Členské štáty EÚ musia byť ambicióznejšie, ak chcú dosiahnuť spoločný cieľ v oblasti obnoviteľnej energie

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 18. 02. 2019 Posledná zmena 08. 03. 2019
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Podiel obnoviteľných zdrojov energie na spotrebe energie v Európskej únii (EÚ) sa od roku 2005 zdvojnásobil. Tento rast sa však v uplynulých rokoch spomalil, a to najmä z dôvodu zvyšujúcej sa spotreby energie a chýbajúceho pokroku v odvetví dopravy. Z novej správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) vyplýva, že nato, aby členské štáty dosiahli cieľ, ktorý bol v oblasti problematiky energie z obnoviteľných zdrojov stanovený na rok 2020, musia zintenzívniť úsilie.

V správe agentúry EEA s názvom Renewable energy in Europe — 2018 (Obnoviteľná energia v Európe – 2018) sa na základe oficiálnych údajov za rok 2016 a predbežných odhadov agentúry EEA za rok 2017 opisuje pokrok v zavádzaní zdrojov obnoviteľnej energie v EÚ.

Poukazuje sa v nej na to, že podiel obnoviteľných zdrojov na koncovej spotrebe energií v EÚ sa zvýšil zo 16,7 % v roku 2015 na 17,0 % v roku 2016 a podľa odhadu na 17,4 % v roku 2017. Napriek tomu, že EÚ je naďalej na dobrej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa stanoveného na rok 2020 (podľa ktorého sa má dosiahnuť 20 % hrubej konečnej spotreby energie z obnoviteľných zdrojov), v dôsledku nedávneho zvýšenia koncovej spotreby energie v niektorých členských štátoch sa tempo rastu využívania energie z obnoviteľných zdrojov na území EÚ spomalilo.

Na to, aby členské štáty splnili cieľ vytýčený na rok 2030, musia spoločne zvýšiť podiel zdrojov obnoviteľnej energie tak, aby dosahoval najmenej 32 % hrubej konečnej energetickej spotreby. Podľa správy EEA sa v súčasnosti miera využívania energií z obnoviteľných zdrojov v jednotlivých členských štátoch výrazne líši, a to v rozsahu od 30 % hrubej konečnej energetickej spotreby v Rakúsku, Dánsku, vo Fínsku, v Lotyšsku a vo Švédsku až pod úroveň 9 % v Belgicku, Luxembursku, na Malte a v Holandsku.

Ďalšie hlavné zistenia

V roku 2017 využívalo obnoviteľnú energiu 85 % zo všetkých novo inštalovaných kapacít výroby elektrickej energie v EÚ, pričom veterná energia a solárna fotovoltika predstavovali tri štvrtiny novej kapacity výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Tretina elektrickej energie spotrebovanej v EÚ v rokoch 2016 a 2017 pochádzala z obnoviteľných zdrojov.

Vykurovanie a chladenie sú naďalej dominantným odvetvím na trhu s obnoviteľnou energiou v EÚ, a to s 19 % podielom energie z obnoviteľných zdrojov v rokoch 2016 a 2017. Odvetvie dopravy so 7 % podielom využívania energie z obnoviteľných zdrojov v rovnakom období výrazne zaostáva. Väčšina energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa používa v doprave, pochádza z biopalív. Na splnenie týchto cieľov možno započítať iba biopalivá, ktoré získali certifikát o tom, že spĺňajú príslušné kritériá trvalej udržateľnosti podľa smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.

Ako sa uvádza v správe, EÚ je naďalej svetovým lídrom v oblasti kapacity elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov na jedného obyvateľa, ale v súčasnosti čoraz viac investuje do novej kapacity Čína. Aj podiel pracovných miest súvisiacich s obnoviteľnou energiou v rámci pracovnej sily sa v Brazílii a Číne zvyšuje rýchlejšie ako v EÚ.

Vďaka intenzívnejšiemu využívaniu energie z obnoviteľných zdrojov mohla EÚ znížiť dopyt po fosílnych palivách a s tým súvisiace emisie skleníkových plynov. Podľa analýzy EEA by celkové emisie skleníkových plynov boli o 9 % vyššie v roku 2016 a o 10 % vyššie v roku 2017, keby väčšia spotreba energie z obnoviteľných zdrojov od roku 2005 nenahradila v uvedenom období 11 % hrubej domácej spotreby fosílnych palív.

Správa s názvom Renewable energy in Europe (Obnoviteľná energia v Európe) dopĺňa každoročné hodnotenie pokroku v dosahovaní európskych cieľov v oblasti klímy a energetiky, ktoré agentúra EEA uverejňuje v publikácii Trends and projections in Europe 2018 (Trendy a prognózy v Európe 2018).

Súvisiaci obsah

Na základe údajov

Novinky a články

Súvisiace ukazovatele

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Súvisiace publikácie

Pozri tiež

Temporal coverage

Akcie dokumentu