další
předchozí
položky

Novinky

Dobrá zpráva před dovolenou: kvalita vody na většině evropských pláží a koupališť je vynikající

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 29.05.2018 Poslední změna 13.01.2020
5 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Voda v 85 % sledovaných evropských lokalit ke koupání splňuje ty nejvyšší a nejpřísnější evropské normy pro výbornou kvalitu vody. To znamená, že se v nich téměř nevyskytují žádné znečišťující látky. Takové jsou závěry dnes zveřejněné každoroční zprávy o kvalitě vody ke koupání, která shrnuje výsledky sledování za rok 2017. Oproti zprávě za rok 2016 jde nicméně o mírné zhoršení. Pro všechny, kdo zvažují, kam pojedou na dovolenou, může být zpráva dobrým vodítkem, jak si vybrat letovisko s tou nejčistší vodou.

„Nižší znečištění vody přispívá k lepšímu životu obyvatel Evropy a prospívá také fauně a flóře. Dobrými výsledky se ale nesmíme nechat zmást. Udržování čistoty vody ke koupaní vyžaduje ze strany politických činitelů neustálou pozornost. Z tohoto důvodu zůstává pravidelné sledování a hodnocení lokalit ke koupání důležitým úkolem.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx

V loňském roce bylo v celé Evropě monitorováno téměř 21 801 lokalit ke koupání, z čehož 21 509 se nacházelo v 28 členských státech EU (95,9 %). Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) a Evropské komise splnily všechny tyto lokality minimální požadavky na kvalitu vody stanovené předpisy EU. Monitorování proběhlo i v Albánii a Švýcarsku, kde byla zkontrolována kvalita vody ve 292 lokalitách.

Konkrétní výsledky monitorování ukázaly mírné zhoršení, tj. pokles počtu lokalit EU, které podle požadavků směrnice EU o vodách ke koupání vykazují to nejvyšší hodnocení, ale i pokles počtu lokalit, které naopak splňují pouze minimální požadavky. Počet lokalit s výbornou kvalitou vody v Evropě mírně poklesl z 85,5 % v roce 2016 na 85 % v loňském roce. Podobně počet lokalit s přijatelnou kvalitou vody klesl z 96,3 % na 96 %. Důvodem tohoto mírného zhoršení je především vliv letních dešťů a změna metodiky testování v Rumunsku a Švédsku.

Celkový počet míst s nevyhovující kvalitou vody v EU, Albánii a Švýcarsku zůstává od roku 2016 téměř beze změn. Lehce klesl z 1,5 % v roce 2016 na 1,4 % v roce 2017.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Na kvalitu našich vod ke koupání můžeme být v Evropě hrdí. Je výsledkem dobré spolupráce a permanentní ostražitosti. Přispíváme k ní všichni: průmysl, místní orgány a služby i občané. Je nám potěšením oznámit, že spolupráce v evropském duchu při udržování kvality vod ke koupání neztrácí na síle a i nadále přináší občanům EU výsledky. Pokud k tomu přičtete naše nedávno navržená opatření, jejichž cílem je ochránit moře před plastovým odpadem, byl to pro naše evropská moře, pláže a jezera dobrý rok.“

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx doplňuje: „Nižší znečištění vody přispívá k lepšímu životu obyvatel Evropy a prospívá také fauně a flóře. Dobrými výsledky se ale nesmíme nechat zmást. Udržování čistoty vody ke koupaní vyžaduje ze strany politických činitelů neustálou pozornost. Z tohoto důvodu zůstává pravidelné sledování a hodnocení lokalit ke koupání důležitým úkolem.“

Poté, co vstoupila v platnost směrnice EU o vodách ke koupání, se kvalita evropských vod ke koupání za posledních 40 let značně zlepšila. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které vedlo k výraznému snížení objemu nevyčištěných nebo jen částečně vyčištěných komunálních a průmyslových odpadních vod vypouštěných do vodních toků. Díky tomu splňuje voda v narůstajícím počtu lokalit ke koupání nejen minimální normy kvality, ale její kvalita se zlepšila natolik, že vyhovuje nejvyšším normám. Evropská agentura pro životní prostředí zveřejňuje společně s letošní zprávou i aktualizovanou interaktivní mapu, jež udává stav vody v konkrétních lokalitách. K dispozici jsou i aktualizované zprávy pro jednotlivé země a doplňující informace o směrnici.

Figure ES1: Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

Figure ES 1

Další klíčová zjištění:

  • V pětici zemí byla kvalita vody ke koupání v alespoň 95 % míst vyhodnocena jako výborná: v Lucembursku (všech 12 sledovaných míst ke koupání), na Maltě (98,9 % všech lokalit), Kypru (97,3 % všech lokalit), v Řecku (95,9 % všech lokalit) a v Rakousku (95,1 % všech lokalit).
  • Všechny vykázané lokality ke koupání v Rakousku, Belgii, Chorvatsku, na Kypru, v Řecku, v Lotyšsku, Lucembursku, na Maltě, v Rumunsku, Slovinsku a Švýcarsku vykazovaly v roce 2017 alespoň přijatelnou kvalitu (v souladu s minimálními normami kvality stanovenými ve směrnici o vodě ke koupání).
  • Největší počet lokalit s nevyhovující kvalitou vody ke koupání je v Itálii (79 lokalit, tj. 1,4 %), Francii (80 lokalit, tj. 2,4 %) a Španělsku (38 lokalit, tj. 1,7 %). Největší procentuální podíl míst ke koupání s nevyhovující kvalitou vody vzhledem k celkovému počtu míst v dané zemi byl v EU zaznamenán v Estonsku (4 místa ke koupání, tj. 7,4 %), Irsku (7 míst, tj. 4,9 %) a Spojeném království (21 míst, tj. 3,3 %).

 

Souvislosti

Rizikem pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěné vody využívány ke koupání, zůstává znečištění vod fekálními bakteriemi. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou splašky z kanalizace a stékající voda ze zemědělských provozů a obhospodařovaných polí. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří. Všechny členské státy EU, Albánie a Švýcarsko monitorovaly kvalitu vod ve svých lokalitách ke koupání podle ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání. Podle této směrnice se při posuzování kvality vody ke koupání vyhodnocují dva mikrobiologické parametry: výskyt střevních enterokoků a střevních bakterií Escherichia coli. Legislativa stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako výbornou, dobrou, přijatelnou nebo nevyhovující, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy měly přijmout určitá opatření, jako je zákaz koupání nebo oznámení, že se koupání nedoporučuje, přičemž by o tom měly veřejnost informovat a učinit opatření, která situaci napraví.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage