Τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να είναι περισσότερο φιλόδοξα προκειμένου να επιτύχουν τον κοινό στόχο για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές

Αλλαγή γλώσσας
Ειδήσεις Δημοσίευση 11/02/2019 Τελευταία τροποποίηση : 08/03/2019
1 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει διπλασιαστεί μετά το 2005, όμως η αύξηση αυτή έχει επιβραδυνθεί τα τελευταία χρόνια κυρίως λόγω της αυξανόμενης κατανάλωσης ενέργειας και της έλλειψης προόδου στον τομέα των μεταφορών. Σύμφωνα με τη νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να επιτύχουν τον στόχο του 2020 για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η έκθεση του ΕΟΠ «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη — 2018» περιγράφει συνοπτικά την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, με βάση τα επίσημα στοιχεία για το 2016, αλλά και τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΕΟΠ για το 2017.

Σύμφωνα με την έκθεση, το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της τελικής χρήσης ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε από 16,7 % το 2015, σε 17,0 % το 2016 και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, πρόκειται να αυξηθεί στο 17,4 % το 2017. Παρότι η ΕΕ εξακολουθεί να βρίσκεται στη σωστή πορεία για την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει για το 2020, ήτοι να αυξήσει το ποσοστό ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 20% της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας, οι αυξήσεις στην τελική κατανάλωση ενέργειας που καταγράφηκαν προσφάτως σε ορισμένα κράτη μέλη επιβραδύνουν τον ρυθμό αύξησης του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ολόκληρης της ΕΕ.

Για να επιτευχθεί ο στόχος του 2030, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να αυξήσουν συλλογικά το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 32 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΠ, επί του παρόντος τα ποσοστά χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας παρουσιάζουν σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των επιμέρους κρατών μελών: από πάνω από το 30 % της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Λετονία και τη Σουηδία μέχρι κάτω από το 9 % στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και τις Κάτω Χώρες.

Άλλα σημαντικά πορίσματα

Το 2017, το 85% της συνολικής νεοεγκατεστημένης ικανότητας παραγωγής ενέργειας στην ΕΕ προερχόταν από ανανεώσιμες πηγές, με την αιολική ενέργεια και τα ηλιακά φωτοβολταϊκά να αντιπροσωπεύουν τα τρία τέταρτα της νέας ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Το ένα τρίτο όλης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ το 2016 και το 2017 προήλθε από ανανεώσιμες πηγές.

Η θέρμανση και η ψύξη εξακολουθούν να αποτελούν κυρίαρχο τομέα της αγοράς για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ΕΕ, με το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον τομέα αυτό να ανέρχεται περίπου στο 19 % το 2016 και το 2017. Ο τομέας των μεταφορών υπολείπεται κατά πολύ με το ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να ανέρχεται μόλις στο 7 % κατά τα ίδια έτη. Το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που χρησιμοποιείται για τις μεταφορές προέρχεται από βιοκαύσιμα. Για την επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζονται μόνο τα πιστοποιημένα βιοκαύσιμα τα οποία συμμορφώνονται προς τα κριτήρια βιωσιμότητας που προβλέπονται στην οδηγία σχετικά με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Σύμφωνα με την έκθεση, η ΕΕ εξακολουθεί μεν να είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στον τομέα της κατά κεφαλήν ικανότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όμως η Κίνα επενδύει πλέον ολοένα και περισσότερο σε νέες ικανότητες παραγωγής. Το ποσοστό των θέσεων εργασίας που συνδέονται με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές επί του εργατικού δυναμικού σημειώνει επίσης ταχύτερη αύξηση στη Βραζιλία και την Κίνα σε σύγκριση με την ΕΕ.

Η αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχει επιτρέψει στην ΕΕ τη μείωση της ζήτησης για ορυκτά καύσιμα, καθώς και τις σχετιζόμενες με αυτά εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με την ανάλυση του ΕΟΠ, οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου της ΕΕ θα ήταν περίπου 9% υψηλότερες το 2016, και 10% υψηλότερες το 2017, αν η αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μετά το 2005 δεν είχε υποκαταστήσει το 11% της ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων της ΕΕ κατά την ίδια περίοδο.

Οι εκθέσεις «Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη» συμπληρώνουν την ετήσια εκτίμηση του ΕΟΠ για την πρόοδο που σημειώνεται προς την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια, στην έκδοση Τάσεις και προβλέψεις στην Ευρώπη 2018.

Συναφές περιεχόμενο

Με βάση στοιχεία

Νέα και άρθρα

Συναφείς δείκτες

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Βλ. επίσης

Temporal coverage

Ενέργειες Εγγράφων
Αρχειοθέτηση ,