επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

Καθώς τα ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλοι κλιματικοί κίνδυνοι αυξάνονται σε συχνότητα και σοβαρότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτούνται αξιόπιστες πληροφορίες για την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων και τον σχεδιασμό της προσαρμογής. Η νέα διαδραστική έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) παρέχει μια επικαιροποιημένη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο μεταβάλλονται οι κλιματικοί κίνδυνοι στις διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης.

Πλοηγηθείτε στον κατάλογο

Αρχειοθέτηση climate change adaptation
Ενέργειες Εγγράφων