следващ
предишен
елементи

Новини

Замърсяването на въздуха все още е твърде голямо в цяла Европа

Смяна на език
Новини Публикуван 29-10-2018 Последна промяна 10-12-2019
1 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
Актуализираните данни и информация, публикувани от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), показват, че въпреки бавните подобрения, замърсяването на въздуха продължава да превишава допустимите норми и насоките на Европейския съюз и Световната здравна организация. Замърсяването на въздуха продължава да води до рискове за здравето на човека и за околната среда.

Според „Качество на въздуха в Европа — доклад за 2018 г.“ на ЕАОС автомобилният транспорт е един от основните източници на замърсители на въздуха в Европа, по-специално вредни замърсители като азотен диоксид и прахови частици.  Емисиите от селското стопанство, производството на електроенергия, промишлеността и домакинствата също допринасят за замърсяването на въздуха. В доклада се представят най-новите официални данни за качеството на въздуха, отчетени през 2016 г. от разположените в цяла Европа над 2500 наблюдателни станции.

Въздействието от замърсителите на въздуха върху здравето е значително

Най-вредни за здравето на човека са праховите частици (ПЧ), азотният диоксид (NO2) и тропосферният озон (O3). Високите концентрации на замърсители на въздуха продължават да влияят отрицателно на европейците, особено на живеещите в градските райони. Освен това замърсяването на въздуха оказва и значително въздействие върху икономиката, като води до намаляване продължителността на живота, повишава медицинските разходи и намалява производителността във всички сфери на икономиката чрез пропуснатите поради влошено здраве работни дни. Замърсяването на въздуха също така се отразява отрицателно на екосистемите, като уврежда почвите, горите, езерата и реките и намалява земеделските добиви.

Предишни и настоящи политики и технологичните постижения доведоха до бавен, но постоянен напредък при намаляването на тези отрицателни въздействия. Актуализираните оценки в доклада показват, че през 2015 г. концентрациите на ПЧ2,5 са довели до около 422 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски държави, от които около 391 000 са били в 28-те държави — членки на ЕС. Тазгодишният доклад съдържа по-широкообхватна оценка, която обхваща годините назад до 1990 г. и показва, че случаите на преждевременна смърт в резултат на ПЧ2,5 са намалели с около половин милион годишно. Това се дължи на прилагането на европейските политики за качество на въздуха и на въвеждането на мерки на национално и местно равнище, които доведоха например до по-чисти автомобили, промишлени отрасли и производство на енергия.

„Замърсяването на въздуха е невидим убиец и трябва да положим повече усилия за отстраняване на причините. Що се отнася до замърсяването на въздуха, емисиите от автомобилния транспорт често са по-вредни от емисиите от други източници, тъй като те се изпускат близо до земната повърхност и предимно в градовете, близо до хората. Ето защо е толкова важно Европа да удвои усилията си за намаляване на емисиите от транспорта, енергетиката и земеделието и да инвестира в повишаването на тяхната екологосъобразност и устойчивост“, заяви изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. „Ако в тези сектори бъдат осъществени промени по интегриран начин, това ще доведе до видими ползи за качеството на въздуха и за климата и ще спомогне за подобряване на здравето и благосъстоянието на хората“.

Други основни констатации

Прахови частици: Що се отнася до ПЧ2,5 (частици с диаметър 2,5 микрометра или по-малко), през 2016 г. 6 % от градското население в ЕС-28 е било изложено на ПЧ2,5 в сравнение със 7 % през предходната година. Въпреки това приблизително 74 % от градското население в ЕС са били изложени на концентрации, които превишават по-строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на ПЧ2,5 е била причина за преждевременната смърт на около 422 000 души в 41 държави.

Азотен диоксид: Годишната допустима норма за NO2 масово продължава да се превишава из цяла Европа. През 2016 г. 7 % от градското население в ЕС-28 е живеело в райони с концентрации, които превишават годишната допустима норма на ЕС и насоките на СЗО. Тази стойност представлява понижение в сравнение с 9 % през 2015 г. През 2015 г. експозицията на NO2 е била причина за преждевременната смърт на около 79 000 души в 41 европейски държави.

Тропосферен озон: През 2016 г. около 12 % от градското население в ЕС-28 е било изложено на нива на O3 над допустимата норма на ЕС, като понижението спрямо стойностите за 2015 г. (30 %) е значително. Този процент обаче продължава да е по-висок от стойността за 2014 г., когато са измерени 7 %. Около 98 % са били изложени на нива, които превишават по-строгите насоки на СЗО. През 2015 г. експозицията на озон е била причина за преждевременната смърт на около 17 700 души в 41 европейски държави.

Нов брифинг на ЕАОС с обяснение на оценките на риска за здравето

Днес бе публикуван и брифинг — „Оценки на ЕАОС на риска за здравето, до който води замърсяването на въздуха“. В него се прави подробен преглед на начина, по който ЕАОС изчислява годишните си оценки на въздействието върху здравето във връзка с качеството на въздуха, които показват в количествено изражение въздействието от замърсяването на въздуха върху здравето на населението.

Експозицията на замърсители на въздуха води до различни въздействия върху здравето — от възпаление на белите дробове до преждевременна смърт. В оценката на риска за здравето, която се извършва от ЕАОС, избраните за представяне в количествено изражение последици за здравето са смъртните случаи, тъй като данните за тях са най-надеждни. Смъртността в резултат на експозиция на замърсители на въздуха се изчислява като „случаи на преждевременна смърт“ и като „брой загубени години живот“. В доклада на ЕАОС за качеството на въздуха се описват оценките на въздействието върху здравето, които се приписват на експозицията на ПЧ2,5, NO2 и O3 в Европа през 2015 г. Тези оценки са направени въз основа на информация за замърсяването на въздуха, демографски данни и връзката между експозицията на концентрации на замърсители и посочените последици за здравето. Оценките дават представа за общото въздействие от замърсяването на въздуха върху съответното население и не могат да бъдат отнесени например към отделни лица, живеещи в конкретен географски район.

Забележка относно оценките на случаите на преждевременна смърт

Оценките на въздействията от различните замърсители не могат просто да се сумират и така да се определи общото въздействие върху здравето, което се приписва на експозицията на замърсители. Например, тъй като концентрациите на ПЧ2,5 и NO2 са взаимосвързани (понякога в значителна степен), оценките на въздействията от тях не могат да се сумират. В противен случай е възможно да бъдат отчетени два пъти.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage