nästa
föregående
poster

Nyheter

Klimatriskerna blir allt vanligare och allvarligare i hela Europa: ny regional översikt ute nu

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2021-12-13 Senast ändrad 2023-02-09
3 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Eftersom extrema väderhändelser och andra klimatrisker blir allt vanligare och allvarligare i Europa behövs tillförlitlig information för att bedöma klimatriskerna och planera för klimatanpassning. Europeiska miljöbyråns (EEA) nya interaktiva rapport ger en uppdaterad översikt över hur klimatriskerna förändras i Europas olika regioner.

EEA:s nya rapport Europe’s changing climate hazards (Europas föränderliga klimatrisker) är en interaktiv rapport som ger en översikt över de senaste och förväntade förändringarna när det gäller Europas främsta klimatrisker och hur de påverkar de europeiska regionerna. EEA:s rapport är särskilt värdefull för beslutsfattare och experter som arbetar med klimatriskbedömning och klimatanpassningsplanering i Europa. EU:s medlemsstater kan också använda informationen för att rapportera om klimatrelaterade risker till Europeiska kommissionen.

Rapporten, som tagits fram med stöd av Copernicus klimatförändringstjänst (C3S) och andra samarbetspartner till EEA, ger tillgång både till allmän och detaljerad information om regionala klimatrisker samt kunskap om hur dessa risker kan påverka ekosystemen och de ekonomiska sektorerna.

Rapporten speglar de slutsatser som dragits av FN:s klimatpanel (IPPC) och som innebär att det inte råder något tvivel om att det ökande antalet extrema väderhändelser beror på klimatförändringarna, men den innehåller också mer ingående information som rör Europa.

De förväntade förändringarna innebär att medeltemperaturerna kommer att fortsätta stiga i hela Europa och att de extremt höga temperaturerna beräknas öka ännu snabbare. Enligt rapporten behöver européerna förbereda sig på fler dagar med extrem värme och fler extrema nederbördshändelser.

  • Södra Europa bör förbereda sig på varmare somrar, fler perioder av torka och ökad brandrisk.
  • norra Europa kommer den årliga nederbörden och antalet kraftiga skyfall troligen att öka.
  • I centrala Europa kommer det sannolikt att regna mindre under sommaren, men de extrema väderförhållandena kommer att bli vanligare och svårare. Det rör sig bland annat om kraftig nederbörd, flodöversvämningar, torka och brandrisker.
  • Havsytans temperatur, de marina värmeböljorna och vattnets surhetsgrad förväntas öka i alla regionala hav i Europa. Havsnivån stiger vid hela den europeiska kusten, med undantag av norra Östersjön.

Mer information om många klimatrelaterade risker finns i verktyget European Climate Data Explorer, som tagits fram gemensamt av EEA och C3S.

Bakgrund

I klimatpakten från Glasgow, som man enades om vid den 26:e partskonferensen (COP 26) som hölls inom ramen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC), betonas det brådskande behovet av att öka klimatanpassningen och dela med sig av kunskap och teknik för att förbättra anpassningsförmågan, stärka motståndskraften och minska sårbarheten för klimatförändringar. I dokumentet erkänns också vikten av bästa tillgängliga vetenskap för att effektivt vidta åtgärder och fatta beslut på klimatområdet. Detta innefattar uppgifter om klimatrisker, andra risker, förluster och skador.

EU-strategin för klimatanpassning syftar till att skapa ett klimattåligt Europa senast 2050. I strategin efterlyses mer tillförlitlig information om klimatförändringarna och deras effekter och den anpassning som behövs.

I enlighet med den europeiska klimatlagen granskar Europeiska kommissionen regelbundet medlemsstaternas framsteg på området för klimatanpassning, bland annat när det gäller konstaterade och framtida klimatrelaterade risker, som länderna uppmanas att rapportera om vartannat år.

Enligt EU:s civilskyddsmekanism ska EU:s medlemsstater och andra deltagande stater överlämna periodiska nationella riskbedömningar till kommissionen.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage