следващ
предишен
елементи

Новини

Държавите — членки на ЕС, трябва да бъдат по-амбициозни, за да постигнат общата цел за енергията от възобновяеми източници

Смяна на език
Новини Публикуван 21-01-2019 Последна промяна 08-03-2019
1 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
От 2005 г. насам делът на възобновяемите енергийни източници в потреблението на енергия в Европейския съюз (ЕС) се е удвоил, но през последните години този растеж се забавя, по-специално поради нарастващото потребление на енергия и липсата на напредък в транспортния сектор. В новият доклад на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) се посочва, че държавите — членки на ЕС, трябва да увеличат усилията си за постигане на целта за 2020 г. в областта на енергията от възобновяеми източници.

В доклада на ЕАОС „Енергия от възобновяеми източници в Европа — 2018 г.“ се очертава напредъкът в използването на възобновяеми енергийни източници в ЕС въз основа на официалните данни за 2016 г. и предварителните оценки на ЕАОС за 2017 г.

Според доклада делът на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление на енергия в ЕС от 16,7 % през 2015 г. се е увеличил на 17 % през 2016 г. и на приблизително 17,4 % през 2017 г. Въпреки че ЕС продължава да напредва към постигане на целта си за 20 % дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия до 2020 г., последните увеличения в крайното потребление на енергия в някои държави членки забавят темпа на растеж на дела на енергията от възобновяеми източници в целия ЕС.

За да постигнат целта за 2030 г., държавите — членки на ЕС, трябва колективно да увеличат дела на възобновяемите енергийни източници до най-малко 32 % от брутното крайно потребление на енергия. От доклада на ЕАОС е видно, че понастоящем използването на енергия от възобновяеми източници в отделните държави членки се различава значително — от над 30 % от брутното крайно потребление на енергия в Австрия, Дания, Финландия, Латвия и Швеция до под 9 % в Белгия, Люксембург, Малта и Нидерландия.

Други основни констатации

През 2017 г. 85 % от всички новоинсталирани мощности в ЕС произхождат от възобновяеми източници, като три четвърти от новите мощности за производство на енергия от възобновяеми източници произхождат от вятърна и слънчева фотоволтаична енергия. Една трета от цялата електроенергия, консумирана в ЕС през 2016 г. и 2017 г., е от възобновяеми източници.

Потреблението на енергия за отопление и охлаждане остава доминиращият пазарен сектор за енергия от възобновяеми източници в ЕС, като през 2016 г. и 2017 г. делът на енергията от възобновяеми източници е 19 %. Транспортният сектор изостава значително с едва 7 % дял на възобновяемата енергия през същите години. По-голямата част от енергията от възобновяеми източници, използвана за транспортни цели, произхожда от биогорива. За постигането на тези цели могат да бъдат отчитани само биогоривата, сертифицирани за съответствие с критериите за устойчивост съгласно Директивата за енергията от възобновяеми източници.

Според доклада ЕС все още е световен лидер, що се отнася до мощностите за производство на електроенергия от възобновяеми източници на глава от населението, но понастоящем Китай инвестира повече в нови мощности. По отношение на дела на свързаните с възобновяема енергия работни места в работната сила, Бразилия и Китай също бележат по-бърз напредък, отколкото ЕС.

Увеличаващото се използване на възобновяеми енергийни източници позволи на ЕС да намали търсенето на изкопаеми горива и свързаните с тях емисии на парникови газове. Според анализа на ЕАОС общите емисии на парникови газове на ЕС биха били с около 9 % по-високи през 2016 г. и с 10 % по-високи през 2017 г., ако през този период нарастващото използване на възобновяеми енергийни източници не беше заместило 11 % от брутното вътрешно потребление на изкопаеми горива в ЕС.

Докладите „Енергия от възобновяеми източници в Европа“ допълват годишната оценка на ЕАОС за напредъка към постигане на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката в публикацията „Тенденции и прогнози в Европа за 2018 г.“.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ