επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Ειδήσεις

Συχνότεροι και σοβαρότεροι κλιματικοί κίνδυνοι στην Ευρώπη - δημοσιεύθηκε νέα περιφεριακή επισκόπηση

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 13/12/2021 Τελευταία τροποποίηση : 09/02/2023
1 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό της προσαρμογής. Η νέα διαδραστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι κλιματικοί κίνδυνοι στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.

Η νέα έκθεση του ΕΟΠ σχετικά με τους μεταβαλλόμενους κλιματικούς κινδύνους στην Ευρώπη είναι μια διαδραστική έκθεση που παρουσιάζει συνοπτικά τις παλαιότερες αλλά και τις προβλεπόμενες μεταβολές των σοβαρότερων κλιματικών κινδύνων στην Ευρώπη καθώς και τις επιπτώσεις τους στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Η έκθεση του ΕΟΠ είναι ιδιαίτερα πολύτιμη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με την εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό της προσαρμογής στην Ευρώπη. Τα κράτη μέλη της ΕΕ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν τις πληροφορίες για να υποβάλλουν εκθέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με το κλίμα.

Η έκθεση, η οποία εκπονήθηκε με την υποστήριξη της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής Copernicus (C3S) και άλλων εταίρων του ΕΟΠ, παρέχει πρόσβαση τόσο σε γενικές όσο και σε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους περιφερειακούς κλιματικούς κινδύνους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω κίνδυνοι μπορούν να επηρεάσουν τα οικοσυστήματα και τους οικονομικούς τομείς.

Η έκθεση απηχεί τα πορίσματα της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC), σύμφωνα με τα οποία η κλιματική αλλαγή ευθύνεται αδιαμφισβήτητα για την αύξηση των ακραίων καιρικών φαινομένων. Παρέχει όμως, επίσης, αναλυτικότερες πληροφορίες για την Ευρώπη.

Στις προβλεπόμενες αλλαγές περιλαμβάνεται η συνεχής αύξηση των μέσων θερμοκρασιών σε ολόκληρη την Ευρώπη ενώ οι ακραίες θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν ακόμη ταχύτερα. Σύμφωνα με την έκθεση, οι Ευρωπαίοι πρέπει να προετοιμαστούν για περισσότερες ημέρες με ακραίο καύσωνα και εντονότερες βροχοπτώσεις.

  • Η Νότια Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμαστεί για θερμότερα καλοκαίρια, συχνότερες ξηρασίες και αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς.
  • Στη Βόρεια Ευρώπη, οι ετήσιες ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις και οι έντονες βροχοπτώσεις είναι πιθανό να αυξηθούν.
  • Η Κεντρική Ευρώπη είναι πιθανό να αντιμετωπίσει χαμηλότερες θερινές βροχοπτώσεις, αλλά και συχνότερα και ισχυρότερα ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως έντονες βροχοπτώσεις, υπερχείλιση ποταμών, ξηρασία και κίνδυνοι πυρκαγιάς.
  • Προβλέπεται αύξηση της θερμοκρασίας στην επιφάνεια της θάλασσας, των θαλάσσιων καυσώνων και της οξύτητας των υδάτων σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφερειακές θάλασσες. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας επιταχύνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές ακτές, με εξαίρεση τη Βόρεια Βαλτική Θάλασσα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πολλούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα είναι διαθέσιμες μέσω του ευρωπαϊκού εργαλείου δεδομένων για το κλίμα (European Climate Data Explorer) που αναπτύχθηκε από κοινού από τον ΕΟΠ και την C3S.

Ιστορικό πλαίσιο

Το σύμφωνο της Γλασκώβης για το κλίμα, που συμφωνήθηκε κατά την 26η διάσκεψη των μερών (COP26) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC), τονίζει την επείγουσα ανάγκη να κλιμακωθούν οι προσπάθειες για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και να υπάρξει ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογιών, με σκοπό να βελτιωθεί η ικανότητα προσαρμογής, να ενισχυθεί η αντοχή και να μειωθεί η τρωτότητα στην κλιματική αλλαγή. Το έγγραφο αναγνωρίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις για την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής και την ανάληψη δράσεων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων σχετικά με τους κλιματικούς κινδύνους και τις συναφείς απώλειες και ζημίες.

Η στρατηγική της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια Ευρώπη ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή έως το 2050, κάνοντας έκκληση για την παροχή πιο αξιόπιστων πληροφοριών σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τις επιπτώσεις της και την απαιτούμενη προσαρμογή.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τακτικά την πρόοδο των κρατών μελών για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, μεταξύ άλλων όσον αφορά τους παρατηρούμενους και μελλοντικούς κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα, τους οποίους οι χώρες καλούνται να αναφέρουν ανά διετία.

Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της ΕΕ απαιτεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ και άλλα συμμετέχοντα κράτη να υποβάλλουν περιοδικές εθνικές εκτιμήσεις κινδύνου στην Επιτροπή.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων