следващ
предишен
елементи

Article

ЕАОС става на 25: принос за устойчиво развитие в Европа въз основа на опит

Смяна на език
Article Публикуван 15-07-2019 Последна промяна 11-05-2021
1 min read
Photo: © Rosana Grecchi, Sustainably Yours /EEA
Каква ще бъде околната среда в Европа след 25 години? Ще постигнем ли общата цел „да живеем добре в пределите на нашата планета“? Ще съумеем ли да ограничим глобалното затопляне и да изградим устойчиви на изменението на климата градове, заобиколени от природа в добро състояние? Както стана ясно в неотдавнашните избори за Европейски парламент, европейците са все по-загрижени. Следващото поколение европейци призовава за спешни действия, но по какъв начин техните искания за устойчиво бъдеще ще повлияят на европейските политики в областта на околната среда и социално-икономическото развитие? По случай 25-ата ни годишнина правим преглед на развитието на знанията и политиката на Европа в областта на околната среда през последните 25 години и как ние в ЕАОС, заедно с нашите мрежи, можем да допринесем за постигане на устойчивост през следващите 25 години.

Политики: от отделни проблеми към системни мерки

Осведомеността по въпросите на околната среда и обсъждането на процеса на изготвяне на политики започнаха с идентифицирането на отделни проблеми, например киселинните дъждове, химическото замърсяване на водните обекти или бързото намаляване на пчелните популации и последиците от това за здравето на човека и икономиката. През 70-те години на миналия век държавите-членки на Европейския съюз, започнаха да координират усилията си, като все по-често съгласуват политиките си с нарастващото разбиране, че трансграничните екологични проблеми, например замърсяването на въздуха или водата, изискват съвместни действия.

През този период от почти 50 години страните от ЕС постепенно разшириха обхвата на общите си действия и си поставиха по-амбициозни цели. С нарастването на разбирането на екологичните проблеми стана ясно, че екологичните съображения трябва да станат част от всеобхватни политически рамки — както в Европа, така и в света. В Европейския съюз политиките в областта на климата и енергетиката вече са по-тясно съгласувани, а политиките за мобилност са част от по-широка дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г.

В политическите дискусии става все по-ясно, че надеждната информация за околната среда е от ключово значение за разработването и прилагането на ефективни политики.

 

Познания: по-задълбочено и по-широко разбиране

Европейската агенция за околната среда е създадена през 1994 г. с мисията да предоставя независима и надеждна информация за околната среда в Европа в подкрепа на създаването на политики в Европа. Решението е взето, тъй като съвместните действия изискват общо разбиране на съответния проблем. Без изчерпателни и сравними данни не е възможно да се формулират общи политики и да се следи напредъка.

Успоредно с променящите се нужди на политиката, към мандата ни постепенно бяха добавени нови области. Освен това нарасна времевият и пространствен обхват на нашата база от знания. Днес знанията на ЕАОС обхващат както тематичен анализ на отделни въпроси от качеството на въздуха, качеството на водите за къпане, промените в поземлените ресурси и предотвратяването на отпадъците до емисиите на парникови газове и емисиите на въглероден двуокис от нови леки и лекотоварни автомобили, така и по-хоризонтални и системни анализи на климата и енергетиката, хранителната система и социалната уязвимост, дължаща се на неравномерна експозиция на множество въздействия върху околната среда. Освен това на всеки пет години допълваме оценките с доклада за състоянието и перспективите за околната среда в Европа (SOER), чието издание за 2020 г. ще бъде публикувано през декември. Нашата работа по оценка и събиране на знания ще продължи да се развива заедно с текущите и нововъзникващите нужди на политиката.

 

Данни и технологии: приемане на промените и проучване на възможностите

В началото докладването на данни за околната среда се състоеше от изпратени по пощата печатни материали, а по-късно — по факс до Агенцията. Днес държавите-членки могат да предоставят големи количества данни директно в Reportnet — нашата електронна платформа за докладване. След проверка на качеството данните се предоставят на всеки потребител, човек или машина.

Все по-голям дял от събраните данни са придружени от геопространствена информация, което ни позволява да наблюдаваме промените във времето и в целия континент. Сега можем да увеличаваме картата, да наблюдаваме защитените зони в мрежата „Натура 2000“ на ЕС и да получим информация за обитаващите ги защитени видове. Някои от данните се отчитат и предоставят в реално време. Хиляди станции за наблюдение в Европа, измерващи концентрациите на основни замърсители във въздуха, сега са свързани с една и съща мрежа и цялата тази информация е достъпна чрез Европейския индекс за качество на въздуха — нашата съвместна платформа с Европейската комисия.

Процеси, които преди 25 години бяха немислими, се превърнаха в обикновени инструменти благодарение на цифровизацията и интернет. Революцията по отношение на данните за околната среда далеч не е приключила. Действително, Програмата за наблюдение на Земята „Коперник“ на Европейския съюз предлага безброй възможности в помощ на наблюдението на промените в околната среда в Европа и по отношение на точността и степента на подробност, които бяха немислими преди 25 години. От гъстотата на горите до разрастването на градовете, спътниковите данни от „Коперник“ допълват наблюденията на място, за да ни осигурят пълно разбиране за това какво се случва и защо.

Предвид обема на промените в технологиите и събирането на данни през последните 25 години можем да бъдем сигурни, че технологиите — под формата на изкуствен интелект, дистанционно наблюдение или непрекъснато растящ капацитет за обработване на данни — ще продължат да оформят знанията ни и достъпа до тях.

 

Мрежа от хора: опит, експертни знания и ангажираност

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) е не само център за знания, свързващ света на науката и политиката. Тя е и организация за работа в мрежа, обединяваща стотици участници — агенции по околната среда и министерства, публични администрации и научноизследователски организации — в Европейската мрежа за информация и наблюдение на околната среда (Eionet). Това, което започна като мрежа от 12 държави-членки на ЕС, и малък брой служители днес включва 33 членуващи и 6 сътрудничещи държави от Европа и стотици изключително мотивирани служители с широк кръг от области на специализация. Eionet изигра основна роля за установяването и гарантирането на редовни потоци от данни от цяла Европа. Днес в допълнение към ключовата си роля за данните Eionet функционира и като мрежа от знания, събира и обменя опит и експертни знания от своите членове. Експертните знания и опит на EIONET и ЕАОС, взети заедно, подпомагат също партньорите и проекти извън ЕС, включително съседните на ЕС държави и човешкия биомониторинг за Европа (HBM4EU).

През последните 25 години околната среда, политиката, знанията, данните, технологиите и ЕАОС/Eionet се промениха и ще продължат да се развиват. В условията на непрекъснат растеж, иновации и промени едно нещо остава непроменено: непоколебимостта на хората в Агенцията и нейните мрежи да работят за подобряване на околната среда, а оттам и за качеството на живот в Европа и извън нея.

Тази година отбелязваме 25-ата годишнина от създаването на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) и смятаме именно с тези партньори да разгледаме своето минало и бъдещо участие и как заедно можем в най-голяма степен да се приспособим към промените и да работим за постигане на дългосрочна устойчивост в Европа.

Не е задължително да оставим след себе си спомен за околна среда, чието лошо състояние не сме успели да предотвратим, а такъв за повратна точка, която е обърнала посоката на влошаването чрез решителни действия. След като хиляди ученици призоваха за действия и по-голямата част от европейците изразяват своята загриженост относно околната среда и изменението на климата, значи е дошло време за по-смели мерки.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

Изпълнителен директор на ЕАОС

Уводната статия е публикувана в юнското издание на Информационния бюлетин на ЕАОС, бр. 2 от 2019 г.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории: eionet, about eea, environmental knowledge
Действия към документ