ďalej
späť
body

Novinky

Dobré správy pre dovolenkárov: väčšina európskych vôd na kúpanie má výbornú kvalitu

Zmeniť jazyk
Novinky Publikované 29. 05. 2018 Posledná zmena 13. 01. 2020
1 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Z výsledkov dnes zverejnenej výročnej správy o kvalite európskych vôd na kúpanie vyplýva, že napriek miernemu poklesu viac ako 85 % lokalít určených na kúpanie monitorovaných v roku 2017 v celej Európe, spĺňa tie najvyššie a najprísnejšie normy výbornej kvality vody prevažne bez znečisťujúcich látok. Výsledky poskytujú dobrý prehľad, kde možno toto leto nájsť lokality s najvyššou kvalitou vody.

Znižovaním znečistenia vody zlepšujeme životné podmienky európskych občanov, ale aj zvierat a rastlín. Ale nemožno zaspať na vavrínoch. Ak má voda na kúpanie ostať čistá, tvorcovia politík sa jej musia vytrvalo venovať. Preto je pravidelné monitorovanie a hodnotenie lokalít na kúpanie tak dôležité.

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA

Podľa správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA) a Európskej komisie splnilo minimálne požiadavky na kvalitu v zmysle pravidiel EÚ takmer všetkých 21 801 lokalít na kúpanie sledovaných minulý rok po celej Európe, z ktorých 21 509 sa nachádza v 28 členských štátoch EÚ (95,9 %). Kvalitu vôd na kúpanie v 292 lokalitách monitorovalo a nahlásilo aj Albánsko a Švajčiarsko.

Na konkrétnych výsledkoch monitorovania vidno mierny pokles počtu lokalít v EÚ, ktoré spĺňajú najvyššie normy pre „výbornú“ vodu a minimálne požiadavky stanovené v smernici EÚ o vode určenej na kúpanie. Kvalitatívnu normu „výbornej“ vody spĺňalo minulý rok v celej Európe 85 % lokalít, čo je o niečo menej ako v roku 2016 (85,5 %). Poklesol aj počet tých, ktoré spĺňajú minimálne kritérium „dostatočnej“ kvality, a to z 96,3 % na 96 %. Mierny pokles spôsobil predovšetkým vplyv letného dažďa na výsledky skúšky a zmenená metodológia v Rumunsku a Švédsku.

Lokalít, ktoré boli označené za „nevyhovujúce“, je od roku 2016 v EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku takmer nezmenený počet (1,5 % v roku 2016 a 1,4 % v roku 2017).

Karmenu Vella, európsky komisár pre životné prostredie, námorné záležitosti a rybárstvo, vyhlásil: „Európania sú na kvalitu svojej vody na kúpanie hrdí. Vďačíme za ňu dobrej spolupráci a neustálej ostražitosti. Každý v tom zohráva istú úlohu: priemysel, miestne orgány a služby, aj občania. S radosťou môžeme vyhlásiť, že pokiaľ ide o vodu na kúpanie, európsky duch spolupráce žije a prináša občanom hmatateľné výsledky. Keď k tomu pripočítate naše nedávno navrhované kroky, ako odstrániť plasty z morí, európske moria, pláže a jazerá zažívajú dobrý rok.“

Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA, doplnil: „Znižovaním znečistenia vody zlepšujeme životné podmienky európskych občanov, ale aj zvierat a rastlín. Ale nemožno zaspať na vavrínoch. Ak má voda na kúpanie ostať čistá, tvorcovia politík sa jej musia vytrvalo venovať. Preto je pravidelné monitorovanie a hodnotenie lokalít na kúpanie tak dôležité.“

Kvalita vody na kúpanie v Európe sa za posledných 40 rokov od zavedenia smernice EÚ o kvalite vody na kúpanie výrazne zlepšila. V zmysle smernice sa začala kvalita vody efektívne monitorovať a riadiť, čo viedlo k tomu, že do vody sa dostalo výrazne menej neupravovaných alebo čiastočne upravovaných komunálnych a priemyselných odpadových vôd. Vďaka tomu čoraz viac lokalít na kúpanie nielen spĺňa minimálne normy kvality, ale zlepšilo kvalitu vody na najvyššiu úroveň. EEA spolu s tohtoročnou správou uverejnila aj aktuálnu interaktívnu mapu s údajmi o kvalite vody v jednotlivých lokalitách. K dispozícii sú aj aktualizované správy o jednotlivých krajinách a ďalšie informácie o smernici.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Ďalšie kľúčové zistenia:

  • Hodnotenie výbornej kvality získalo viac ako 95 % lokalít na kúpanie v piatich krajinách: Luxembursko (všetkých 12 uvádzaných lokalít), Malta (98,9 % všetkých lokalít), Cyprus (97,3 % všetkých lokalít), Grécko (95,9 % všetkých lokalít) a Rakúsko (95,1 % všetkých lokalít).
  • Všetky monitorované lokality na kúpanie v Rakúsku, Belgicku, Chorvátsku, na Cypre, v Grécku, v Lotyšsku, Luxembursku, na Malte, v Rumunsku, Slovinsku a Švajčiarsku, dosiahli v roku 2017 minimálne „dostatočnú“ kvalitu (v súlade s minimálnymi normami kvality stanovenými v smernici o vode na kúpanie).
  • Najvyšší počet lokalít s „nevyhovujúcou“ kvalitou vody bolo zistených v troch krajinách - v Taliansku (79 lokalít na kúpanie, t. j. 1,4 %), vo Francúzsku (80 lokalít na kúpanie, t. j. 2,4 %) a v Španielsku (38 oblastí, t. j. 1,7 %). Z členských krajín EÚ bol najvyšší podiel nevyhovujúcich vôd na kúpanie zaznamenaný v Estónsku (štyri vody na kúpanie, t. j. 7,4 %), Írsku (sedem vôd na kúpanie, t. j. 4,9 %) a v Spojenom kráľovstve (21 vôd na kúpanie, t. j. 3,3 %).

 

Súvislosti

Ľudské zdravie aj naďalej ohrozuje znečistenie vôd fekálnymi baktériami, a to najmä ak sa zistí vo vodách na kúpanie. Plávanie vo vode na znečistených plážach alebo v jazerách môže spôsobovať ochorenia. Hlavným zdrojom znečistenia je kanalizácia a odtok vody z poľnohospodárskych podnikov a ornej pôdy. Miera znečistenia sa zvyšuje pri silných dažďoch a záplavách, keď dochádza k pretekaniu kanalizácie a znečistená odtoková voda sa dostáva do riek a morí. Všetky členské štáty EÚ spolu s Albánskom a so Švajčiarskom monitorujú svoje lokality podľa ustanovení smernice EÚ o kvalite vody určenej na kúpanie. Hodnotenie kvality vody určenej na kúpanie podľa smernice o vode určenej na kúpanie sa zakladá na dvoch mikrobiologických parametroch: na obsahu črevných baktérií enterococcus a Escherichia coli. V právnych predpisoch sa uvádza, kedy možno kvalitu vody na kúpanie klasifikovať ako „výbornú“, „dobrú“, „dostatočnú“ alebo „nevyhovujúcu“, v závislosti od úrovní zistených fekálnych baktérií. Ak je kvalita vody klasifikovaná ako nevyhovujúca, mali by členské štáty podniknúť určité kroky, napr. vydať zákaz kúpania alebo umiestniť varovný oznam, informovať verejnosť a prijať vhodné nápravné opatrenia.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage