следващ
предишен
елементи

Article

Здравословната околна среда е задължително условие за устойчива икономика и справедливо общество

Смяна на език
Article Публикуван 19-03-2019 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Salvatore Petrantoni, WaterPIX /EEA
Планетата ни е изправена пред безпрецедентни предизвикателства в областта на околната среда и климата, които заедно застрашават нашето благосъстояние. Въпреки това все още не е късно да се предприемат решителни действия. Задачата може да изглежда трудна, но все още имаме възможност да променим някои от отрицателните тенденции, да се адаптираме, за да ограничим вредите до минимум, да възстановим екосистемите от съществено значение и да осигурим много по-силна защита на това, с което все още разполагаме. За постигане на трайна устойчивост е необходимо да подходим към околната среда, климата, икономиката и обществото като към неразделни части от едно общо цяло.

Промяната е постоянна характеристика на нашата планета. Континентите, океаните, атмосферата, климатът и животът на Земята се променят непрекъснато. Това, което прави настоящите промени различни от миналото, са невижданите им скорост и мащаб, както и факторите, които стоят зад тях. Екстремните събития, като случващи се веднъж на 100 години бури, горещи вълни, наводнения и суши, са новите условия, в които живеем. Заглавията в медиите в световен мащаб показват, че е налице климатична и екологична криза, която засяга бъдещето на нашия вид. 

Световният климат се променя и измененията са предизвикани от човека

Независимо как се изразяваме — „новите условия, в които живеем“ или „множество кризи“ — фактите са ясни. Световният климат се променя и тези изменения са предизвикани от човека. Зависимостта на нашите икономики от изкопаеми горива, практиките за земеползване и обезлесяването в световен мащаб водят до увеличаване на концентрациите на парникови газове в атмосферата, което от своя страна води до промяна на световния климат. Ясно е също така, че изменението на климата засяга всички хора и всички краища на нашата планета, включително Европа. Някои общности могат да страдат от обширни горещи вълни и суши, докато други са изправени пред все по-чести и по-силни бури. Хората, природата и икономиката са засегнати от изменението на климата.

Загуба на биологично разнообразие с невиждани до момента темпове

Науката също така е категорична относно факта, че разнообразието на живота на земята изчезва с неконтролируеми темпове. Всяка година много видове се обявяват за изчезнали, като техните местообитания продължават да се унищожават, фрагментират или замърсяват. Някои видове, включително опрашителите като пчели и пеперуди, които са жизненоважни за нашето благосъстояние, значително са намалили своите популации поради широкоразпространената употреба на пестициди. Замърсителите, генерирани от икономически дейности, се натрупват в околната среда и намаляват способността на екосистемите да се регенерират и да ни предоставят жизненоважни услуги. Влошаването на състоянието на околната среда засяга не само растенията и животните, но и хората.

Системите за потребление и производство са неустойчиви

21 век беше белязан и от икономическа и финансова криза. Научните изследвания потвърждават, че нашите системи за потребление и производство просто са неустойчиви. Линейният икономически модел — превръщане на суровините в стоки, които се използват, консумират и след това се изхвърлят — води не само до натрупване на замърсяване и отпадъци, но и до световна конкуренция за природни ресурси. Световните мрежи могат да разпространяват не само суровини, стоки и замърсители: кризата, започнала във финансовия сектор в една държава може да се разпространи по целия свят и да причини години на икономическа стагнация и свиване.

Освен това е ясно, че ползите от икономическия растеж не се споделят в еднаква степен по света. Равнището на доходите варира значително между и в рамките на отделните държави, региони и градове. Дори в Европа, където жизненият стандарт е доста над средния за света, има общности и групи, които живеят с доходи под прага на бедността. За съжаление някои от тези общности и хора са и по-уязвими по отношение на опасностите за околната среда. За тях е по-вероятно да живеят в райони, изложени на замърсяване на въздуха и наводнения, както и в помещения с недостатъчна изолация, за да ги предпазят от изключително ниски и високи температури. Групите, които се възползват от предимствата, не са непременно тези, които поемат разходите.

Ако настоящите тенденции продължат, независимо от тяхната държава и равнище на доходи, бъдещите поколения ще бъдат изправени пред по-екстремни температури и метеорологични явления, по-малко видове, нарастващ недостиг на ресурси и по-голямо замърсяване. С оглед на тази перспектива не е изненадващо, че хиляди млади европейци протестират по улиците, като призовават политиците да предприемат по-амбициозни и ефективни действия за смекчаване на последиците от изменението на климата.

Възможно е друго бъдеще

През последните 40 години Европа въведе политики за борба със специфични проблеми, като замърсяването на въздуха и замърсяването на водите. Някои от тези политики са довели до забележителни резултати. Европейците се радват на по-чист въздух и по-чисти води за къпане. По-голямата част от битовите отпадъци се рециклират. Защитени са все повече земи и морски зони. Европейският съюз намалява своите емисии на парникови газове в сравнение с нивата от 1990 г. Милиарди евро са инвестирани в по-приятни за живеене градове и устойчива мобилност. Произведената от възобновяеми източници енергия нарасна значително …

В този период нашите познания и разбиране за околната среда също са се разширили, което подчертава факта, че хората, околната среда и икономиката са част от една и съща система. През последните 25 години от създаването си Европейската агенция за околна среда свързва и развива тези сфери на знания, за да подобри нашето разбиране за системата. Хората не могат да живеят добре, ако околната среда и икономиката са в лошо състояние. Неравенството при разпределението на ползите, като икономическо благосъстояние и по-чист въздух, и разходите, включително замърсяването и загубата на добиви вследствие на суша, ще продължат да предизвикват социални вълнения.

Тези факти трудно могат да бъдат приети. По подобен начин установените управленски структури, потребителски навици и предпочитания трудно могат да се променят. При все това, въпреки обхвата на задачата, все още е възможно да се изгради устойчиво бъдеще. Това означава преустановяване на настоящите практики, като например намаляване на увреждащите околната среда субсидии и постепенно премахване и забрана на замърсяващите технологии, като същевременно се подкрепят устойчивите алтернативи и общностите, засегнати от промяната. Въглеродно неутралната кръгова икономика може да доведе до намаляване на търсенето на природен капитал и да ограничи повишаването на световните температури. Промяната на курса ни изисква също така промяна на нашите навици и поведение, например в начина, по който се придвижваме и храним. Знанията, необходими за осъществяване на този преход към дългосрочна устойчивост, са налице. Налице е също така нарастваща обществена подкрепа за промяна. Сега е необходимо да поемем отговорност и да ускорим тази промяна.

Ханс Брюнинкс

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводната статия е публикувана в мартенското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр.1 от 2019 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории: sustainable economy, equitable society
Действия към документ