ďalej
späť
body

Article

Kvalita a množstvo vody sú kľúčové pre kvalitu života

Zmeniť jazyk
Article Publikované 16. 11. 2023 Posledná zmena 16. 11. 2023
4 min read
Photo: © Pirjo Tyrväinen, Well with Nature /EEA
Čistá voda má zásadný význam pre prírodu, zdravie a kvalitu života ľudí. Je tiež kľúčovým zdrojom pre mnohé hospodárske odvetvia. V dôsledku nadmerného využívania a zmeny klímy mnohé oblasti v Európe čoraz viac trpia nedostatkom vody. Zároveň ďalší tlak na tento obmedzený zdroj vytvára jeho znečisťovanie.

Ak sa chcete okúpať v Európe, je veľmi pravdepodobné, že kvalita vody na vami vybranom kúpalisku je vynikajúca. Okrem toho má väčšina obyvateľov Európy k dispozícii kvalitnú pitnú vodu priamo z kohútika.

Európa však musí znížiť znečistenie vody z poľnohospodárskej pôdy a priemyslu a zlepšiť čistenie odpadových vôd. Objavujú sa totiž nové dôkazy o vplyve mikroskopických znečisťujúcich látok, mikroplastov a antimikrobiálnej rezistencie na kvalitu vody. Zároveň zmena klímy v niektorých oblastiach čoraz viac ohrozuje vodné zdroje. 

 

Vzájomne si konkurujúce požiadavky, znečistenie a zmena klímy

Voda je dôležitou súčasťou prírody a základným zdrojom pre ľudí. Okrem pitia používame vodu všade, od varenia po čistenie, sprchovanie, splachovanie a kúpanie. Rovnako aj naše hospodárske odvetvia vrátane energetiky, dopravy, poľnohospodárstva a výroby závisia od vody.  

Vzájomne si konkurujúce požiadavky na vodu prispievajú k jej znečisťovaniu a môžu viesť k jej nadmernému využívaniu, čo môže mať negatívny vplyv na ľudské zdravie. Priame obavy týkajúce sa zdravia sú často spojené s konkrétnymi kontaminantmi vo vode, ako sú baktérie, vírusy, kovy alebo pesticídy. Zatiaľ čo väčšina ľudí v Európe má dobrý prístup k vysokokvalitnej pitnej vodevode určenej na kúpanie, nové dôkazy o chemickom znečistení a nedostatku vody vyvolávajú čoraz väčšie obavy.

Zmena klímy zdôrazňuje výzvy, pokiaľ ide o kvantitu a kvalitu vody v Európe. Napríklad sme svedkami častejších a intenzívnejších súch a povodní. Povodne sú najnákladnejším typom extrémnych udalostí súvisiacich s klímou, ktoré za posledné štyri desaťročia spôsobili škody vo výške viac ako 223 miliárd eur. Najmä v južnej Európe sa nedostatok vody zhorší a ovplyvní všetky odvetvia.

Z podzemnej vody sa získava približne 65 % pitnej vody v EÚ. Podľa najnovšieho posúdenia agentúry EEA týkajúceho sa tohto životne dôležitého zdroja sa však chemické znečistenie zistilo približne vo štvrtine podzemných vôd v EÚ, zatiaľ čo pri takmer 10 % podzemných vôd dochádza k neudržateľnej úrovni odberu.

Okrem toho boli zistené nadmerné hladiny jedného alebo viacerých pesticídov na 4 % až 11 % monitorovacích miest podzemných vôd.

Ďalšie obavy o zdravie sa týkajú znečistenia plastmi, mikroplastov z textílií a chemických znečisťujúcich látok, ako sú PFAS, ktoré sa nachádzajú v pôde a vo vode po celej Európe. 

Obrázok 1. Zdroje mikroplastov, trasy uvoľňovania a záchyty

 

Zdroj: Ilustrácia Centra pre spoluprácu pre udržateľnú spotrebu a výrobu (CSCP) pre Európske tematické centrum pre obehové hospodárstvo a využívanie zdrojov (ETC/CE) a agentúry EEA.

 

Zníženie znečistenia pri zdroji

Kvalitu vody v Európe ovplyvňuje znečistenie z komunálnych a priemyselných odpadových vôd, poľnohospodárstva, baníctva a domov, ktoré nie sú pripojené ku kanalizačnému systému. Podľa analýzy agentúry EEA by pomohlo lepšie a jednotnejšie vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vodného hospodárstva. Okrem toho by všetky odvetvia využívajúce vodu, ako napríklad poľnohospodárstvo, energetika a ťažba, mali prijať postupy, ktoré môžu udržať zdravie a odolnosť vodných ekosystémov. Patria k nim poľnohospodárske programy, ktoré znižujú používanie hnojív a pesticídov.

Čistenie komunálnych odpadových vôd v celej Európe sa v posledných desaťročiach zlepšilo. Okrem toho väčšina európskych krajín efektívne zbiera a čistí splaškové vody pre väčšinu svojich obyvateľov. Z analýzy agentúry EEA však vyplýva, že udržiavanie existujúcej infraštruktúry na čistenie odpadových vôd, adaptácia na zmenu klímy, prepájanie vidieckych oblastí a riešenie nových znečisťujúcich látok si bude vyžadovať značné investície.

V boji proti morskému odpadu a mikroplastom z textilných materiálov je potrebné zastaviť znečistenie pri samotnom zdroji. V brífingu agentúry EEA o mikroplastoch z textilných materiálov sa uvádza niekoľko spôsobov zníženia tohto typu znečistenia vrátane udržateľnejších procesov návrhu a výrobných procesov, lepšej starostlivosti o odevy a lepšej likvidácie a recyklácie. V analýze agentúry EEA o morskom odpade sa poukazuje na to, že pozemské zdroje predstavujú 80 % morského odpadu. Približne 85 % z neho tvoria plasty.

 

Mnohé existujúce právne predpisy EÚ a nové ambície v oblasti vody

V súčasnosti sa kľúčové právne predpisy EÚ o vode a ľudskom zdraví týkajú pitnej vody, vody na kúpanie a komunálnych odpadových vôd. rámcovej smernici o vode sa zatiaľ odráža celkový cieľ dosiahnuť dobrý stav európskych riek, jazier a podzemných vôd. S vodou zároveň úzko súvisia aj ďalšie politiky a predpisy týkajúce sa poľnohospodárstva, priemyslu, chemických látok a iných odvetví.

Ambícia Európskej zelenej dohody mať do roku 2050 životné prostredie bez škodlivého znečistenia sa takisto týka vody. V rámci akčného plánu nulového znečistenia navrhla Európska komisia prísnejšie pravidlá na obmedzenie znečisťovania povrchových a podzemných vôd a lepšie čistenie komunálnych odpadových vôd.

Medzi ciele týchto návrhov patrí lepšie a nákladovo efektívnejšie čistenie komunálnych odpadových vôd, zhodnocovanie živín, zodpovednosť výrobcov za mikroskopické znečisťujúce látky a nové požiadavky na monitorovanie mikroplastov. Komisia tiež navrhuje aktualizovať zoznam látok znečisťujúcich vodu a prísnejšie kontrolovať, čo sa dostáva do povrchových a podzemných vôd. Medzi tieto látky patria PFAS, pesticídy, bisfenol A a niektoré liečivá. 

 

Stručne o vode a zdraví

  • Prístup k čistej vode je základným predpokladom pre ľudské zdravie a kvalitu života. Väčšina obyvateľov Európy má prístup k pitnej vode v dobrej kvalite.
  • Mnohé oblasti čoraz viac trpia nedostatkom vody, a vzniká tak tlak pri jej využívaní v poľnohospodárstve a energetike.
  • V akčnom pláne EÚ pre nulové znečistenie sú stanovené ambiciózne ciele týkajúce sa vody s novými návrhmi na boj proti znečisťujúcim látkam.
  • Zlepšenie čistenia komunálnych odpadových vôd a prevencia znečisťovania z poľnohospodárstva a ťažby by zlepšili kvalitu vody v celej Európe.

 

Čo môžem urobiť?

  • Obráťte sa na miestne vodohospodárske orgány, aby ste boli informovaní o kvalite miestnej pitnej vody a porozmýšľajte o spôsoboch, ako šetriť vodou.
  • Skontrolujte kvalitu vody na miestnom kúpalisku. Údaje agentúry EEA o výsledkoch monitorovania z minulého roka sú dobrým východiskovým bodom.
  • Zamyslite sa nad vlastnými spotrebiteľskými návykmi. Máte možnosť používať výrobky, ktoré obsahujú menej chemických látok, resp. chemické látky, ktoré sú bezpečnejšie? Máte možnosť zabrániť znečisteniu textílií mikroplastmi tým, že si budete všímať, čo kupujete a ako to periete?

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu