nästa
föregående
poster

Nyheter

Fortfarande för höga halter av luftföroreningar i Europa

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2018-10-29 Senast ändrad 2019-12-10
5 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
Trots långsamma förbättringar fortsätter luftföroreningarna att överskrida EU:s och WHO:s gränsvärden och riktlinjer enligt uppdaterade uppgifter som offentliggjorts av Europeiska miljöbyrån (EEA). Luftföroreningar utgör fortfarande en fara för människors hälsa och miljön.

Luftföroreningar är en osynlig livsfara och vi måste öka våra ansträngningar för att åtgärda orsakerna. När det gäller luftföroreningar är utsläppen från vägtransporter ofta skadligare än utsläppen från andra källor eftersom de sker på marknivå och brukar förekomma i städer, i närheten av människor. Det är därför det är så viktigt att Europa fördubblar sina ansträngningar för att minska utsläppen från transporter, energiproduktion och jordbruket, och satsar på att göra dessa sektorer renare och mer hållbara.

Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör

Enligt EEA:s årliga rapport Air quality in Europe — 2018 report är vägtransporter en av de största källorna till luftföroreningar i Europa, särskilt vad gäller skadliga förorenande ämnen som kvävedioxid och partiklar i atmosfären.  Utsläpp från jordbruket, energiproduktion, industrin och hushållen bidrar också till luftföroreningar. Rapporten innehåller de senaste officiella uppgifterna om luftkvalitet som rapporterats 2016 av över 2 500 mätstationer runtom hela Europa.

Luftföroreningar har en betydande hälsopåverkan

Det som skadar folkhälsan mest är partiklar i atmosfären (PM), kvävedioxid (NO2) och marknära ozon (O3). Höga halter av luftföroreningar fortsätter att ha en negativ inverkan på Europas invånare, särskilt de som bor i tätorter. Luftföroreningar medför också betydande ekonomiska konsekvenser samt förkortar människors livslängd, ökar sjukvårdskostnaderna och minskar produktiviteten inom hela ekonomin genom att arbetsdagar går förlorade på grund av ohälsa. Luftföroreningar påverkar också ekosystemen negativt och skadar mark, skogar, sjöar och floder samt minskar avkastningen från jordbruket.

Tidigare och nuvarande politik och tekniska framsteg har lett till långsamma men kontinuerliga framsteg när det gäller att minska de här negativa effekterna. Uppdaterade uppskattningar i rapporten visar att koncentrationer av PM2,5-partiklar orsakade runt 422 000 förtida dödsfall i 41 europeiska länder under 2015, varav cirka 391 000 inträffade i EU:s 28 medlemsstater. Av en bredare bedömning som ingår i årets rapport, och som går tillbaka till 1990, framgår att antalet förtida dödsfall på grund av PM2,5-partiklar har minskat med ungefär en halv miljon per år. Detta beror på genomförandet av den europeiska luftkvalitetspolitiken och införandet av nationella och lokala åtgärder som till exempel har lett till renare bilar samt en renare industri och energiproduktion.

”Luftföroreningar är en osynlig livsfara och vi måste öka våra ansträngningar för att åtgärda orsakerna. När det gäller luftföroreningar är utsläppen från vägtransporter ofta skadligare än utsläppen från andra källor eftersom de sker på marknivå och brukar förekomma i städer, i närheten av människor. Det är därför det är så viktigt att Europa fördubblar sina ansträngningar för att minska utsläppen från transporter, energiproduktion och jordbruket, och satsar på att göra dessa sektorer renare och mer hållbara”, säger Hans Bruyninckx, Europeiska miljöbyråns verkställande direktör. ”Genom att arbeta med dessa sektorer på ett integrerat sätt kan vi åstadkomma tydliga positiva effekter för både luftkvaliteten och klimatet, samtidigt som det bidrar till att förbättra vår hälsa och vårt välbefinnande.”

Andra viktiga iakttagelser

Partiklar i atmosfären: Den andel tätortsbefolkning i EU-28 som utsattes för PM2,5 (partiklar med en diameter på högst 2,5 mikrometer) uppgick under 2016 till 6 procent, en minskning från 7 procent föregående år. Cirka 74 procent av EU:s tätortsbefolkning utsattes dock för koncentrationer som överskred de striktare WHO-riktlinjerna. Exponering för PM2,5 ledde till att uppskattningsvis 422 000 personer dog i förtid i 41 europeiska länder under 2015.

Kvävedioxid: Årsgränsvärdet för NO2 överskrids fortfarande med stor marginal i Europa. Under 2016 var 7 procent av tätortsbefolkningen i EU-28 bosatt i områden där koncentrationerna överskred EU:s årliga gränsvärde och WHO:s riktlinjer. Detta innebär en minskning från 9 procent under 2015. Exponering för NO2 ledde till att uppskattningsvis 79 000 personer dog i förtid i 41 europeiska länder under 2015.

Marknära ozon: Under 2016 utsattes runt 12 procent av tätortsbefolkningen i EU-28 för nivåer av O3 som översteg EU:s målvärde, en betydande minskning från 2015 (30 procent). Andelen är dock fortfarande högre än för 2014 (7 procent). Cirka 98 procent utsattes för nivåer som överskred de striktare WHO-riktlinjerna. Exponering för marknära ozon ledde till att uppskattningsvis 17 700 personer dog i förtid i 41 europeiska länder under 2015.

Ny briefing från EEA om hur risken för folkhälsan bedöms

I en briefing som också offentliggjorts i dag, EEA’s health risk assessments of air pollution, ges en detaljerad översikt över hur EEA sammanställer sina årliga uppskattningar av luftkvaliteten, som kvantifierar luftföroreningars inverkan på människors hälsa.

Hälsoeffekterna av att exponeras för luftföroreningar skiljer sig åt, och kan inbegripa alltifrån inflammation i lungorna till för tidig död. I bedömningen av risken för människors hälsa väljer byrån att kvantifiera hälsoresultatet dödlighet eftersom bevisen i detta fall är mest tillförlitliga. Dödlighet till följd av exponering för luftföroreningar uppskattas utifrån ”förtida dödsfall” och ”förlorade levnadsår”. De uppskattade hälsoeffekterna i EEA:s rapport om luftkvalitet är de som orsakas av exponering för PM2,5, NO2 och O3 i Europa under 2015. Dessa uppskattningar bygger på uppgifter om luftföroreningar, demografiska data och förhållandet mellan exponering för koncentrationer av förorenande ämnen och specificerade hälsoresultat. Uppskattningarna ger ett mått på de allmänna effekterna av luftföroreningar inom en viss population men de kan inte tillskrivas exempelvis enskilda personer som bor i ett specifikt geografiskt område.

 

Anmärkning angående uppskattningar av förtida dödsfall

Det går inte att bara addera de effekter som uppskattas för olika förorenande ämnen för att på så vis fastställa den samlade uppskattade hälsoeffekt som orsakas av exponering. Eftersom koncentrationerna av PM2,5 och NO2 är kopplade till varandra (ibland i mycket hög grad) kan till exempel de effekter som uppskattas för dessa inte räknas samman. Det skulle i så fall kunna leda till dubbelräkning.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage