nästa
föregående
poster

Article

Vattnets kvalitet och kvantitet är avgörande för välbefinnandet

Ändra språk
Article Publicerad 2023-11-04 Senast ändrad 2023-11-16
5 min read
Photo: © Pirjo Tyrväinen, Well with Nature /EEA
Rent vatten är avgörande för naturen och människors hälsa och välbefinnande. Det är också en viktig resurs för många ekonomiska sektorer. Till följd av överexploatering och klimatförändringar drabbas många områden i Europa allt oftare av vattenbrist. Samtidigt sätter föroreningar ytterligare press på denna ändliga resurs.

Om du vill gå och simma i Europa är det mycket troligt att vattnet på din valda badplats är av utmärkt kvalitet. Dessutom har de flesta invånare i Europa tillgång till dricksvatten av god kvalitet direkt från kranen.

Europa måste dock minska vattenföroreningarna från jordbruksmarken och industrin och förbättra reningen av avloppsvattnet. Detta beror på nya rön om mikroföroreningar, mikroplaster och antimikrobiell resistens som påverkar vattenkvaliteten. Samtidigt utgör klimatförändringarna ett allt större hot mot vattenresurserna i vissa områden.

 

Konkurrerande krav, föroreningar och klimatförändringar

Vatten är en avgörande del av naturen och en nödvändig resurs för människor. Förutom att dricka vatten använder vi det för allt från matlagning och städning, till när vi duschar, spolar i toaletten och simmar. På samma sätt är alla våra ekonomiska sektorer, inräknat energi, transport, jordbruk och tillverkning, beroende av vatten.

Konkurrerande efterfrågan på vatten bidrar till föroreningar och kan leda till överexploatering, vilket kan ha skadliga effekter på människors hälsa. Direkta hälsoproblem är ofta kopplade till specifika främmande ämnen i vattnet, såsom bakterier, virus, metaller eller bekämpningsmedel. Samtidigt som de flesta i Europa har god tillgång till högkvalitativt dricksvatten och badvatten, innebär nya rön om kemiska föroreningar och vattenbrist ett allt större bekymmer.

Klimatförändringarna ökar Europas utmaningar i fråga om vattnets kvantitet och kvalitet. Vi ser till exempel att torka och översvämningar blir vanligare och intensivare. Översvämningar är de kostsammaste klimatrelaterade extrema händelserna, med skador för över 223 miljarder euro under de senaste fyra årtiondena. Särskilt i södra Europa kommer vattenbristen att förvärras och påverka alla sektorer.

Grundvattnet står för omkring 65 procent av dricksvattnet i EU. Enligt EEA:s senaste bedömning av denna livsviktiga resurs har dock kemiska föroreningar påträffats i omkring en fjärdedel av EU:s grundvatten, medan nästan 10 procent av grundvattnet har påverkats av ohållbara uttagsnivåer.

Dessutom upptäcktes alltför höga nivåer av ett eller flera bekämpningsmedel i
4–11 procent av övervakningsstationerna för grundvatten.

Annat som ger anledning till oro för hälsan är plastföroreningarmikroplaster från textilier och kemiska föroreningar, såsom PFAS, som finns i jord och vatten runt om i Europa.

Figur 1. Källor till mikroplaster, utsläppsvägar och sänkor

Källa: Illustration av Collaborating Centre on Sustainable Consumption and Production (CSCP) för European Topic Centre on Circular Economy and Resource Use (ETC/CE) och Europeiska miljöbyrån.

 

Minska föroreningarna vid källan

Föroreningar från avloppsvatten från tätbebyggelse och industrier, jordbruk, gruvdrift och hus utan anslutning till avloppssystem påverkar vattenkvaliteten i Europa. Enligt en EEA-analys skulle ett bättre och mer sammanhängande genomförande av EU:s vattenlagstiftning vara till hjälp. Dessutom bör alla vattenanvändande sektorer, såsom jordbruk, energi och gruvdrift, införa metoder som gör att de akvatiska ekosystemen hålls friska och motståndskraftiga. I dessa ingår jordbruksprogram som minskar användningen av gödselmedel och bekämpningsmedel.

Reningen av avloppsvatten från tätbebyggelse i hela Europa har förbättrats under de senaste årtiondena. De flesta europeiska länder har dessutom en effektiv insamling och behandling av avloppsvatten för större delen av sina befolkningar. En EEA-analys visar dock att betydande investeringar blir nödvändiga för att upprätthålla befintlig infrastruktur för rening av avloppsvatten, genomföra anpassningar till klimatförändringarna, ansluta landsbygdsområden och hantera nya föroreningar.

För att motverka marint skräp och mikroplaster från textilier bör föroreningarna stoppas vid själva källan. I en briefing från EEA om mikroplaster från textilier listas flera sätt att minska denna föroreningstyp, däribland hållbarare design- och produktionsprocesser, bättre klädvård och bättre bortskaffande av avfall och återvinning. I en EEA-analys om marint skräp påpekas det att landbaserade källor står för 80 procent av det marina skräpet. Omkring 85 procent av detta är plast.

 

Många befintliga EU-lagar och nya ambitioner för vatten

Centrala delar av EU:s lagstiftning om vatten och människors hälsa avser för närvarande dricksvattenbadvatten och avloppsvatten från tätbebyggelse. Samtidigt återspeglar ramdirektivet för vatten det övergripande målet att uppnå en god status för Europas floder, sjöar och grundvatten. Samtidigt har även andra policyer och föreskrifter för jordbruk, industri, kemikalier och övriga sektorer starka kopplingar till vatten.

Den europeiska gröna givens ambition att miljön ska vara fri från skadliga föroreningar senast 2050 avser även vatten. Som en del av handlingsplanen för nollförorening föreslog Europeiska kommissionen hårdare regler för att begränsa föroreningar av ytvatten och grundvatten och förbättra reningen av avloppsvatten från tätbebyggelse.

Förslagen syftar bland annat till förbättrad och mer kostnadseffektiv rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, återvinning av näringsämnen, producentansvar för mikroföroreningar och nya övervakningskrav för mikroplaster. Kommissionen föreslår också en uppdatering av förteckningen över vattenföroreningar och en strängare kontroll av vad som hamnar i ytvatten och grundvatten. Dessa ämnen är till exempel PFAS, bekämpningsmedel, bisfenol A och vissa läkemedel.

 

I korthet: vatten och hälsa

  • Tillgång till rent vatten är avgörande för människors hälsa och välbefinnande. De flesta invånare i Europa har tillgång till dricksvatten av god kvalitet.
  • Många områden drabbas allt oftare av vattenbrist, vilket belastar vattenanvändningen inom jordbruks- och energisektorerna.
  • I EU:s handlingsplan för nollförorening fastställs ambitiösa mål för vatten med nya förslag för att ta itu med föroreningar.
  • Förbättrad rening av avloppsvatten från tätbebyggelse och förebyggande av föroreningar från jordbruk och gruvdrift skulle förbättra vattenkvaliteten i hela Europa.

 

Vad kan jag göra?

  • Vänd dig till dina lokala vattenmyndigheter för att hålla dig informerad om kvaliteten på ditt lokala dricksvatten, och fundera på hur du kan spara vatten.
  • Kontrollera vattenkvaliteten på din lokala badplats. Europeiska miljöbyråns uppgifter om förra årets övervakningsresultat är en bra utgångspunkt.
  • Fundera på dina egna konsumtionsvanor. Kan du använda produkter som innehåller färre och säkrare kemikalier? Kan du förebygga föroreningar med mikroplaster från dina textilier genom att tänka på vad du köper och hur du tvättar?

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Dokumentåtgärder