ďalej
späť
body

Novinky

Členské štáty EÚ musia byť ambicióznejšie, ak chcú dosiahnuť spoločný cieľ v oblasti obnoviteľnej energie

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 18. 02. 2019 Posledná zmena 08. 03. 2019
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) sa od roku 2005 zdvojnásobil. Tento rast sa však v uplynulých rokoch spomalil, a to najmä z dôvodu zvyšujúcej sa spotreby energie a chýbajúceho pokroku v odvetví dopravy. Z novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že nato, aby členské štáty dosiahli cieľ, ktorý bol v oblasti problematiky energie z obnoviteľných zdrojov stanovený na rok 2020, musia zintenzívniť úsilie.

V správe agentúry EEA s názvom Renewable energy in Europe — 2018 (Obnoviteľná energia v Európe – 2018) sa na základe oficiálnych údajov za rok 2016 a predbežných odhadov agentúry EEA za rok 2017 opisuje pokrok v zavádzaní zdrojov obnoviteľnej energie v EÚ.

Poukazuje sa v nej na to, že podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe energií v EÚ sa zvýšil zo 16,7 % v roku 2015 na 17,0 % v roku 2016 a podľa odhadu na 17,4 % v roku 2017. Napriek tomu, že EÚ je naďalej na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa stanoveného na rok 2020 (podľa ktorého sa má dosiahnuť 20 % hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov), v dôsledku nedávneho zvýšenia koncovej spotreby energie v niektorých členských štátoch sa tempo rastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov na území EÚ spomalilo.

Na to, aby členské štáty splnili cieľ vytýčený na rok 2030, musia spoločne zvýšiť podiel zdrojov obnoviteľnej energie tak, aby dosahoval najmenej 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby. Podľa správy EEA sa v súčasnosti miera využívania energií z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, a to v rozsahu od 30 % hrubej konečnej energetickej spotreby v Rakúsku, Dánsku, vo Fínsku, v Lotyšsku a vo Švédsku až pod úroveň 9 % v Belgicku, Luxembursku, na Malte a v Holandsku.

Ďalšie hlavné zistenia

V roku 2017 využívalo obnoviteľnú energiu 85 % zo všetkých novo inštalovaných kapacít výroby elektrickej energie v EÚ, pričom veterná energia a solárna fotovoltika predstavovali tri štvrtiny novej kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Tretina elektrickej energie spotrebovanej v EÚ v rokoch 2016 a 2017 pochádzala z obnoviteľných zdrojov.

Vykurovanie a chladenie sú naďalej dominantným odvetvím na trhu s obnoviteľnou energiou v EÚ, a to s 19 % podielom energie z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2016 a 2017. Odvetvie dopravy so 7 % podielom využívania energie z obnoviteľných zdrojov v rovnakom období výrazne zaostáva. Väčšina energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa v doprave, pochádza z biopalív. Na splnenie týchto cieľov možno započítať iba biopalivá, ktoré získali certifikát o tom, že spĺňajú príslušné kritériá trvalej udržateľnosti podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.

Ako sa uvádza v správe, EÚ je naďalej svetovým lídrom v oblasti kapacity elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na jedného obyvateľa, ale v súčasnosti čoraz viac investuje do novej kapacity Čína. Aj podiel pracovných miest súvisiacich s obnoviteľnou energiou v rámci pracovnej sily sa v Brazílii a Číne zvyšuje rýchlejšie ako v EÚ.

Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov mohla EÚ znížiť dopyt po fosílnych palivách a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov. Podľa analýzy EEA by celkové emisie skleníkových plynov boli o 9 % vyššie v roku 2016 a o 10 % vyššie v roku 2017, keby väčšia spotreba energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2005 nenahradila v uvedenom období 11 % hrubej domácej spotreby fosílnych palív.

Správa s názvom Renewable energy in Europe (Obnoviteľná energia v Európe) dopĺňa každoročné hodnotenie pokroku v dosahovaní európskych cieľov v oblasti klímy a energetiky, ktoré agentúra EEA uverejňuje v publikácii Trends and projections in Europe 2018 (Trendy a prognózy v Európe 2018).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcie dokumentu