ďalej
späť
body

Novinky

Čistejšie ovzdušie mohlo v roku 2019 zachrániť najmenej 178 000 životov v EÚ

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 15. 12. 2021 Posledná zmena 09. 02. 2023
6 min read
Photo: © Sam Schooler on Unsplash
Znečistenie ovzdušia predstavovalo v Európe v roku 2019 naďalej významnú záťaž z hľadiska predčasných úmrtí a chorôb. Analýza Európskej environmentálnej agentúry (EEA) ukazuje, že zlepšenie kvality ovzdušia na úrovne, ktoré nedávno odporučila Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), mohlo zabrániť viac než polovici predčasných úmrtí spôsobených vystavením jemným tuhým časticiam.

Brífing EEA pod názvom „Vplyv znečistenia ovzdušia na zdravie v Európe“ uvádza aktualizované odhady o tom, ako tri hlavné znečisťujúce látky (jemné tuhé častice, oxid dusičitý, prízemný ozón) ovplyvnili zdravie Európanov v roku 2019. Brífing tiež hodnotí potenciálne prínosy zlepšenia kvality ovzdušia pri dosahovaní nových úrovní podľa usmernení, ktoré odporúča Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Meria tiež pokrok pri dosahovaní cieľa akčného plánu nulového znečistenia EÚ, ktorým je zníženie počtu predčasných úmrtí v dôsledku vystavenia jemným tuhým časticiam o viac než 55 % do roku 2030.

  • V súlade s najnovšími odhadmi EEA v roku 2019 v EÚ zomrelo 307 000 osôb predčasne v dôsledku vystavenia znečisteniu jemnými tuhými časticami[1]. Najmenej 58 %, teda 178 000 z týchto úmrtí sa dalo predísť, keby boli všetky členské štáty dosiahli novú úroveň podľa usmernení WHO pre kvalitu ovzdušia 5 µg/m3.
  • Kvalita ovzdušia v Európe bola v roku 2019 lepšia než v roku 2018, čo viedlo tiež k menšej miere negatívnych vplyvov na zdravie. Pokles znečisťovania vykazuje dlhodobý trend vďaka politikám znižovania emisií a zlepšovania kvality ovzdušia.
  • Ako súčasť Európskej zelenej dohody stanovuje akčný plán nulového znečistenia EÚ cieľ znížiť počet predčasných úmrtí v dôsledku vystavenia jemným tuhým časticiam o viac než 55 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005. Podľa analýzy EEA je EÚ v súčasnosti na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, keďže počet úmrtí sa od roku 2005 do 2019 znížil približne o jednu tretinu. 

„Investície do čistejšieho vykurovania, mobility, poľnohospodárstva a priemyslu zlepšujú zdravie, produktivitu a kvalitu života všetkých Európanov, a najmä tých najzraniteľnejších. Tieto investície zachraňujú životy a tiež pomáhajú urýchliť pokrok na ceste k uhlíkovej neutralite a silnej biodiverzite,“ povedal Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA.

„Dýchať čistý vzduch má byť základným ľudským právom. Je to nevyhnutná podmienka pre zdravé a produktívne spoločnosti. Aj napriek zlepšeniu kvality ovzdušia dosiahnutému za posledné desiatky rokov v našom regióne máme pred sebou ešte dlhú cestu za dosiahnutím úrovní uvedených v nových globálnych usmerneniach WHO ku kvalite ovzdušia,“ povedal regionálny riaditeľ WHO pre Európu Dr. Hans Henri P. Kluge. „U nás vo WHO vítame prácu EEA, ktorá poukázala na všetky životy, ktoré by sa dali zachrániť, keby boli dosiahnuté nové úrovne kvality ovzdušia, a ktorá poskytla politickým činiteľom spoľahlivý dôkaz o naliehavej potrebe bojovať proti tejto záťaži pre zdravie.“

Brífing EEA sa zverejní pred konferenciou Európske fórum pre čisté ovzdušie, ktorá sa bude konať 18. a 19. novembra 2021. Na fóre sa stretnú politici, zainteresované strany a odborníci s cieľom diskutovať o vývoji a vykonávaní účinných európskych, vnútroštátnych a miestnych politík, projektov a programov v oblasti ovzdušia a informovať o prebiehajúcej revízii pravidiel EÚ vrátane ich lepšieho zosúladenia s usmerneniami WHO o kvalite ovzdušia.

Základné informácie

Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb a predstavuje najväčšie environmentálne zdravotné riziko v Európe. Choroby srdca a mozgová príhoda sú najčastejšími príčinami predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia, po ktorých nasledujú ochorenia pľúc a rakovina pľúc.

Smernice EÚ o kvalite okolitého ovzdušia stanovujú normy pre hlavné látky znečisťujúce ovzdušie. Tieto hodnoty zohľadňujú usmernenia WHO z roku 2005, ako aj hľadiská technickej a ekonomickej realizovateľnosti v čase ich prijatia.

Údaje EEA uverejnené na začiatku tejto jesene preukázali, že úrovne znečistenia ovzdušia zostávajú nad zákonnými limitmi EÚ vo väčšine európskych krajín.

WHO nedávno zaviedla nové globálne usmernenia o kvalite ovzdušia na ochranu verejného zdravia. Tieto usmernenia vychádzajú zo systematického preskúmania najlepších dostupných vedeckých dôkazov o vplyve znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie, ktoré ukazujú, že znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie už pri nižších koncentráciách, o akých sa doteraz uvažovalo.

Normy EÚ v oblasti kvality ovzdušia sú hlavným politickým nástrojom, pričom lepšie zosúladenie týchto noriem s odporúčaniami WHO by predstavovalo dôležitý krok smerom k čistejšiemu ovzdušiu v Európe a v kombinácii s lepšími politickými stratégiami k zníženiu znečistenia priamo pri zdroji.

Posúdenie potenciálnych prínosov, ktoré vykonala EEA, predpokladá scenár, v ktorom všetky oblasti v EÚ-27, ktoré v roku 2019 boli nad rámcom usmernenia WHO ku kvalite ovzdušia pre jemné tuhé častice, by miesto toho splnili usmernenie, zatiaľ čo všetky ostatné oblasti by si zachovali koncentrácie namerané v roku 2019. Tento scenár a zodpovedajúce odhady preto predstavujú minimálne potenciálne prínosy vyplývajúce zo zlepšenia kvality ovzdušia, pričom zníženie počtu predčasných úmrtí by pravdepodobne nastalo v oblastiach, v ktorých už bolo usmernenie dosiahnuté, ale ktoré by pravdepodobne mali prospech z čistejšieho ovzdušia v okolitých oblastiach.

Analýza EEA o vplyve na zdravie z roku 2019 bola vykonaná s použitím funkcií reakcie na koncentráciu odporúčaných WHO v roku 2013 s cieľom postupovať v súlade s predchádzajúcimi odhadmi, ktoré vypracovala EEA. EEA však začiatkom budúceho roka očakáva úplné zosúladenie svojej analýzy s novými globálnymi usmerneniami WHO ku kvalite ovzdušia.

Kľúčové zdroje

Európsky index kvality ovzdušia uvádza údaje o kvalite ovzdušia v Európe v takmer reálnom čase a umožňuje používateľom overiť si kvalitu miestneho ovzdušia v oblasti, v ktorej žijú alebo do ktorej cestujú.

Prehliadač kvality ovzdušia európskych miest porovnáva priemerné úrovne jemných tuhých častíc v 323 európskych mestách za posledné dva kalendárne roky.

Prehliadač vnútroštátnych údajov o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie poskytuje prístup k najnovším údajom o emisiách látok znečisťujúcich ovzdušie hlásených členskými štátmi EÚ v súlade so smernicou o národných záväzkoch znižovania emisií (NEC).

Centrum údajov o znečistení ovzdušia poskytuje prístup ku všetkým príslušným údajom EEA o znečistení ovzdušia v Európe

Znečistenie ovzdušia: ako vplýva na naše zdravie ukazuje, ako vystavenie jemným tuhým časticiam prispieva k chorobám a predčasným úmrtiam v Európe a ako je táto záťaž rozložená v európskej spoločnosti.


[1] Na rozdiel od predchádzajúci posúdení EEA tento údaj nezahŕňa Spojené kráľovstvo.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu