Държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат по-амбициозни, за да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници

Смяна на език
Новини Публикуван 21-01-2019 Последна промяна 08-03-2019
1 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
От 2005 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) се е удвоил, но през последните години този растеж се забавя, по-специално поради нарастващото потребление на енергия и липсата на напредък в транспортния сектор. В новият доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се посочва, че държавите — членки на ЕС, трябва да увеличат усилията си за постигане на целта за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници.

В доклада на ЕАОС „Енергия от възобновяеми източници в Европа — 2018 г.“ се очертава напредъкът в използването на възобновяеми енергийни източници в ЕС въз основа на официалните данни за 2016 г. и предварителните оценки на ЕАОС за 2017 г.

Според доклада делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в ЕС от 16,7 % през 2015 г. се е увеличил на 17 % през 2016 г. и на приблизително 17,4 % през 2017 г. Въпреки че ЕС продължава да напредва към постигане на целта си за 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г., последните увеличения в крайното потребление на енергия в някои държави членки забавят темпа на растеж на дела на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС.

За да постигнат целта за 2030 г., държавите — членки на ЕС, трябва колективно да увеличат дела на възобновяемите енергийни източници до най-малко 32 % от брутното крайно потребление на енергия. От доклада на ЕАОС е видно, че понастоящем използването на енергия от възобновяеми източници в отделните държави членки се различава значително — от над 30 % от брутното крайно потребление на енергия в Австрия, Дания, Финландия, Латвия и Швеция до под 9 % в Белгия, Люксембург, Малта и Нидерландия.

Други основни констатации

През 2017 г. 85 % от всички новоинсталирани мощности в ЕС произхождат от възобновяеми източници, като три четвърти от новите мощности за производство на енергия от възобновяеми източници произхождат от вятърна и слънчева фотоволтаична енергия. Една трета от цялата електроенергия, консумирана в ЕС през 2016 г. и 2017 г., е от възобновяеми източници.

Потреблението на енергия за отопление и охлаждане остава доминиращият пазарен сектор за енергия от възобновяеми източници в ЕС, като през 2016 г. и 2017 г. делът на енергията от възобновяеми източници е 19 %. Транспортният сектор изостава значително с едва 7 % дял на възобновяемата енергия през същите години. По-голямата част от енергията от възобновяеми източници, използвана за транспортни цели, произхожда от биогорива. За постигането на тези цели могат да бъдат отчитани само биогоривата, сертифицирани за съответствие с критериите за устойчивост съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници.

Според доклада ЕС все още е световен лидер, що се отнася до мощностите за производство на електроенергия от възобновяеми източници на глава от населението, но понастоящем Китай инвестира повече в нови мощности. По отношение на дела на свързаните с възобновяема енергия работни места в работната сила, Бразилия и Китай също бележат по-бърз напредък, отколкото ЕС.

Увеличаващото се използване на възобновяеми енергийни източници позволи на ЕС да намали търсенето на изкопаеми горива и свързаните с тях емисии на парникови газове. Според анализа на ЕАОС общите емисии на парникови газове на ЕС биха били с около 9 % по-високи през 2016 г. и с 10 % по-високи през 2017 г., ако през този период нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници не беше заместило 11 % от брутното вътрешно потребление на изкопаеми горива в ЕС.

Докладите „Енергия от възобновяеми източници в Европа“ допълват годишната оценка на ЕАОС за напредъка към постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката в публикацията „Тенденции и прогнози в Европа за 2018 г.“.

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Новини и и статии

Свързани показатели

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Свързани публикации

Вижте също

Temporal coverage

Действия към документ