следващ
предишен
елементи

Новини

Очаква се броят европейци, изложени на опасно шумово замърсяване, да се увеличи

Смяна на език
Новини Публикуван 05-03-2020 Последна промяна 24-06-2020
1 min read
Photo: © EEA/Gaia Russo
Според доклада за шумово замърсяване на околната среда, публикуван днес от Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), поне един от всеки пет европейци е изложен на нива на шум, които се смятат за опасни за здравето. Очаква се през следващите години този брой да се увеличи.

Автомобилният трафик е основният източник на шумово замърсяване в Европа, като в новия доклад на ЕАОС „Шумът в Европа – 2020“ се изразява становището, че през следващото десетилетие се очаква нивата на шума да се увеличат както в градските, така и в селските райони, поради развитието на урбанизацията и повишената нужда от мобилност. Железниците, самолетите и промишлеността образуват другата най-голяма група източници на шумово замърсяване на околната среда.

В доклада се предоставя актуална информация за тенденциите за шумово замърсяване за периода 2012–2017 г. Също така се предоставя и поглед върху бъдещите прогнози за шума, както и за въздействието върху здравето в Европа, свързани с шума, на базата на новите насоки на Световната здравна организация (СЗО) по отношение на въздействията върху здравето от излагането на шум. Надграждайки върху предходната оценка на шума в Европа от 2014 г., извършена от ЕАОС, в доклада се разглеждат и предприетите действия за управление и понижение на излагането на шум и преглежда напредъка, който е постигнат, за да се изпълнят целите на ЕС по отношение на шумовото замърсяване, които са определени от законодателството на ЕС, включително от Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда и 7-ата Програма за действие за околната среда (ЕАР).

Приблизително 113 милиона души са засегнати от дългосрочно излагане на шум от трафика от поне 55 децибела (dB(A)) през периода ден-вечер-нощ. . В повечето европейски страни, повече от 50 % от жителите на градските области са изложени на нива на шум от пътищата, равен на 55 dB или повече, през периода ден-вечер-нощ. Според Световната здравна организация, при такива нива е вероятно здравето да бъде засегнато. ЕС разглежда дългосрочното излагане на нива на шум над 55 децибела като високо.

Значителни въздействия върху здравето

Дългосрочното излагане на шум има значителни въздействия върху здравето. Въз основа на нова информация на Световната здравна организация ЕАОС изчислява, че такова излагане на шум е причината за преждевременната смърт на 12 000 души и допринася за 48 000 нови случаи на исхемична болест на сърцето (предизвикана от стесняване на сърдечните артерии) за година в Европа. Агенцията също така изчислява, че 22 милиона души страдат от високи нива на хронична раздразнителност, а 6,5 милиона души страдат от сериозни хронични смущения на съня. В съответствие с доказателствата, предоставени от СЗО, тези въздействия върху здравето започват да се появяват под нивата за докладване, определени от Директивата относно оценката и управлението на шума на ЕС, и е вероятно да са подценени. Освен това информацията, предоставена от различни страни, в съответствие с Директивата на ЕС, не обхваща всички градски области, пътища, железници и летища.

В допълнение, 22 милиона души са изложени на високи нива на шум от железопътен транспорт, 4 милиона души на високи нива на шум от въздушен транспорт и по-малко от 1 милион души на високи нива на шум, предизвикан от промишлеността.

Освен че въздейства върху хората, шумовото замърсяване е и растяща заплаха за дивите животни, както на сушата, така и във водата. Шумът може да понижи репродуктивните възможности и да повиши смъртността и миграцията на животните към по-тихи области.

Целите за нива на шум на ЕС за 2020 г. няма да бъдат постигнати

Въпреки че е постигнат известен напредък от държавите—членки на ЕС, при картографирането и докладването на повече области с високи нива на шум в Европа, общите цели на политиката относно шума в околната среда все още не са постигнати. По-конкретно целта, определена за 2020 г. от 7-ата Програма за действие за околната среда за понижение на шумовото замърсяване и придвижване към нивата за излагане на шум, препоръчани от СЗО, няма да бъде постигната. Прогнозира се шумовото замърсяване да се повиши поради бъдещото развитие на урбанизацията и повишената необходимост от мобилност.

Повече от 30% от данните, изискващи се съгласно Директивата на ЕС, все още не са налични, дори след изтичането на законово определения краен срок за докладване през 2017 г. Значителните забавяния предполагат, че страните може да не са предприели необходимите стъпки, за да се справят с шумовото замърсяване. В доклада се добавя, че е необходимо по-добро изпълнение — становище, подкрепящо заключенията на отделна скорошна оценка, извършена от Европейската комисия, за изпълнението на Директивата.

Действия за понижаване на нивата на шум

Според доклада на ЕАОС страните вече предприемат различни действия с цел понижение и управление на нивата на шум, но все още е трудно да се прецени какви са ползите от тези мерки по отношение на резултатите за здравето. Примерите за най-популярните мерки за понижение на нивата на шум в градовете включват смяната на старите павирани пътища с гладък асфалт, по-добро управление на потоците на трафика и понижение на ограничението на скоростта до 30 километра в час. Има и предприети мерки, свързани с повишаване на информираността и промяна на поведението на хората чрез използването на по-малко шумни методи за транспорт, като велосипеди, ходене пеша или електрически автомобили.

Голям брой страни, градове и региони са въвели и така наречените тихи зони, повечето от които са паркове и други зелени пространства, където хората могат да избягат от градския шум. Според доклада е необходимо да се направи повече за създаването и защитата на тихи зони извън градовете и да се подобри достъпът до тези зони в самите градове.

Обща информация за Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда на ЕС

Излагането на хората на шум се контролира в съответствие с Директивата относно  оценката и управлението на шума в околната среда (END) спрямо две граници за докладване; индикатор за периода ден-вечер-нощ (Lden), който измерва експозицията на нива на шум, свързани с „раздразнителността“ и индикатор за нощен период (Lnight), който е проектиран да оценява смущенията на съня. Тези прагове за докладване са по-високи от стойностите, препоръчани от СЗО и понастоящем няма наличен механизъм, който да проследява напредъка спрямо по-новите и по-ниски стойности.

 

Допълнителна информация за Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда: https://ec.europa.eu/environment/archives/noise/directive.htm

Достъп до данни чрез услугата за наблюдение и информация за ШУМА в Европа: http://noise.eea.europa.eu/

Информационни документи относно шума в страните:

https://www.eea.europa.eu/themes/human/noise/noise-fact-sheets

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage