ďalej
späť
body

Article

Agentúra EEA má 25 rokov: budovanie na skúsenostiach s cieľom dosiahnuť udržateľnosť v Európe

Zmeniť jazyk
Article Publikované 03. 07. 2019 Posledná zmena 11. 05. 2021
6 min read
Photo: © Rosana Grecchi, Sustainably Yours /EEA
Ako bude vyzerať životné prostredie v Európe o 25 rokov? Podarí sa nám dosiahnuť náš spoločný cieľ, ktorým je dobrý život v rámci možností našej planéty? Podarí sa nám obmedziť globálne otepľovanie a vybudovať mestá odolné voči zmene klímy obklopené zdravou prírodou? Z nedávnych volieb do Európskeho parlamentu vyplýva, že obavy Európanov sú čoraz väčšie. Ďalšia európska generácia takisto vyzýva k prijatiu naliehavých opatrení. Akým spôsobom však ich požiadavky na zabezpečenie udržateľnej budúcnosti ovplyvnia životné prostredie a sociálno-hospodárske politiky v Európe? Pri príležitosti nášho 25. výročia sa zamýšľame nad tým, ako sa v posledných 25 rokoch vyvíjali európske poznatky a politiky týkajúce sa životného prostredia a ako agentúra EEA spolu so svojimi sieťami môže počas nadchádzajúcich 25 rokov podporovať snahy o dosiahnutie udržateľnosti.

Politika: od jednotlivých problémov k systémovým opatreniam

Na základe identifikácie jednotlivých problémov, ako sú kyslý dážď, chemická kontaminácia vodných plôch alebo rapídny pokles populácií včiel a ich dôsledkov na ľudské zdravie a hospodárstvo sa začala zvyšovať informovanosť o životnom prostredí a jej vplyv na tvorbu politiky. V dôsledku rastúceho uznania toho, že cezhraničné environmentálne problémy (napr. znečistenie vzduchu alebo vody) si vyžadujú spoločné opatrenia, začali členské štáty Európskej únie od 70. rokov minulého storočia koordinovať svoje úsilie a čoraz viac zosúlaďovať svoje politiky.

V tomto období trvajúcom takmer 50 rokov krajiny EÚ postupne rozširovali rozsah spoločných opatrení a zvyšovali svoje ambície. S narastajúcimi poznatkami o environmentálnych problémoch bolo zrejmé, že obavy týkajúce sa životného prostredia bolo nutné integrovať do zastrešujúcich politických rámcov, a to tak v Európe, ako aj na celom svete. V Európskej únii sú politiky v oblasti klímy a energetiky v súčasnosti zosúladenejšie a politiky v oblasti mobility sa stali súčasťou rozsiahlejšej dlhodobej vízie pre dosiahnutie klimaticky neutrálneho hospodárstva do roku 2050.

Pri akomkoľvek rokovaní o politikách bolo čoraz jasnejšie, že kľúčom k vypracovaniu a realizácii účinných politík sú spoľahlivé informácie o životnom prostredí.

 

Znalosti: dôkladnejšie a širšie porozumenie

Európska environmentálna agentúra vznikla v roku 1994[1] s cieľom poskytovať nezávislé a spoľahlivé informácie o európskom životnom prostredí na podporu tvorby politiky v Európe. Toto rozhodnutie bolo prijaté, pretože spoločné opatrenia si vyžadujú spoločné pochopenie daného problému. Bez komplexných a porovnateľných údajov je nemožné vybudovať spoločné politiky a sledovať pokrok.

Súbežne s rozvojom politických potrieb sa súčasťou našich pracovných kompetencií stávali nové oblasti. Takisto sa z hľadiska času a priestoru zväčšovala naša vedomostná základňa. V súčasnosti sa poznatky agentúry EEA týkajú tematickej analýzy samostatných problémov, od kvality ovzdušia, kvality vody na kúpanie, zmien v krajinnej pokrývkepredchádzania vzniku odpadov až po skleníkové plyny a emisie oxidu uhličitého z nových osobných automobilov a dodávok, až po prierezovejšie a systémové analýzy týkajúce sa klímy a energetiky, potravinový systém a sociálnu zraniteľnosť v dôsledku nerovnomernej expozície viacnásobným environmentálnym účinkom. Každých päť rokov dopĺňame tieto opatrenia našou správou o stave a perspektíve životného prostredia v Európe (SOER), ktorej vydanie na rok 2020 bude uverejnené v decembri tohto roku. Naša hodnotiaca a vedomostná činnosť sa bude naďalej rozvíjať spolu s aktuálnymi a vznikajúcimi politickými potrebami.

 

Údaje a technológie: prijatie zmien a skúmanie možností

V prvotných začiatkoch spočívalo zaznamenávanie údajov o životnom prostredí v tom, že sa agentúre posielali tlačené materiály poštou alebo neskôr aj faxom.  Dnes môžu členské štáty predkladať množstvo údajov priamo v nástroji Reportnet – našej platformy na elektronické podávanie správ. Po overení kvality sa tieto údaje sprístupnia pre každého používateľa, či už ľudského alebo strojového.

Čoraz viac zhromaždených údajov obsahuje geopriestorové informácie, ktoré nám umožňujú sledovať zmeny v čase a naprieč celým kontinentom. Môžeme si priblížiť mapu, zobraziť chránené oblasti v sieti EÚ Natura2000 a získať informácie o chránených druhoch, ktoré v nich žijú. Niektoré z údajov sa zaznamenávajú a sprístupňujú v reálnom čase. Tisíce monitorovacích staníc v celej Európe, ktoré merajú koncentrácie hlavných znečisťujúcich látok v ovzduší, sú v súčasnosti napojené na rovnakú sieť a všetky tieto informácie sú dostupné prostredníctvom Indexu kvality ovzdušia v Európe – našej spoločnej platformy s Európskou komisiou.

Z toho, čo bolo pred 25 rokmi nepredstaviteľné, sa dnes vďaka digitalizácii a internetu stali bežné nástroje. Táto revolúcia v oblasti environmentálnych údajov sa zďaleka nekončí. Naopak, program Copernicus na pozorovanie Zeme ponúka nespočetné možnosti, ako nám pomôcť pri monitorovaní zmien v životnom prostredí v Európe, a to s takou mierou presnosti a podrobnosti, ktorá bola pred 25 rokmi nepredstaviteľná. Od hustoty lesov až po rozrastanie miest, satelitné údaje získané v rámci programu Copernicus dopĺňajú terénne pozorovania a poskytujú nám tak komplexný obraz o tom, kde sa čo deje a prečo.

Vzhľadom na množstvo zmien v oblasti technológií a zhromažďovania údajov, ku ktorým došlo za posledných 25 rokov, si môžeme byť istí, že technológie (či už vo forme umelej inteligencie, diaľkového snímania alebo čoraz väčšej výpočtovej kapacity) budú naďalej formovať naše poznatky, ako aj spôsob ich spracovania.

 

Sieť ľudí: skúsenosti, odborné znalosti a odhodlanie

EEA nie je len vedomostné centrum, ktoré spája svet vedy a politiky.  Okrem toho je aj sieťovou organizáciou, ktorá spája stovky aktérov – environmentálnych agentúr a ministerstiev životného prostredia, orgánov verejnej správy a výskumných organizácií – do Európskej environmentálnej informačnej a monitorovacej siete (Eionet). To, čo začalo ako sieť 12 krajín EÚ a desiatok zamestnancov, v súčasnosti tvorí 33 členských a 6 spolupracujúcich krajín z celej Európy a stovky vysoko angažovaných zamestnancov so širokou škálou oblastí odbornosti. Sieť Eionet pomáha vytvárať a zabezpečovať pravidelný tok údajov z celej Európy. Okrem svojej hlavnej úlohy v oblasti údajov sieť Eionet v súčasnosti funguje aj ako vedomostná sieť, ktorá zhromažďuje a zdieľa skúsenosti a odborné znalosti svojich členských organizácií. Tieto spoločné odborné skúsenosti a skúsenosti agentúry EEA a siete Eionet pomáhajú aj partnerom a projektom mimo EÚ vrátane krajín európskeho susedstva a projektu Ľudský biomonitoring pre Európu (Human Biomonitoring for Europe – HBM4EU).

Počas uplynulých 25 rokov sa životné prostredie, politika, znalosti, údaje, technológie a agentúra EEA/Eionet všetky zmenili a budú sa ďalej vyvíjať. Uprostred tohto neustáleho rastu, inovácií a zmien zostáva jedna vec nemenná: neochvejný záväzok ľudí v agentúre a jej sieťach zlepšovať životné prostredie a tým aj kvalitu života v Európe i mimo nej.

Pri príležitosti tohtoročného 25. výročia agentúry EEA budeme práve s týmito partnermi uvažovať o našich minulých a budúcich príspevkoch, ako aj o tom, ako sa môžeme spoločne čo najlepšie pripraviť na zmeny a pomôcť dosiahnuť dlhodobú udržateľnosť Európy.

Našim odkazom nemusí byť zhoršovanie stavu životného prostredia, ktorému sme nedokázali zabrániť. Naopak, môže to byť zlomový bod, keď sme rozhodnými opatreniami toto zhoršovanie zvrátili. Ak tisíce študentov vyrazia do ulíc a volajú po opatreniach a väčšina Európanov vyjadruje svoje obavy v súvislosti so životným prostredím a zmenou klímy, je čas na razantnejšie opatrenia.

 Hans Bruyninckx

Hans Bruyninckx

výkonný riaditeľ agentúry EEA

Editoriál uverejnený vo výtlačku č. 02/2019 spravodajcu EEA z júna 2019



[1] Nariadenie o zriadení Európskej environmentálnej agentúry bolo prijaté v roku 1990. EEA začala fungovať v roku 1994.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

Akcie dokumentu