kitas
ankstesnis
punktai

Naujienos

Jei oras būtų buvęs švaresnis, 2019 m. visoje ES būtų išgelbėta mažiausiai 178 000 gyvybių

Pakeisti kalbą
Naujienos Paskelbta 2022-02-28 Paskutinį kartą keista 2023-02-09
4 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
2019 m. oro tarša ir toliau buvo dideė ankstyvų mirčių ir ligų skaičiaus priežastis. Iš Europos aplinkos agentūros (EAA) analizės matyti, kad oro kokybę pagerinus iki neseniai Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduoto lygio, būtų galima išvengti daugiau nei pusės ankstyvų mirčių, kurias sukelia ore esančių smulkių kietųjų dalelių poveikis.

EAA informaciniame pranešime „Oro taršos poveikis sveikatai Europoje“ pateikiami atnaujinti vertinimai, kaip trys pagrindiniai teršalai – smulkios kietosios dalelės, azoto dioksidas, pažemio ozonas – paveikė europiečių sveikatą 2019 m. Informaciniame pranešime taip pat vertinama galima oro kokybės gerinimo nauda siekiant Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) rekomenduojamų naujų rekomenduojamų lygių. Informaciniame pranešime taip pat vertinama pažanga, padaryta siekiant ES nulinės taršos veiksmų plane nustatyto tikslo iki 2030 m. sumažinti ankstyvų mirčių dėl ore esančių smulkių kietųjų dalelių poveikio skaičių daugiau nei 55 %.

  • Remiantis naujausiais EAA skaičiavimais, 2019 m. 307 000 žmonių mirė per anksti dėl ore esančių smulkių kietųjų dalelių taršos poveikio[1]. Bent 58 %, arba 178 000, šių mirčių būtų buvę galima išvengti, jei visos ES valstybės narės būtų pasiekusios naują PSO rekomenduojamą 5 µg/m3 oro kokybės lygį.
  • Oro kokybė Europoje 2019 m. buvo geresnė nei 2018 m., todėl neigiamas poveikis sveikatai sumažėjo. Ilgalaikę taršos mažėjimo tendenciją lemia politikos kryptys, kuriomis siekiama sumažinti išmetamųjų teršalų kiekį ir pagerinti oro kokybę.
  • Įgyvendinant Europos žaliąjį kursą, ES nulinės taršos veiksmų plane nustatytas tikslas iki 2030 m. sumažinti ankstyvų mirčių dėl ore esančių smulkių kietųjų dalelių poveikio skaičių daugiau nei 55 %, palyginti su 2005 m. EAA analizė rodo, kad ES sėkmingai siekia šio tikslo, nes šių mirčių skaičius nuo 2005 m. iki 2019 m. sumažėjo maždaug trečdaliu. 

„Investicijos į švaresnį šildymą, judumą, žemės ūkį ir pramonę užtikrina geresnę visų europiečių ir ypač pažeidžiamiausių asmenų sveikatą, produktyvumą ir gyvenimo kokybę. Šios investicijos gelbsti gyvybes bei paspartina pažangą siekiant anglies dioksido poveikio neutralumo ir stiprios biologinės įvairovės“, – sakė EAA vykdomasis direktorius Hans Bruyninckx.

„Kvėpuoti švariu oru turėtų būti pagrindinė žmogaus teisė. Tai būtina sveikos ir produktyvios visuomenės sąlyga. Net ir įvykus oro kokybės pokyčiams per pastaruosius metus mūsų regione, dar turime labai daug ką nuveikti, kad pasiektume naujų PSO pasaulinių oro kokybės gairių lygį, – sakė PSO Europos regiono vadovas Dr. Hans Henri P. Kluge.  – PSO palankiai vertina EAA atliktą darbą, kuris mums parodo, kiek gyvybių buvo galima išgelbėti, pasiekus naują oro kokybės lygį. Politikos formuotojams pateikta tvirtų įrodymų, kad būtina skubiai atsikratyti šios naštos sveikatai.“

EAA informacinis pranešimas paskelbtas prieš pat 2021 m. lapkričio 18–19 d. vyksiantį Europos švaraus oro forumą. Forume suburiami sprendimų priėmėjai, suinteresuotieji subjektai ir ekspertai, kad apsvarstytų veiksmingų Europos, nacionalinės ir vietos oro srities politikos, projektų ir programų kūrimą ir įgyvendinimą, taip pat informuotų apie vykstančią ES teisės aktų peržiūrą, įskaitant jų glaudesnį derinimą su PSO oro kokybės gairėmis.

Pagrindinė informacija

Oro tarša yra pagrindinė ankstyvos mirties ir ligų priežastis ir vienintelis didžiausias poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai pavojus Europoje. Širdies ligos ir insultas yra dažniausia su oro tarša siejamos ankstyvos mirties priežastis, po jų nurodomos plaučių ligos ir plaučių vėžys.

ES oro kokybės direktyvose nustatomi pagrindinių oro teršalų standartai. Nustatant šias vertes atsižvelgiama į 2005 m. PSO gaires ir svarstomas techninis ir ekonominis jų pagrįstumas.

Šį rudenį paskelbti EAA duomenys parodė, kad daugumoje Europos šalių oro taršos lygis vis dar viršija ES teisines normas.

Siekdama apsaugoti visuomenės sveikatą, PSO neseniai nustatė naujas pasaulines oro kokybės gaires. Šios gairės grindžiamos sistemine geriausių turimų mokslinių įrodymų apie oro taršos poveikį žmonių sveikatai apžvalga, kuri rodo, kad oro tarša, net mažesnės koncentracijos nei manyta anksčiau, kenkia žmonių sveikatai.

ES oro kokybės standartai yra pagrindinė politikos priemonė, o glaudesnis šių standartų suderinimas su PSO rekomendacijomis, kartu su patobulintomis priemonėmis taršai mažinti jos susidarymo vietoje, būtų svarbus žingsnis švaresnio Europos oro link.

EAA galimos naudos vertinime daroma prielaida, kad 27 ES valstybėse narėse visose srityse, kuriose 2019 m. PSO oro kokybės gairėse numatyta smulkių kietųjų dalelių vertė buvo viršyta, bus pasiekta gairėse numatyta vertė, o visose kitose srityse išliks 2019 m. nustatytos koncentracijos. Todėl šis scenarijus ir atitinkami vertinimai rodo minimalią galimą naudą, gautiną pagerinus oro kokybę, ir tikėtiną ankstyvų mirčių sumažėjimą tose srityse, kuriose gairės numatytas tikslas jau pasiektas, bet kurioms švaresnis oras aplinkinėse vietovėse taip pat galėtų būti naudingas.

EAA 2019 m. poveikio sveikatai analizė atlikta naudojant 2013 m. PSO rekomenduotas koncentracijos ir atsako funkcijas, kad ji atitiktų ankstesnių metų EAA apskaičiavimus. Tačiau jau nuo kitų metų EAA tikisi savo analizę visapusiškai suderinti su naujomis PSO pasaulinėmis oro kokybės gairėmis.

Pagrindiniai šaltiniai

Europos oro kokybės indeksas rodo beveik tikralaikius Europos oro kokybės duomenis ir leidžia naudotojams pasitikrinti vietos oro kokybę ten, kur jie gyvena ar keliauja.

Europos miestų oro kokybės peržiūros priemonė, kurią naudojant palyginamas vidutinis smulkių kietųjų dalelių lygis 323 Europos miestuose per pastaruosius dvejus kalendorinius metus.

Nacionalinė oro išmetamųjų teršalų duomenų peržiūros priemonė suteikia prieigą prie oro išmetamųjų teršalų duomenų, kuriuos teikia ES valstybės narės pagal Nacionalinių išmetamųjų teršalų kiekio mažinimo įsipareigojimų (NITKMĮ) direktyvą.

Oro taršos duomenų centras suteikia prieigą prie visų atitinkamų EAA duomenų dėl oro taršos Europoje.

Oro tarša: kokią įtaką ji daro mūsų sveikatai parodo, kaip smulkios kietosios dalelės prisideda prie ligų ir ankstyvų mirčių Europoje, ir kaip ši našta pasiskirsto visos Europos visuomenėje.

[1] Priešingai nei ankstesniuose EAA vertinimuose, šis skaičius neapima Jungtinės Karalystės.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumento veiksmai