další
předchozí
položky

Novinky

Členské státy EU musí být ambicióznější, pokud chtějí dosáhnout společného cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 22.01.2019 Poslední změna 08.03.2019
3 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci spotřeby energie v Evropské unii od roku 2005 zdvojnásobil. Tento růst se však v posledních letech zpomalil, a to zejména kvůli vyšší spotřebě energie a malému pokroku v odvětví dopravy. Z nové zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že členské státy EU musí zintenzivnit své úsilí o dosažení cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, který byl stanoven pro rok 2020.

Zpráva agentury EEA s názvem „Renewable energy in Europe – 2018“ (Energie z obnovitelných zdrojů v Evropě – 2018) popisuje pokrok v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie v EU, přičemž vychází z oficiálních dat za rok 2016 a předběžných odhadů agentury EEA za rok 2017.

Ze zprávy vyplývá, že podíl energie z obnovitelných zdrojů se v rámci konečné spotřeby energie v EU zvýšil z 16,7 % v roce 2015 na 17,0 % v roce 2016 a podle odhadu na 17,4 % v roce 2017. Ačkoliv je EU i nadále na dobré cestě ke splnění cíle pro rok 2020, podle kterého se má energie z obnovitelných zdrojů podílet na hrubé konečné spotřebě energie 20 %, nedávný nárůst konečné spotřeby energie v některých členských státech vede ke zpomalení tempa růstu podílu energie z obnovitelných zdrojů v celé EU.

Chtějí-li členské státy EU dosáhnout cíle pro rok 2030, musí společně zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na nejméně 32 % hrubé konečné spotřeby energie. V současnosti se využívání energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých členských státech značně liší. Podle zprávy agentury EEA se pohybuje v rozmezí od více než 30 % hrubé konečné spotřeby energie v Dánsku, Finsku, Lotyšsku, Rakousku a Švédsku po méně než 9 % v Belgii, Lucembursku, na Maltě a v Nizozemsku.

Další klíčová zjištění

V roce 2017 využívalo energii z obnovitelných zdrojů 85 % všech nově instalovaných zařízení na výrobu elektřiny v EU, přičemž větrná energie a solární fotovoltaika tvořily tři čtvrtiny nové kapacity výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. V letech 2016 a 2017 pocházela z obnovitelných zdrojů jedna třetina veškeré elektrické energie spotřebované v EU.

Energii z obnovitelných zdrojů v EU i nadále nejvíce využívá odvětví vytápění a chlazení. V letech 2016 a 2017 připadalo na tyto účely 19 % energie z obnovitelných zdrojů. V uvedeném období značně zaostávalo odvětví dopravy s pouze 7% podílem spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Většina obnovitelné energie, která se používá v dopravě, pochází z biopaliv. S ohledem na splnění uvedených cílů však lze počítat pouze s certifikovanými biopalivy, která splňují kritéria udržitelnosti stanovená ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie.

Podle zprávy je EU stále celosvětovým lídrem, pokud jde o množství spotřebované elektrické energie z obnovitelných zdrojů na obyvatele, v současnosti však do této oblasti více investuje Čína. Také podíl pracovních míst souvisejících s energií z obnovitelných zdrojů v rámci pracovní síly se rychleji zvyšuje v Brazílii a v Číně než v EU.

Díky většímu využívání obnovitelných zdrojů energie mohla EU snížit spotřebu fosilních paliv a související emise skleníkových plynů. Podle analýzy agentury EEA by celkové emise skleníkových plynů v EU byly v roce 2016 o 9 % a v roce 2017 o 10 % vyšší, kdyby v důsledku rostoucího využívání obnovitelných zdrojů energie od roku 2005 nebylo v tomto období v EU 11 % hrubé domácí spotřeby energie vyrobené z fosilních paliv nahrazeno energií z obnovitelných zdrojů.

Zpráva „Renewable energy in Europe“ (Energie z obnovitelných zdrojů v Evropě) doplňuje každoroční hodnocení vývoje v rámci plnění cílů EU v oblasti klimatu a energetiky, které agentura EEA zveřejňuje v publikaci Trends and projections in Europe 2018 (Trendy a prognózy v Evropě, 2018).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů