ďalej
späť
body

Voda a morské prostredie

Námorná doprava zohráva a bude naďalej zohrávať zásadnú úlohu v svetovom a európskom obchode a hospodárstve. V posledných rokoch odvetvie námornej dopravy prijalo významné opatrenia na zmiernenie svojho vplyvu na životné prostredie. Pred plánovaným nárastom celosvetového objemu lodnej dopravy sa v novej správe po prvýkrát odhaľuje plný rozsah vplyvu odvetvia námornej dopravy EÚ na životné prostredie a identifikujú sa výzvy na dosiahnutie udržateľnosti.

Podľa dnes zverejnenej výročnej správy o vode na kúpanie v roku 2020 splnilo tie najprísnejšie normy Európskej únie na „výbornú“ kvalitu vody takmer 83 % európskych lokalít na kúpanie. Najnovšie hodnotenie, ktoré vypracovala Európska environmentálna agentúra (EEA) v spolupráci s Európskou komisiou, vychádza z monitorovania z roku 2020, ktoré zahŕňalo 22 276 lokalít na kúpanie v celej Európe. Ide o lokality nachádzajúce sa v členských štátoch EÚ, Albánsku a vo Švajčiarsku, ktoré boli monitorované počas celého roka 2020.

Prehliadať katalóg

Akcie dokumentu