Енергетика

Смяна на език

Като основен фактор за генерирането на промишлено, търговско и обществено богатство, енергетиката осигурява личен комфорт и мобилност. Но производството и потреблението й оказват значителен натиск върху околната среда: парникови газове и емисии на замърсители на въздуха, земеползване, производство на отпадъци и петролни разливи. Този натиск допринася за изменението на климата, нарушава природните екосистеми и създадената от човека среда и има неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве. Повече

Преглед на каталог

Абонаменти
Абонамент да получавате нашите доклади (печатни и/или електронни) и тримесечни електронни бюлетини.
Следвайте ни