järgmine
eelmine
punktid

News

Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tegema rohkem taastuvenergia ühiseesmärgi täitmiseks

Muutke keelt
News Avaldatud 2019-03-08 Viimati muudetud 2019-03-08
2 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Taastuvenergiaallikate osakaal Euroopa Liidu energiatarbimisest on 2005. aastast kahekordistunud, kuid viimastel aastatel on see kasv aeglustunud, eelkõige suureneva energiatarbimise ja arengu puudumise tõttu transpordisektoris. Euroopa Keskkonnaameti (EEA) uuest aruandest ilmneb, et liikmesriigid peavad 2020. aasta taastuvenergiaeesmärgi täitmiseks tegema rohkem.

EEA aruandes „Taastuvenergia Euroopas 2018“ kirjeldatakse taastuvenergiaallikate kasutuselevõttu Euroopa Liidus, tuginedes 2016. aasta ametlikele andmetele ja EEA esialgsetele 2017. aasta prognoosidele.

Aruandest selgub, et taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimisest on suurenenud – 2015. aastal oli see 16,7%, 2016. aastal 17,0% ja 2017. aastal hinnanguliselt 17,4%. Kuigi Euroopa Liidu eesmärk saavutada 2020. aastaks taastuvenergia 20% osakaal kogu energia lõpptarbimisest on reaalne, on mõnes liikmesriigis energia lõpptarbimine hiljuti suurenenud, mis aeglustab taastuvenergia osakaalu suurenemist kogu Euroopa Liidus.

Liikmesriigid peavad 2030. aasta eesmärgi täitmiseks ühiselt suurendama taastuvenergiaallikate osakaalu vähemalt 32%-ni kogu energia lõpptarbimisest. EEA aruandest ilmneb, et taastuvenergia osakaal kogu energia lõpptarbimisest on liikmesriikides väga erinev: Austrias, Lätis, Rootsis, Soomes ja Taanis üle 30% ning Belgias, Luksemburgis, Madalmaades ja Maltas alla 9%.

Muud peamised tähelepanekud

Euroopa Liidus 2017. aastal paigaldatud uute elektrijaamade koguvõimsusest on 85% taastuvenergiaallikad, sellest kolmveerand tuule- ja päikeseenergia. Kolmandik kogu Euroopa Liidus 2016. ja 2017. aastal tarbitud elektrist oli taastuvatest energiaallikatest.

Euroopa Liidu taastuvenergia turu valdavaks sektoriks on endiselt küte ja jahutus, mille taastuvenergiaallikate osakaal oli 2016. ja 2017. aastal 19%. Transpordisektor jääb kaugele maha – samadel aastatel oli taastuvenergiaallikate osakaal ainult 7%. Enamik transpordiks kasutatavast taastuvenergiast pärineb biokütustest. Eesmärkide täitmisel arvestatakse ainult taastuvenergia direktiivis sätestatud kestlikkuskriteeriumidele vastavaid biokütuseid.

Aruande kohaselt on Euroopa Liidus taastuvallikatest elektri tootmise võimsus elaniku kohta maailmas endiselt suurim, kuid Hiina investeerib praegu uude tootmisvõimsusesse rohkem. Lisaks suureneb taastuvenergiaga seotud töökohtade osakaal tööjõust Brasiilias ja Hiinas kiiremini kui Euroopa Liidus.

Taastuvenergiaallikate suurem kasutamine on võimaldanud Euroopa Liidus vähendada fossiilkütuste nõudlust ja kaasnevat kasvuhoonegaaside heidet. EEA analüüsi kohaselt oleks Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside koguheide suurenenud 2016. aastal ligikaudu 9% ja 2017. aastal ligikaudu 10%, kui alates 2005. aastast suurenenud taastuvenergiaallikate kasutamine ei oleks asendanud nimetatud ajavahemikul 11% Euroopa Liidu sisesest fossiilkütuste kogutarbimisest.

Euroopa taastuvenergia aruanded täiendavad EEA Euroopa Liidu kliima- ja energiaeesmärkide täitmise aastahinnanguid väljaandes „Trends and projections in Europe 2018“ (Euroopa trendid ja prognoosid 2018).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Tegevused dokumentidega