sonraki
önceki
öğeler

Haberler

Avrupa genelinde hava kirliliği hala çok fazla

Dili değiştir
Haberler Yayınlandı 29.10.2018 Son değiştirilme 10.12.2019
5 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) tarafından yayınlanan güncel veri ve bilgilere göre, yavaşilerlemelere rağmen , hava kirliliği Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü sınırlarını ve kılavuzlarını aşmaya devam ediyor. Hava kirliliği halen insan sağlığı ve çevre için bir tehlike oluşturmaktadır.

AÇA tarafından yayınlanan "Avrupa'da Hava Kalitesi - 2018 Raporu" na göre, Avrupa'da hava kirliliğinin ana kaynaklarından birisi, özellikle azot dioksit ve partikül madde gibi zararlı kirleticiler açısından kara yolu taşımacılığıdır.  Tarım, enerji üretimi, sanayi ve konutlardan çıkan emisyonlar da hava kirliliğine katkıda bulunmaktadır. Rapor, 2016 yılında Avrupa genelinde 2 500'den fazla izleme istasyonu tarafından raporlanan güncel resmi hava kalitesi verilerini sunmaktadır.

Hava kirliliğinin sağlık üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır

Partikül madde (PM), azot dioksit (NO2) ve yerseviyesinde ozon (O3) insan sağlığına en büyük zararı vermektedir. Hava kirliliğinin yüksek konsantrasyonlardaolması, özellikle kentsel alanlarda yaşayan Avrupalılar üzerinde olumsuz bir etki yaratmaya devam etmektedir. Hava kirliliğinin aynı zamanda ciddi ekonomik etkileri bulunmaktadır, zira insan ömrünü kısaltırlar, sağlık maliyetlerini artırırlar ve sağlık nedeniyle kaybedilen iş günlerinin olması nedeniyle ekonomideki verimliliği azaltırlar. Hava kirliliği ayrıca ekosistemleri olumsuz yönde etkiler, toprağa, ormanlara, göllere ve nehirlere zarar verir ve tarımsal verimi azaltır.

Geçmiş ve mevcut politikalar ve teknolojideki ilerlemeler, bu olumsuz etkilerin azaltılmasında yavaş fakat istikrarlı bir ilerlemeye yol açmıştır. Raporda bulunan güncellenmiş tahminler, 2015 yılında 41 Avrupa ülkesinde, yaklaşık 391 000'i 28 AB Üye Ülkesinde olmak üzere yaklaşık 422 000 erken ölümün nedeninin PM2.5 konsantrasyonları olduğunu göstermektedir. Bu yılki raporda yer alan ve 1990 yılını ele alan daha geniş bir değerlendirme, PM2.5 kaynaklı erken ölümlerin yılda yaklaşık yarım milyon düştüğünü göstermektedir. Bunun nedeni, Avrupa hava kalitesi politikalarının uygulanması ve daha temiz otomobiller, sanayi ve enerji üretimine yol açan ulusal ve yerel düzeydeki önlemlerin uygulamaya konulmasıdır.

AÇA Yetkili Müdürü Hans Bruynincx şunları söyledi: "Hava kirliliği görünmez bir katildir ve nedenlerini ele alma çabalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Hava kirliliği açısından, karayolu taşımacılığı emisyonları diğer kaynaklara kıyasla genellikle daha zararlıdır, zira bunlar yer seviyesinde gerçekleşir ve şehirlerde, insanların yakınında meydana gelir. Bu nedenle, Avrupa'nın ulaşım, enerji ve tarım kaynaklı emisyonları azaltma çabalarını iki katına çıkarması ve bunları daha temiz ve daha sürdürülebilir hale getirmek için yatırım yapması çok önemli. Bu sektörleri bütünleşik bir şekilde ele almak hem hava kalitesi hem de iklim açısından belirgin faydalar sağlayabilir ve sağlığımızı ve refahımızı iyileştirmeye yardımcı olabilir. ”

Diğer Temel Bulgular

Partikül Madde: PM2.5 için (2.5 mikrometre veya daha küçük çaplı partiküller), PM2.5'e maruz kalan 28 AB Üyesi ülkedeki kentsel nüfusun yüzdesi, 2016 yılında % 6'da kalmış ve bu önceki yılın % 7 altında olmuştur. Ancak AB'deki kentsel nüfusun yaklaşık% 74'ü daha sıkı olan DSÖ kılavuzlarını aşan miktarlarda konsantrasyonlara maruz kalmıştır. PM2.5'e maruziyet, 2015 yılında 41 ülkede tahminen 422.000 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.

Azot dioksit: NO2 için yıllık sınır değeri, Avrupa genelinde büyük oranda aşılmaya devam etmektedir. 2016 yılında, 28 AB Üyesi ülkedeki kentsel nüfusun % 7'si yıllık AB sınır değerini ve DSÖ kılavuzlarını  aşan miktarlarda konsantrasyonların bulunduğu bölgelerde yaşamıştır. Bu, 2015 yılındaki % 9 oranından daha azdır. NO2'ye maruziyet 2015 yılında 41 Avrupa ülkesinde tahminen 79.000 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.

Yer seviyesindeki ozon: 28 AB Üyesi ülkedeki kentsel nüfusun yaklaşık % 12'si, 2016 yılında AB hedef değerinin üzerinde O3 seviyesine maruz kalmıştır; bu, 2015 yılına oranla kayda değer bir düşüştür (% 30). Bununla birlikte, bu yüzde, 2014 yılında kaydedilen % 7'den halen daha yüksektir. Nüfusun yaklaşık %98'i daha sıkı olan DSÖ kılavuzlarının üzerindeki seviyelere maruz kalmıştır. Ozona maruziyet 2015 yılında 41 Avrupa ülkesinde tahminen 17.700 kişinin erken ölümüne neden olmuştur.

Sağlık riski değerlendirmelerini açıklayan yeni AÇA brifingi

Bugün yayınlanan “AÇA hava kirliliği sağlık risk değerlendirmesi” brifingi, hava kirliliğinin nüfus sağlığı üzerindeki etkilerini ölçen yıllık hava kalitesi sağlık tahminlerinin AÇA tarafından nasıl hesaplandığı hakkında ayrıntılı bir genel durum sunmaktadır.

Hava kirliliğine maruziyetin sağlık üzerindeki etkileri, akciğerlerin iltihaplanmasından erken ölümlere kadar çeşitlilik göstermektedir. AÇA tarafından yapılan sağlık riski değerlendirmesinde ölüm oranı, hakkında en sağlam kanıtların bulunduğu  sağlık çıktılarına göre hesaplanmıştır. Hava kirliliğine maruz kalma kaynaklı ölümler, “erken ölüm” ve “kaybedilen yıllar” olarak tahmin edilmektedir. AÇA hava kalitesi raporundaki tahmini sağlık etkileri, 2015 yılında Avrupa'da PM2.5, NO2 ve O3'e maruziyete dayandırılan etkilerdir. Bu tahminler, hava kirliliği ve demografik verilere ilişkin bilgilere ve hava kirliliği konsantrasyonlarına maruz kalma ile belirli sağlık verileri arasındaki ilişkiye dayanmaktadır. Tahminler, hava kirliliğinin belirli bir nüfus üzerindeki genel etkisinin ölçülmesini sağlar ve örneğin belirli bir coğrafi bölgede yaşayan belirli bireylere dayandırılmaz.

 

Erken ölüm tahminleri hakkında not

Farklı kirleticiler ile ilgili olarak tahmin edilen etkiler, maruz kalmaya dayandırılacak tahmini toplam sağlık etkisini belirlemek için basit bir biçimde eklenemez. Örneğin, PM2.5 ve NO2 konsantrasyonları (bazen güçlü bir sekilde) birbirleriyle bağlantılı olduklarından, bunlar için tahmin edilen etkiler toplanamaz. Bunu yapmak çifte hesaplamaya yol açabilir.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage