следващ
предишен
елементи

Новини

По-чистият въздух е можел да спаси поне 178 000 живота в ЕС през 2019 г.

Смяна на език
Новини Публикуван 10-12-2021 Последна промяна 09-02-2023
1 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
Замърсяването на въздуха продължава да бъде една от значителните причини за преждевременна смърт и заболеваемост в Европа през 2019 г. Анализът на Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) показва, че подобряването на качеството на въздуха до нивата, препоръчани наскоро от Световната здравна организация (СЗО) може да предотврати повече от половината преждевременни смъртни случаи, предизвикани от експозиция на фини прахови частици.

Прегледът на ЕАОС „Въздействие на замърсяването на въздуха в Европа върху здравето“ представя актуализирани оценки за това как три основни замърсителя — фини прахови частици, азотен диоксид и приземен озон — са повлияли върху здравето на европейците през 2019 г. Освен това прегледът оценява възможните ползи от подобряване на качеството на въздуха в съответствие с новите препоръчителни нива на Световната здравна организация (СЗО). Освен това в прегледа се измерва напредъкът за изпълнение на целта за понижение на броя на случаите на преждевременна смърт поради експозиция на фини прахови частици с повече от 55 % до 2030 г., заложен в Плана за действие на ЕС за нулево замърсяване.

  • Според най-актуалните оценки на ЕАОС 307 000 души са починали преждевременно поради излагане на замърсяване от фини прахови частици в ЕС през 2019 г.[1]. Най-малко 58 %, или 178 000, от тези смъртни случаи е можело да бъдат предотвратени, ако всички държави — членки на ЕС, бяха постигнали новите препоръчителни нива за качество на въздуха на СЗО от 5 µg/m3.
  • Качеството на въздуха в Европа е било по-добро през 2019 г. в сравнение с 2018 г., което също е довело до по-малко отрицателни въздействия върху здравето. Спадът на замърсяването следва дългосрочна тенденция, ръководена от политиките за понижение на емисиите и подобрение на качеството на въздуха.
  • Като част от Европейския зелен пакт Планът за действие за нулево замърсяване на ЕС определя цел за понижение на броя на случаите на преждевременна смърт поради излагане на фини прахови частици с повече от 55 % до 2030 г. в сравнение с 2005 г. Според анализ на ЕАОС понастоящем ЕС е поел правилния път за достигането на тази цел, тъй като броят на смъртните случаи се е понижил с около една трета за периода от 2005 до 2019 г. 

„Инвестирането в по-чисто отопление, мобилност, земеделие и промишленост, осигурява по-добро здраве, продуктивност и качество на живот за всички европейци, но най-вече за най-уязвимите. Тези инвестиции спасяват животи и помагат за ускорение на напредъка към въглеродна неутралност и устойчиво биологично разнообразие“, заявява Ханс Брюнинкс, изпълнителен директор на Европейската агенция по околната среда.

„Да дишаш чист въздух трябва да бъде основно човешко право. Това е необходимо условие за здрави и продуктивни общества. Дори при подобрение на качеството на въздуха в нашия регион през последните години, все още имаме дълъг път пред себе си, докато постигнем нивата на новите Глобални насоки за качество на въздуха на СЗО“, заявява регионалният директор на СЗО за Европа, д-р Ханс Анри П. Клуге. „В СЗО приветстваме работата, свършена от ЕАОС, която ни показва всички животи, които биха могли да бъдат спасени, ако бяха постигнати новите нива за качество на въздуха, което дава на политиците солидни доказателства за спешната нужда от справяне с този здравен товар.“

Прегледът на ЕАОС е публикуван точно преди Форума за чист въздух на ЕС, който се проведе на 18 и 19 ноември 2021 г. Форумът събира на едно място лицата, отговорни за вземането на решения, заинтересовани страни и експерти, които заедно да разгледат развитието и въвеждането на ефективни европейски, национални и местни политики, проекти и програми за въздуха и да се информират относно текущото преработване на правилата на ЕС, включително съгласуването им с насоките за качество на въздуха на СЗО.

Контекст

Замърсяването на въздуха е основната причина за преждевременна смърт и заболявания, както и за най-значимия риск за здравето, свързан с факторите на околната среда в Европа. Сърдечните заболявания и инсулти са най-разпространените причини за преждевременна смърт, свързана със замърсяване на въздуха, следвани от белодробни заболявания и рак на белите дробове.

В Директивите за качество на въздуха на ЕС се определят стандарти за основните замърсители на въздуха. В тези стойности се отчитат насоките на СЗО от 2005 г., както и техническите и икономически възможности за осъществяването им към момента на тяхното прилагане.

Данни на ЕАОС, публикувани по-рано тази есен, показват, че нивата на замърсяване на въздуха остават над законовите граници на ЕС в повечето европейски държави.

Наскоро, СЗО установи нови глобални насоки за качество на въздуха с цел защита на общественото здраве. Тези насоки се основават на систематичен преглед на най-добрите налични научни доказателства за въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето на човека и показват, че замърсяването на въздуха вреди на здравето дори при по-ниски концентрации от досега приемливите.

Стандартите за качество на въздуха на ЕС са ключово политическо средство и по-тясното привеждане на тези стандарти в съответствие с препоръките на СЗО представлява важна стъпка към по-чист въздух за Европа, в комбинация с подобрени политики за понижение на замърсяването при източника.

В оценката на ЕАОС за възможните ползи се възприема сценарий, в който всички области в ЕС-27, които през 2019 г. са надвишили нивата за наличност на фини прахови частици, определени от насоките за качество на въздуха на СЗО, вместо това биха постигнали стойностите, определени от насоките, а всички останали области биха продължили да поддържат концентрациите, измерени през 2019 г. Следователно сценарият и съответните оценки представят минималните потенциални ползи в резултат на подобрение на качеството на въздуха, като е вероятно понижение на броя на преждевременните смъртни случаи в области, в които определените от насоките стойности вече са били постигнати, но които е вероятно да се възползват от по-чистия въздух в заобикалящите ги области.

Анализът на ЕАОС за въздействието върху здравето през 2019 г. е създаден с помощта на функциите за концентрация-реакция, препоръчани от СЗО през 2013 г. с цел поддържане на съответствие с оценките на ЕАОС от предходните години. В началото на следващата година ЕАОС очаква цялостно съгласуване на своя анализ с новите глобални насоки за качество на въздуха на СЗО.

Основни източници

Европейският индекс за качество на въздуха показва данни за качеството на въздуха в Европа почти в реално време, като позволява на потребителите да проверяват качеството на въздуха в местата, където живеят или до които пътуват.

Инструментът за визуализиране качеството на въздуха в европейските градове сравнява средните нива на фини прахови частици в 323 европейски града за период от последните две календарни години.

Националният инструмент за визуализиране на данни за емисии на замърсители на въздуха предоставя достъп до най-актуалните данни за емисии на замърсители на въздуха, които са докладвани от държавите — членки на ЕС, съгласно Директивата за националните ангажименти за понижение на емисиите (NEC).

Центърът за данни за замърсяване на въздуха предоставя достъп до всички относими данни на ЕАОС за замърсяването на въздуха в Европа

Замърсяването на въздуха — как се отразява върху нашето здраве показва как експозицията на фини прахови частици допринася за заболеваемостта и случаите на преждевременна смърт в Европа и как този товар е разпределен в европейското общество.

[1] За разлика от предходни оценки на ЕАОС това число не включва Обединеното кралство.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ