ďalej
späť
body

Novinky

Podľa nového zverejneného regionálneho prehľadu sa frekvencia a závažnosť klimatických nebezpečenstiev v Európe zvyšujú

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 12. 2021 Posledná zmena 09. 02. 2023
3 min read
Photo: © Jonathan Ford on Unsplash
Keďže sa v Európe zvyšuje frekvencia a závažnosť extrémnych poveternostných javov a ďalších klimatických nebezpečenstiev, na posúdenie klimatických rizík a plánovanie adaptácie na zmenu klímy sú potrebné spoľahlivé informácie. Nová interaktívna správa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) poskytuje aktualizovaný prehľad o tom, ako sa klimatické nebezpečenstvá menia v rôznych regiónoch Európy

Nová správa agentúry EEA „Meniace sa klimatické nebezpečenstvá v Európe“ je interaktívna správa, ktorá poskytuje prehľad o zmenách v minulosti a o predpokladaných zmenách v najvýznamnejších klimatických nebezpečenstvách v Európe a o ich vplyve na európske regióny. Správa agentúry EEA má mimoriadnu hodnotu pre politických činiteľov a odborníkov v oblasti posudzovania klimatických rizík a plánovania adaptácie na zmenu klímy v Európe. Členské štáty EÚ môžu využívať tieto informácie aj na podávanie správ o nebezpečenstvách súvisiacich s klímou Európskej komisii.

Správa vypracovaná s podporou služby monitorovania zmeny klímy programu Copernicus (C3S) a ďalších partnerov agentúry EEA poskytuje prístup k všeobecným aj podrobným informáciám o regionálnych klimatických nebezpečenstvách, ako aj prehľad o tom, ako tieto nebezpečenstvá môžu postihnúť ekosystémy a hospodárske odvetvia.

Správa nadväzuje na zistenia Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC), že zmena klímy je bez pochybností zodpovedná za nárast extrémnych poveternostných javov, a poskytuje tiež podrobnejšie informácie pre Európu.

Predpokladané zmeny zahŕňajú ďalšie zvyšovanie priemerných teplôt v Európe, pričom sa očakáva dokonca rýchlejšie zvyšovanie extrémnych vysokých teplôt. V správe sa uvádza, že Európania sa musia pripraviť na väčší počet dní s extrémnou horúčavou a na extrémnejšie zrážky.

  • Južná Európa by sa mala pripraviť na horúce letá, početnejšie obdobia sucha a zvýšené riziko požiarov.
  • severnej Európe sa dá predpokladať zvýšenie ročného úhrnu zrážok a intenzívnych zrážok.
  • Stredná Európa pravdepodobne zaznamená menej zrážok v lete, ale aj častejšie a intenzívnejšie extrémne prejavy počasia vrátane silných zrážok, povodní, období sucha a rizika požiarov.
  • Vo všetkých európskych regionálnych moriach sa predpokladá zvýšenie teploty hladiny mora a kyslosti vody. Zvyšovanie hladiny morí sa zrýchľuje vo všetkých európskych pobrežných oblastiach s výnimkou severného Baltského mora.

Ďalšie informácie o množstve nebezpečenstiev súvisiacich s klímou nájdete v nástroji European Climate Data Explorer, ktorý spoločne vyvinuli agentúra EEA a C3S.

Základné informácie

Glasgowský klimatický pakt, uzatvorený na 26. konferencii zmluvných strán (COP26) Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (UNFCCC), zdôrazňuje, že je naliehavé zintenzívniť adaptáciu na zmenu klímy a vymieňať si poznatky a technológie s cieľom posilniť adaptačnú schopnosť, zvýšiť odolnosť a znížiť zraniteľnosť voči zmene klímy. Dokument tiež uznáva význam najlepších dostupných vedeckých poznatkov na uskutočnenie účinných krokov v oblasti klímy a tvorbu politiky vrátane údajov o klimatických nebezpečenstvách, rizikách, stratách a škodách.

Cieľom stratégie EÚ pre adaptáciu na zmenu klímy je vytvoriť Európu odolnú proti zmene klímy do roku 2050, pričom sa požadujú spoľahlivejšie informácie o zmene klímy, jej vplyvu a potrebnej adaptácii.

V súlade s európskym právnym predpisom v oblasti klímy Európska komisia pravidelne preskúmava pokrok členských štátov pri adaptácii na zmenu klímy vrátane pozorovaných a budúcich nebezpečenstiev súvisiacich s klímou, o ktorých majú krajiny každé dva roky podávať správy.

Mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany požaduje od členských štátov EÚ a ostatných zúčastnených štátov, aby predkladali Komisii pravidelné vnútroštátne posúdenie rizika.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage