следващ
предишен
елементи

Новини

Над 85 % от местата за къпане в Европа са оценени като отлични по отношение на качеството на водата

Смяна на език
Новини Публикуван 06-06-2019 Последна промяна 10-12-2019
1 min read
Photo: © Image © Peter Kristensen, EEA
Според последния годишен европейски доклад за качеството на водите за къпане, малко над 85 % от наблюдаваните през миналата година места за къпане в Европа са отговаряли на най-високите и най-строгите стандарти на Европейския съюз за „ отлично“ качество по отношение на чистотата на водата. Публикуваните днес резултати дават добра представа къде би могло да има най-висококачествени води за къпане през това лято.

Нашият доклад потвърждава, че усилията на държавите членки през последните 40 години, главно в пречистването на отпадните води, са дали резултат. Днес повечето европейци се радват на отлично качество на водите за къпане. Това обаче е само един от многото компоненти, като се започне от борбата със замърсяването с пластмаси и се стигне до защитата на морската флора и фауна, върху който трябва да работим, за да постигнем по-добро състояние на моретата, езерата и реките.

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Бруйнинкс

Според тазгодишния доклад на Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) огромен брой — 95,4 % — от 21 831-те места за къпане, наблюдавани в 28-те държави — членки на ЕС, са отговаряли на минималните изисквания за качество съгласно правилата на ЕС. Освен това в доклада бяха включени и 300 места за къпане, наблюдавани в Албания и Швейцария.

Делът на местата за къпане, отговарящи на най-строгите стандарти за „отлично“ качество, се е повишил леко от 85,0 % през 2017 г. на 85,1 % през миналата година. Броят на местата за къпане, отговарящи на минималните изисквания за „задоволително състояние“, е спаднал от 96 % през 2017 г. на 95,4 % през 2018 г. Този незначителен спад се дължи главно на отварянето на нови места за къпане, за които все още не е наличен наборът от данни за четири сезона за къпане, необходими за класификацията по директивата. През 2018 г. 301 (или 1,3 %) от всички места за къпане в ЕС, Албания и Швейцария са оценени като места с „лошо“ качество на водата. Това е малко под отбелязаните през 2017 г. 1,4 %.

Европейският комисар по въпросите на околната среда, морското дело и рибарството Кармену Вела заяви: „Както показа вчерашният Световен ден на околната среда, изправени сме пред много предизвикателства. Но също така е добре да се отбележат успехите на Европейския съюз в областта на околната среда. Качеството на местата за къпане в ЕС е един такъв успех, който е лизък на всички. Чрез добро изследване, докладване, наблюдение и споделяне на експертен опит ние със сигурност ще продължим да подобряваме качеството на любимите ни места за къпане. Нашият нов преглед на изпълнението на политиките за околната среда ще помогне на държавите членки да се учат взаимно как най-добре да постигат и поддържат отличните стандарти, установени в рамките на мандата ми. Поздравявам ЕАОС за помощта, оказана във връзка с подобряването на стандартите, а също и за своевременното и надеждно предоставяне на съответната информация. Благодарение на това можем да направим правилния избор къде да се потопим това лято.“

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Бруйнинкс от своя страна заяви: „Нашият доклад потвърждава, че усилията на държавите членки през последните 40 години, главно в пречистването на отпадните води, са дали резултат. Днес повечето европейци се радват на отлично качество на водите за къпане. Това обаче е само един от многото компоненти, като се започне от борбата със замърсяването с пластмаси и се стигне до защитата на морската флора и фауна, върху който трябва да работим, за да постигнем по-добро състояние на моретата, езерата и реките.“

Изискванията към водите за къпане са установени в Директивата на ЕС относно водите за къпане. Прилагането на нейните правила помогна за значително подобряване на качеството на водите за къпане в Европа през последните 40 години. Ефективното наблюдение и управление, въведени в съответствие с директивата, заедно с инвестициите в пречистването на градските отпадъчни води, доведоха до рязко намаляване на дела на нетретираните или частично третирани битови и промишлени отпадъци, попадащи във водата. Съгласно правилата местните органи събират през целия сезон водни проби от официално определени места за къпане. Пробите се анализират за два вида бактерии, които показват замърсяване от отпадъчни води или от добитък.

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Други важни констатации

  • В четири държави е установено, че 95 % или повече от местата за къпане имат „отлично“ качество на водата — Кипър (99,1 % от всички места), Малта (98,9 % от всички места), Австрия (97,3 % от всички места) и Гърция (97 % от всички места).
  • Всички включени в доклада места за къпане в Кипър, Гърция, Латвия, Люксембург, Малта, Румъния и Словения са били поне със „ задоволително“ качество на водата през 2018 г.
  • Трите държави с най-голям брой на местата за къпане с „лошо“ качество на водата са Италия (89 места за къпане, или 1,6 %), Франция (54 места за къпане, или 1,6 %) и Испания (50 места за къпане, или 2,2 %). В сравнение с 2017 г. броят на местата за къпане с „лошо“ качество на водата във Франция е намалял (от 80 през 2017 г. на 54 през 2018 г.), а увеличение на местата за къпане с „лошо“ качество на водата е имало в Италия (от 79 на 89) и в Испания (от 38 на 50).

 

Контекст

Замърсяването на водите с фекални бактерии продължава да представлява риск за човешкото здраве, особено когато такова замърсяване се среща в местата за къпане. Къпането в замърсени реки или езера може да доведе до заболявания. Основните източници на замърсяване са отпадните води и водите, оттичащи се от стопанства и земеделски земи. Това замърсяване се увеличава по време на проливни дъждове и наводнения поради препълване на канализационната мрежа и отмиване на замърсените отпадни води в реките и моретата.

Всички държави — членки на ЕС, както и Албания и Швейцария, осъществяват наблюдение на местата си за къпане в съответствие с разпоредбите на Директивата на ЕС относно водите за къпане. При оценката на качеството на водите за къпане съгласно Директивата относно  водите за къпане се използват стойностите на два микробиологични параметъра — чревни ентерококи и Escherichia coli. В зависимост от констатираното количество фекални бактерии, качест вото на водите за къпане се класифицира като „отлично“, „ добро“, „задоволително“ или „лошо“. Когато качеството на водите се класифицира като „лошо“, държавите членки трябва да вземат определени мерки, като например забрана за къпане или препоръка то да се избягва, предоставяне на информация на обществеността и предприемане на подходящи мерки за отстраняване на проблемите.

 

За повече сведения

Доклади за отделните държави
ЕАОС — Състояние на водите за къпане
Качество на водите за къпане

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Тагове

категории:
категории: bathing water quality
Действия към документ