další
předchozí
položky

Novinky

Znečištění ovzduší je v celé Evropě stále příliš vysoké

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 29.10.2018 Poslední změna 10.12.2019
5 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
Z aktualizovaných dat a informací zveřejněných Evropskou agenturou pro životní prostředí (EEA) vyplývá, že i přes pomalé zlepšování kvality ovzduší jsou i nadále překračovány imisní limity a doporučení Evropské unie a Světové zdravotnické organizace. Znečištění ovzduší stále představuje nebezpečí pro lidské zdraví i životní prostředí.

Podle zprávy agentury EEA nazvané „Kvalita ovzduší v Evropě – zpráva z roku 2018“ je jedním z hlavních zdrojů znečištění ovzduší v Evropě silniční doprava, zejména pokud jde o nebezpečné znečišťující látky, jako je oxid dusičitý a suspendované částice. Na znečištění ovzduší se podílejí také emise ze zemědělství, energetiky, průmyslu a domácností. Zpráva uvádí nejnovější oficiální data o kvalitě ovzduší hlášené v roce 2016 z více než 2 500 monitorovacích stanic z celé Evropy.

Významné dopady znečištění ovzduší na zdraví

Lidské zdraví poškozují nejvíce suspendované částice (PM), oxid dusičitý (NO2) a přízemní ozon (O3). Vysoké koncentrace látek znečišťujících ovzduší mají i nadále negativní dopad na Evropany, zejména na obyvatele měst. Znečištění ovzduší má také značné ekonomické dopady: má negativní vliv na délku života, zvyšuje náklady na zdravotní péči a snižuje produktivitu ve všech hospodářských odvětvích kvůli zvýšení pracovní neschopnosti. Znečištění ovzduší také negativně ovlivňuje ekosystémy, poškozuje půdu, lesy, jezera a řeky a snižuje zemědělské výnosy.

Opatření uplatňované v minulosti i dnes a technologický pokrok vedou k pomalému, avšak dlouhodobému pokroku při snižování těchto negativních dopadů. Aktualizované odhady uvedené ve zprávě naznačují, že koncentrace jemných suspendovaných částic (PM2,5) byly v roce 2015 odpovědné za přibližně 422 000 předčasných úmrtí v 41 evropských zemích, přičemž k 391 000 z nich došlo v 28 členských státech EU. Z širšího hodnocení zahrnutého ve zprávě z letošního roku vyplývá, že od roku 1990 došlo ke snížení počtu předčasných úmrtí způsobených PM2,5 přibližně o půl milionu. Vděčíme za to uplatňování evropských politik v oblasti kvality ovzduší a zavedení opatření na národní i regionální úrovni, která vedla například k čistším automobilům, čistšímu průmyslu a čistší výrobě energie.

„Znečištění ovzduší je neviditelný zabiják. Je nutné, abychom zintenzivnili naše úsilí a řešili jeho příčiny. Pokud jde o znečištění ovzduší, emise ze silniční dopravy jsou často mnohem škodlivější než emise z jiných zdrojů, protože vznikají v přízemní vrstvě a ve městech, tedy v těsné blízkosti lidí. Proto je tak důležité, aby Evropa zdvojnásobila své úsilí o snížení emisí způsobených dopravou, energetikou a zemědělstvím a investovala do toho, aby tato odvětví byla čistší a udržitelnější,“ uvedl výkonný ředitel agentury EEA Hans Bruyninckx. „Integrovaná řešení zaměřená na tato odvětví mohou znamenat jasný přínos jak pro kvalitu ovzduší, tak pro klima a přispějí ke zlepšení našeho zdraví a pohody.“

Další klíčová zjištění

Suspendované částice: V roce 2016 bylo 6 % městské populace EU28 vystaveno působení koncentrace PM2,5 (částice o průměru menším nebo rovno 2,5 mikrometru), což je pokles ze 7 % zaznamenaných v předchozím roce. Přibližně 74 % městské populace v EU však bylo vystaveno koncentracím přesahujícím přísnější doporučení Světové zdravotnické organizace. Odhaduje se, že vystavení jemným suspendovaným částicím (PM2,5) způsobilo v roce 2015 předčasné úmrtí 422 000 osob ve 41 zemích.

Oxid dusičitý: Roční limitní hodnota pro NO2 je v Evropě nadále často překračována. V roce 2016 žilo v oblastech s koncentracemi překračujícími roční limitní hodnotu EU i doporučení Světové zdravotnické organizace 7 % městské populace zemí osmadvacítky, což je pokles z hodnoty 9 % v roce 2015. Odhaduje se, že vystavení NO2 způsobilo v roce 2015 předčasné úmrtí 79 000 osob ve 41 evropských zemích.

Přízemní ozon: Přibližně 12 % městské populace zemí EU28 bylo v roce 2016 vystaveno úrovním O3 překračujícím cílovou hodnotu EU, což je znatelný pokles oproti roku 2015 (30 %). Toto procento je však stále vyšší než hodnota 7 % zaznamenaná v roce 2014. Přibližně 98 % obyvatelstva bylo vystaveno znečištění přesahujícímu přísnější doporučení Světové zdravotnické organizace. Odhaduje se, že expozice přízemnímu ozonu způsobilo v roce 2015 předčasné úmrtí 17 700 osob ve 41 evropských zemích.

Nové informační sdělení agentury EEA, které vysvětluje hodnocení zdravotních rizik

Dnes rovněž zveřejněné informační sdělení s názvem „Hodnocení zdravotních rizik znečištění ovzduší prováděná agenturou EEA“ podrobně popisuje, jak agentura EEA počítá své roční odhady vlivu kvality ovzduší na zdraví, které kvantifikují dopady znečištění ovzduší na zdraví obyvatelstva.

Dopady vlivu znečištěného ovzduší na lidské zdraví jsou různé, od zánětu plic až po předčasné úmrtí. U hodnocení zdravotních rizik prováděných agenturou EEA je úmrtnost zvolena jako kvantifikovaný dopad na zdraví, a to z důvodu dostupných podrobných podkladů. Úmrtnost způsobená expozicí znečištěnému ovzduší se odhaduje z hlediska „předčasných úmrtí“ a „ztracených let života“. Pod odhadovanými dopady na zdraví se ve zprávě agentury EEA o kvalitě ovzduší rozumí dopady, které lze přičíst vystavení jemným suspendovaným částicím (PM2,5), NO2 a O3 v Evropě v roce 2015. Tyto odhady vycházejí z informací o znečištění ovzduší, z demografických dat a ze vztahu mezi vystavením koncentracím znečišťujících látek a konkrétními daty o zdraví. Odhady představují měřítko obecného dopadu znečištění ovzduší na danou populaci a nelze je například spojovat s konkrétními osobami žijícími v určité zeměpisné oblasti.

 

Poznámka k odhadům počtu předčasných úmrtí

Odhadované dopady pro různé znečišťující látky nelze jednoduše sečíst a stanovit tak odhadovaný celkový dopad na zdraví, který lze přičíst expozici. Například jelikož koncentrace jemných suspendovaných částic (PM2,5) a NO2 spolu (někdy výrazně) souvisejí, nelze odhadované dopady obou faktorů jednoduše sečíst. Mohlo by to vést ke dvojímu započítání.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage