ďalej
späť
body

Article

Zdravé životné prostredie je základom udržateľného hospodárstva a spravodlivej spoločnosti

Zmeniť jazyk
Article Publikované 18. 03. 2019 Posledná zmena 11. 05. 2021
5 min read
Photo: © Salvatore Petrantoni, WaterPIX /EEA
Životné prostredie a podnebie našej planéty čelia nevídaným výzvam, ktoré predstavujú hrozbu pre dobré životné podmienky. Ešte stále je čas prijať rozhodujúce opatrenia. Zdá sa to byť ťažká úloha, ale ešte máme možnosť zvrátiť niektoré negatívne trendy, urobiť opatrenia na minimalizovanie škôd, obnoviť veľmi dôležité ekosystémy a oveľa dôslednejšie chrániť, čo nám zostáva. V záujme dosiahnutia dlhodobej udržateľnosti musíme k životnému prostrediu, klíme, hospodárstvu a spoločnosti pristupovať ako k neoddeliteľným súčastiam jedného celku.

Zmena je neodmysliteľnou črtou našej planéty. Jej pevnina, oceány, atmosféra, podnebie a život sa neustále menia. Súčasné zmeny sa líšia od tých minulých svojím nevídaným tempom a rozsahom, ako aj faktormi a stimulmi, ktoré za nimi stoja. Našou novou realitou sa stali extrémne udalosti, ako sú tzv. storočné búrky, vlny tepla, záplavy a suchá. Správy upozorňujúce na klimatickú a environmentálnu krízu, ktorá ovplyvňuje budúcnosť nášho druhu, prichádzajú zo všetkých kútov sveta. 

Globálna klíma sa mení v dôsledku ľudskej činnosti

Je jedno, ktorý pojem použijeme, či „naša nová realita“ alebo „mnohoraké krízy“, fakty zostávajú neúprosné. Svetová klíma sa mení a túto zmenu spôsobil človek. Závislosť našich hospodárstiev od fosílnych palív, postupy využívania pôdy a svetové odlesňovanie zvyšujú koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére, čo má za následok zmenu svetovej klímy. Je tiež jasné, že zmena klímy sa dotýka každého človeka a každého kúta našej planéty vrátane Európy. Niektoré oblasti trpia intenzívnymi vlnami tepla a suchom, zatiaľ čo iné môžu čeliť častejším a silnejším búrkam. Všetci, ľudia, príroda aj hospodárstvo sú ovplyvnení zmenou klímy.

Biodiverzita sa stráca nevídaným tempom

Vedci sú pevne presvedčení aj o tom, že rozmanitosť života na zemi sa stráca rýchlym tempom. Každoročne sú mnohé druhy vyhlásené za vyhynuté, pretože sa pokračuje v ničení, fragmentovaní alebo znečisťovaní ich biotopov. Niektoré druhy vrátane opeľovačov, napríklad včiel a motýľov, ktoré sú nesmierne dôležité pre naše dobré životné podmienky, zaznamenali prudký pokles populácií z dôvodu rozšíreného používania pesticídov. Znečisťujúce látky generované ekonomickými činnosťami sa hromadia v životnom prostredí, čím sa znižuje schopnosť ekosystémov obnovovať sa a poskytovať nám životne dôležité služby. Degradácia životného prostredia sa dotýka nielen rastlín a živočíchov, ale aj ľudí.

Neudržateľnosť spotreby a výrobných systémov

Dvadsiate prvé storočie bolo poznačené aj hospodárskou a finančnou krízou. Výskumy potvrdzujú, že naša spotreba a výrobné systémy sú jednoducho neudržateľné. Lineárny hospodársky model – premena surovín na tovar, ktorý sa používa, spotrebúva a potom odhadzuje – vedie nielen k hromadeniu množstva znečistenia a odpadu, ale aj k celosvetovej hospodárskej súťaži o prírodné zdroje. Svetové siete sa môžu šíriť viac ako materiály, tovar a znečisťujúce látky: kríza vznikajúca vo finančnom sektore v jednej krajine sa môže šíriť po celom svete a spôsobiť hospodársku stagnáciu a pokles, ktoré potrvajú celé roky.

Je tiež jasné, že výhody hospodárskeho rastu nie sú po svete rovnako distribuované. Úrovne príjmov sa významne líšia medzi krajinami, regiónmi a mestami a aj v rámci nich. Dokonca aj v Európe, v ktorej je životná úroveň výrazne nad svetovým priemerom, žijú spoločenstvá a skupiny, ktorých príjmy sú pod hranicou chudoby. Žiaľ, niektoré z týchto spoločenstiev a niektorí z týchto ľudí sú tiež zraniteľnejší voči enviromentálnym hrozbám. V ich prípade je väčšia pravdepodobnosť, že žijú v oblastiach vystavených znečisteniu ovzdušia a záplavám a v domoch s nedostatočnou izoláciou, ktorá by ich chránila pred extrémnym chladom a teplom. Skupiny, ktoré využívajú výhody, nie sú nevyhnutne tie, ktoré znášajú riziká.

Ak by súčasné trendy pokračovali, budúce generácie budú, bez ohľadu na ich krajinu a úroveň príjmov, čeliť extrémnejším teplotám a poveternostným udalostiam, menšiemu počtu druhov, rastúcemu nedostatku zdrojov a väčšiemu znečisteniu. Vzhľadom na tento výhľad nie je prekvapivé, že tisíce mladých Európanov protestujú v uliciach a naliehajú na politických činiteľov, aby prijali ambicióznejšie a účinnejšie opatrenia na zmiernenie zmeny klímy.

Je možná iná budúcnosť

Počas uplynulých 40 rokov Európa zavádzala politiky na boj proti konkrétnym problémom, ako je znečistenie ovzdušia a znečistenie vôd. Niektoré z týchto politík zaznamenali pozoruhodné výsledky. Európania majú čistejšie ovzdušie a čistejšie vody na kúpanie. Väčší podiel komunálneho odpadu sa recykluje. Je chránených čoraz viac suchozemských a morských oblastí. Európska únia znižuje svoje emisie skleníkových plynov v porovnaní s úrovňami v roku 1990. Miliardy eur sa investovali do miest vhodnejších pre život a udržateľnejšej mobility. Exponenciálne rástla energia generovaná z obnoviteľných zdrojov.

V tomto období sa takisto prehĺbili naše poznatky a znalosti o životnom prostredí zdôrazňujúce to, že ľudia, životné prostredie aj hospodárstvo sú súčasťami rovnakého systému. Počas 25 rokov od svojho založenia Európska environmentálna agentúra spája a rozvíja tieto vedomostné sféry s cieľom zlepšiť naše systémové poznatky. Ľudia nemôžu dobre žiť, ak je životné prostredie a hospodárstvo v zlom stave. Nerovnosť v rozdeľovaní výhod, napríklad hospodársky blahobyt a čistejšie ovzdušie, a náklady vrátane znečistenia a stratených výnosov z dôvodu sucha budú naďalej spôsobovať sociálne nepokoje.

Akceptovať túto skutočnosť nemusí byť jednoduché. Podobne môže byť ťažké zmeniť etablované štruktúry riadenia, návyky a preferencie spotrebiteľov. Napriek rozsahu tejto úlohy je však ešte možné vybudovať udržateľnú budúcnosť. Vyžaduje si to zastavenie súčasných postupov, napríklad zníženie dotácií na činnosti, ktoré škodia životnému prostrediu, a postupné odstavenie a zákaz znečisťujúcich technológií a zároveň podporovanie udržateľnejších alternatív a spoločenstiev postihnutých zmenou. Uhlíkovo neutrálne obehové hospodárstvo môže znížiť požiadavky na náš prírodný kapitál a obmedziť rast globálnych teplôt. Zmena nášho smerovania si bude vyžadovať zmenu našich návykov a správania, napríklad to, ako sa presúvame a čo jeme. Znalosti na riadenie tohto prechodu smerom k dlhodobej udržateľnosti existujú. Rastie aj verejná podpora zmeny. Je na nás prevziať zodpovednosť a urýchliť túto zmenu.

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Úvodník uverejnený v č. 1/2019 spravodajcu EEA z marca 2019

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu