nākamais
iepriekšējais
temati

Jaunumi

Gaisa piesārņojums Eiropā joprojām pārāk augsts

Mainīt valodu
Jaunumi Publicēts 29.10.2018 Pēdējās izmaiņas 10.12.2019
5 min read
Photo: © Ieva Bruneniece, My City /EEA
Eiropas Vides aģentūras (EVA) jaunākie dati un publicētā informācija liecina, ka, neraugoties uz lēnajiem uzlabojumiem, gaisa piesārņojums joprojām pārsniedz Eiropas Savienības un Pasaules Veselības organizācijas noteiktās robežvērtības un nostādnes. Gaisa piesārņojums joprojām apdraud cilvēku veselību un vidi.

Gaisa piesārņojums ir kā neredzams slepkava, un mums ir jāpieliek lielākas pūles, lai novērstu piesārņojuma cēloņus. Gaisa piesārņojumā autotransporta emisijas bieži vien ir daudz kaitīgākas nekā citu avotu radītās, jo šīs emisijas rodas zemes līmenī un mēdz koncentrēties pilsētās, cilvēku tuvumā. Tāpēc ir ļoti svarīgi Eiropā pielikt divkāršas pūles transporta, enerģētikas un lauksaimniecības radīto emisiju mazināšanā un ieguldīt līdzekļus, lai šīs nozares padarītu videi nekaitīgākas un ilgtspējīgākas. Integrēti pievēršoties šīm nozarēm, var acīmredzami iegūt gan gaisa kvalitātes, gan klimata jomā, un tas arī palīdzēs uzlabot mūsu veselību un labklājību.

Hans Bruyninckx, EVA izpilddirektors

Autotransports ir viens no galvenajiem gaisa piesārņojuma avotiem Eiropā, jo īpaši attiecībā uz kaitīgajām piesārņojošajām vielām, piemēram, slāpekļa dioksīdu un cietajām daļiņām. Tā norādīts EVA 2018. gada ziņojumā par gaisa kvalitāti Eiropā .  Gaisa piesārņojumu veicina arī emisijas, ko rada lauksaimniecība, elektroenerģijas ražošana, rūpniecība un mājsaimniecības. Ziņojumā ir sniegti jaunākie oficiālie gaisa kvalitātes dati, kurus 2016. gadā sniegušas vairāk nekā 2500 novērojumu stacijas Eiropā.

Gaisa piesārņojuma ietekme uz veselību ir ievērojama

Vislielāko kaitējumu cilvēku veselībai nodara cietās daļiņas (PM), slāpekļa dioksīds (NO2) un piezemes ozons (O3). Augstā gaisa piesārņojuma koncentrācija joprojām nelabvēlīgi ietekmē Eiropas iedzīvotājus, īpaši tos, kuri dzīvo pilsētu teritorijās. Gaisa piesārņojumam ir arī būtiska ekonomiska ietekme, jo saīsinās mūža ilgums, palielinās ārstēšanās izdevumi un slimības dēļ zaudēto darba dienu iespaidā ekonomikā samazinās darba produktivitāte. Gaisa piesārņojums arī nelabvēlīgi ietekmē ekosistēmas, nodarot kaitējumu augsnei, mežiem, ezeriem un upēm un samazinot ražību lauksaimniecībā.

Līdzšinējie un pašreizējie politikas pasākumi un tehnoloģiju sasniegumi ir ļāvuši panākt lēnu, bet pastāvīgu progresu šīs nelabvēlīgās ietekmes mazināšanā. Ziņojumā ietvertās jaunākās aplēses liecina, ka 2015. gadā PM2,5 koncentrācija izraisīja aptuveni 422 000 priekšlaicīgas nāves gadījumu 41 Eiropas valstī, no kuriem aptuveni 391 000 gadījumu reģistrēti 28 ES dalībvalstīs. Plašāks šā gada ziņojumā iekļautais novērtējums liecina, ka, salīdzinot ar 1990. gadu, PM2,5 izraisīto priekšlaicīgas nāves gadījumu skaits ir samazinājies par aptuveni pusmiljonu gadījumu gadā. To panāca Eiropas gaisa kvalitātes politikas pasākumu īstenošana un pasākumu ieviešana valstu un vietējā līmenī, kā rezultātā, piemēram, automobiļi, rūpniecības nozare un elektroenerģijas ražošana ir kļuvuši veselībai nekaitīgāki.

Citi būtiski fakti

Cietās daļiņas. PM2,5 (daļiņas, kuru diametrs ir 2,5 mikrometri vai mazāks) iedarbībai pakļauto pilsētu iedzīvotāju īpatsvars ES-28 dalībvalstīs 2016. gadā bija 6 %, kas ir mazāk nekā iepriekšējā gadā, kad tas bija 7 %. Tomēr aptuveni 74 % ES pilsētu iedzīvotāju bija pakļauti koncentrācijām, kas pārsniedz vēl stingrāk noteikto limitu PVO pamatnostādnēs. Tiek lēsts, ka 2015. gadā PM2,5 iedarbība izraisīja aptuveni 422 000 cilvēku priekšlaicīgas nāves gadījumu 41 valstī.

Slāpekļa dioksīds. Gada robežvērtība attiecībā uz NO2 joprojām tiek plaši pārsniegta visā Eiropā. 2016. gadā 7 % pilsētu iedzīvotāju ES-28 dalībvalstīs dzīvoja teritorijās, kur NO2 koncentrācija pārsniedza ES noteikto gada robežvērtību un PVO pamatnostādnēs noteikto robežvērtību. Tas ir mazāk nekā 2015. gadā, kad šis īpatsvars bija 9 %. Tiek lēsts, ka 2015. gadā NO2 iedarbība izraisīja aptuveni 79 000 cilvēku priekšlaicīgas nāves gadījumu 41 Eiropas valstī.

Piezemes ozons. Aptuveni 12 % pilsētu iedzīvotāju ES-28 dalībvalstīs 2016. gadā bija pakļauti O3 līmenim, kas pārsniedza ES mērķrādītāju. Tas ir ievērojams samazinājums salīdzinājumā ar 2015. gadu (30 %). Tomēr šis īpatsvars joprojām ir lielāks nekā 2014. gadā reģistrētais, proti, 7 %. Aptuveni 98 % iedzīvotāju bija pakļauti līmenim, kas pārsniedz vēl stingrāk noteikto limitu PVO pamatnostādnēs. Tiek lēsts, ka 2015. gadā ozona iedarbība izraisīja aptuveni 17 700 cilvēku priekšlaicīgas nāves gadījumu 41 Eiropas valstī.

Jauns EVA informatīvs paziņojums, kurā izskaidroti veselības apdraudējumu novērtējumi

Šodien tika publicēts arī EVA informatīvs paziņojums par gaisa piesārņojuma radīto veselības apdraudējumu novērtējumiem, kurā ir sniegts izsmeļošs pārskats par to, kā EVA aprēķina savas ikgadējās aplēses par gaisa piesārņojuma radīto ietekmi uz iedzīvotāju veselību.

Gaisa piesārņojuma ietekme uz veselību ir daudzveidīga un izpaužas dažādi, sākot ar plaušu iekaisumiem un beidzot ar priekšlaicīgas nāves gadījumiem. EVA veiktajos veselības apdraudējumu novērtējumos par kritēriju, pēc kura tiek aprēķināta ietekme uz veselību, ir izraudzīta mirstība, jo pierādījumi par to ir vispārliecinošākie. Gaisa piesārņojuma izraisīta mirstība tiek izteikta kā “priekšlaicīgas nāves gadījumi” un “zaudētie dzīves gadi”. EVA gaisa kvalitātes ziņojumā aplēses par ietekmi uz veselību ir saistāmas ar PM2,5, NO2 un O3 iedarbību Eiropā 2015. gadā. To pamatā ir informācija par gaisa piesārņojumu, demogrāfiskie dati un saistība starp piesārņojošu vielu koncentrācijas iedarbību un konkrētu ietekmi uz veselību. Šīs aplēses ļauj noteikt gaisa piesārņojuma vispārējo ietekmi konkrētā iedzīvotāju grupā, un tās, piemēram, nevar attiecināt uz konkrētām personām, kuras dzīvo konkrētā ģeogrāfiskā vietā.

 

Piezīme par priekšlaicīgas nāves gadījumu skaita aplēsēm

Ietekmi, kas aprēķināta par dažādajām piesārņojošajām vielām, nevar vienkārši saskaitīt, lai tādējādi noteiktu aplēsto kopējo ietekmi uz veselību, kas ir saistāma ar iedarbību. Piemēram, PM2,5 un NO2 koncentrācijas (dažreiz izteikti) savstarpēji korelē, tāpēc par tām aprēķināto ietekmi nevar summēt. Ja to dara, tad tiek veikta divkārša saskaitīšana.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage