следващ
предишен
елементи

Article

Качеството и количеството на водата са от ключово значение за благосъстоянието

Смяна на език
Article Публикуван 29-10-2023 Последна промяна 16-11-2023
1 min read
Photo: © Pirjo Tyrväinen, Well with Nature /EEA
Чистата вода е от решаващо значение за природата и за здравето и благосъстоянието на хората. Тя също така е ключов ресурс за много икономически отрасли. Поради свръхексплоатацията и изменението на климата много райони в Европа все повече страдат от недостиг на вода. В същото време замърсяването на околната среда оказва допълнителен натиск върху този ограничен ресурс.

Ако искате да поплувате в Европа, има голяма вероятност качеството на водата в избраното от вас място за къпане да е отлично. Освен това повечето жители на Европа могат да пият качествена питейна вода направо от чешмата.

Необходимо е обаче Европа да намали замърсяването на водите от земеделието и промишлеността и да подобри пречистването на отпадъчните води. Причината за това е, че се появяват нови обективни данни за микрозамърсители, пластмасови микрочастици и антимикробна резистентност, които засягат качеството на водата. Същевременно изменението на климата става все по-голяма заплаха за водните ресурси в някои райони.

 

Конкуриращи се потребности, замърсяване и изменение на климата

Водата е критичен елемент от природата и съществен ресурс за хората. Освен за пиене, ние я използваме за голямо разнообразие от дейности — от готвене до почистване, къпане, промиване на тоалетните и плуване. По същия начин всички наши икономически отрасли, включително енергетиката, транспортът, селското стопанство и производството, са зависими от водата. 

Конкуриращите се потребности от вода допринасят за замърсяването и могат да доведат до прекомерна експлоатация, която може да се отрази отрицателно върху здравето на човека. Преките опасения за здравето често са свързани с конкретни замърсители във водата като бактерии, вируси, метали или пестициди. Въпреки, че повечето хора в Европа имат добър достъп до висококачествена питейна вода и води за къпане, нови обективни данни за химическото замърсяване и недостига на вода предизвикват все по-голяма загриженост.  

Изменението на климата засилва предизвикателствата, свързани с количеството и качеството на водата в Европа. Наблюдават се например по-чести и по-интензивни засушавания и наводнения. Наводненията са най-скъпоструващото екстремно явление, свързано с климата, и през последните четири десетилетия са нанесли щети за над 223 милиарда евро. Недостигът на вода ще се задълбочава, особено в Южна Европа, и ще засегне всички сектори.

Подпочвените води осигуряват около 65 % от питейната вода в ЕС. Но според последната оценка на ЕАОС относно този жизненоважен ресурс в около една четвърт от подпочвените води в ЕС е установено химическо замърсяване, а почти 10 % от тях са засегнати от неустойчиво ниво на водочерпене.  

Освен това в между 4 % и 11 % от пунктовете за мониторинг на подпочвени води са открити прекомерни нива на един или повече пестициди.

Други основания за опасения, свързани със здравето, са замърсяването с пластмаса, пластмасовите микрочастици от текстил и химическите замърсители, например PFAS, които се откриват в почвата и водите в Европа. 

Фигура 1. Източници на пластмасови микрочастици, пътища на изпускане в околната среда и поглътители

 

Източник: Илюстрация от Центъра за сътрудничество в областта на устойчивото потребление и производство (CSCP) за Европейския тематичен център относно кръговата икономика и използването на ресурсите (ETC/CE) и ЕАОС

 

Намаляване на замърсяването при източника

Замърсяването от градски и промишлени отпадъчни води, селското стопанство, минното дело и домовете, които не са свързани с канализационна мрежа, влияе върху качеството на водата в Европа. Според анализ на ЕАОС от помощ може да бъде прилагането на законодателството на ЕС в областта на водите по по-добър и по-съгласуван начин. Освен това във всички сектори, в които се използва вода, като селското стопанство, енергетиката и минното дело, следва да бъдат възприети практики, които могат да поддържат водните екосистеми здрави и устойчиви. Те включват програми за земеделие с намалена употреба на торове и пестициди. 

Пречистването на градските отпадъчни води в цяла Европа се подобри през последните десетилетия. Освен това повечето европейски страни събират и пречистват ефективно отпадъчните води за по-голямата част от населението си. Въпреки това анализ на ЕАОС показва, че за поддържането на съществуващата инфраструктура за пречистване на отпадъчни води, адаптирането към изменението на климата, свързването на селските райони и справянето с новите замърсители, ще са необходими значителни инвестиции.  

За целите на борбата с морските отпадъци и пластмасовите микрочастици от текстил замърсяването трябва да бъде спряно при самия източник. В информационен документ на ЕАОС относно пластмасовите микрочастици от текстил са посочени няколко начина за намаляване на този вид замърсяване, включително по-устойчиви процеси на проектиране и производство, по-добри грижи за облеклото и по-добро изваждане от употреба и рециклиране. В анализ на ЕАОС относно морските отпадъци се посочва, че на наземните източници се дължат 80 % от морските отпадъци. Приблизително 85% от тях са пластмаса.

 

Много съществуващи законодателни актове на ЕС и нови амбиции в областта на водите

Понастоящем основното законодателство на ЕС в областта на водите и човешкото здраве се отнася до питейната вода, водата за къпане и градските отпадъчни води. Същевременно в Рамковата директива за водите е отразена общата цел за постигане на добро състояние на европейските реки, езера и подпочвени води. В същото време други политики и нормативна уредба в областите на селското стопанство, промишлеността, химикалите и други отрасли също имат силна връзка с водата.

Амбицията на Европейския зелен пакт за околна среда без вредно замърсяване до 2050 г. се отнася и до водата. Като част от плана за действие за нулево замърсяване Европейската комисия предложи по-строги правила за ограничаване на замърсяването на повърхностните и подпочвените води, както и за по-добро пречистване на градските отпадъчни води.

Сред целите на предложенията са по-добро и по-ефективно по отношение на разходите пречистване на градските отпадъчни води, възстановяването на хранителните вещества, отговорността на производителите за микрозамърсителите и нови изисквания за мониторинг на пластмасовите микрочастици. Комисията предлага също така да се актуализира списъкът със замърсители на водите и да се въведе по-строг контрол върху това какво попада в повърхностните и подпочвените води. Тези вещества включват PFAS, пестициди, бисфенол А и някои фармацевтични продукти.

 

Накратко: вода и здраве

  • Достъпът до чиста вода е от съществено значение за човешкото здраве и благосъстояние. Повечето жители на Европа разполагат с питейна вода с добро качество.
  • Много райони все повече страдат от недостиг на вода, което поставя под натиск използването на вода в селското стопанство и енергетиката.
  • Планът за действие на ЕС за нулево замърсяване поставя амбициозни цели за водите, с нови предложения за справяне със замърсителите.
  • Подобряването на пречистването на градските отпадъчни води и предотвратяването на замърсяването от селското стопанство и минното дело ще подобри качеството на водите в цяла Европа.

 

Какво мога да направя?

  • Информирайте се от местните органи по управление на водите за качеството на питейната вода в района и помислите как можете да пестите вода.
  • Проверявайте качеството на водата в местата за къпане, които използвате. Добра отправна точка са данните на ЕАОС за резултатите от миналогодишния мониторинг.
  • Помислете за собствените си навици на потребление. Можете ли да използвате продукти, които съдържат по-малко и по-безопасни химикали? Можете ли да предотвратите замърсяването с пластмасови микрочастици от текстилните си изделия, като внимавате какво купувате и как го перете?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

Действия към документ