Climate Data Explorer, разработен съвместно от ЕАОС и C3S.

Контекст

В Пакта за климата от Глазгоу, подписан на 26-ата конференция на страните (COP26) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата (UNFCCC), се подчертава спешността за повишаване на мащаба на адаптация към климата и споделяне на знания и технологии, които да подпомогнат адаптивните възможности, да заздравят устойчивостта и да понижат уязвимостта по отношение на климатичните промени. Освен това документът признава важността на най-добрата налична наука за ефективно действие в областта на климата и създаване на политики, включително данни за климатични опасности, рискове, загуби и щети.

Стратегията на ЕС за адаптиране към изменението на климата е насочена към създаването на устойчива на климатичните изменения Европа до 2050 г., като изисква по-надеждна информация относно климатичните промени, техните въздействия и необходимата адаптация.

В съответствие с Европейския закон за климата Европейската комисия редовно преглежда напредъка на държавите членки за адаптиране към климатичните промени, включително по отношение на наблюдавани и бъдещи опасности, свързани с климата, а държавите изготвят доклади по тази тема на всеки две години.

Механизмът за гражданска защита на ЕС изисква от държавите — членки на ЕС, и от други държави да предоставят на Комисията периодични национални оценки на риска.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ