další
předchozí
položky

Novinky

Kvalita vody na více než 85 % koupališť v Evropě hodnocena jako „výborná“

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 06.06.2019 Poslední změna 10.12.2019
6 min read
Photo: © Peter Kristensen, EEA
Podle nejnovější výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě byla kvalita vody ve více než 85 % všech lokalit, které byly v loňském roce monitorovány, hodnocena v Evropské unii jako „výborná“, a splnila tak nejpřísnější normy pro čistotu vody. Dnes zveřejněné výsledky ukazují, kde budou v letošním létě pravděpodobně nejlepší vody ke koupání.

Naše zpráva potvrzuje, že se vyplatilo úsilí, které členské státy během uplynulých 40 let vynaložily zejména v oblasti čištění odpadních vod. Dnes má většina Evropanů k dispozici místa ke koupání s vodou té nejvyšší kvality. Jedná se však pouze o jednu z mnoha složek naší práce. Máme-li dosáhnout zdravějších moří, jezer a řek, musíme dále usilovat o řešení řady problémů sahajících od boje proti znečištění plasty až po ochranu mořského života.

Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx

Podle letošní zprávy Evropské komise a Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) splnila ve 28 členských státech minimální požadavky na kvalitu vody podle evropských předpisů EU naprostá většina – 95,4 % – z 21 831 lokalit ke koupání. Do zprávy bylo zahrnuto také 300 lokalit monitorovaných v Albánii a ve Švýcarsku.

Počet koupališť, kde je kvalita podle nejpřísnější normy hodnocena jako „výborná“, se z 85,0 % v roce 2017 v loňském roce mírně zvýšil na 85,1 %. Počet koupališť, která splňují minimální úroveň, tj. „přijatelná“, se od roku 2017 do roku 2018 snížil z 96 % na 95,4 %. Tento mírný pokles je způsoben hlavně otevřením nových koupališť, pro jejichž klasifikaci dosud nejsou k dispozici údaje za čtyři koupací sezony, jak požaduje směrnice. „Nevyhovující“ kvalita vody byla v roce 2018 v EU, Albánii a Švýcarsku uvedena u 301 ze všech koupališť (tj. 1,3 %). To je o něco méně než 1,4 % v roce 2017.

Karmenu Vella, komisař pro životní prostředí, námořní záležitosti a rybolov, k tomu uvedl: „Jak včera ukázal Světový den životního prostředí, čelíme mnoha výzvám.Je však také třeba oslavit „zelené úspěchy“ Evropské unie. Jedním z těchto úspěchů, který se týká všech, je kvalita evropských vod využívaných ke koupání. Prostřednictvím kvalitních kontrol, podávání zpráv, monitorování a sdílení odborných znalostí budeme bez pochyby kvalitu našich oblíbených koupališť i nadále zlepšovat. Jak této vynikající kvality, které jsme docílili během mého mandátu, nejlépe dosáhnout a jak si ji udržet, se mohou členské státy učit od sebe navzájem díky našemu novému přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí. Poblahopřál jsem agentuře EEA k tomu, že přispěla ke zlepšení norem, i k tomu, že podává pravidelné a spolehlivé informace. Díky její spolehlivosti se můžete jednoznačně rozhodnout, kde se budete letos v létě koupat.”

 Výkonný ředitel Evropské agentury pro životní prostředí Hans Bruyninckx doplnil:„Naše zpráva potvrzuje, že se vyplatilo úsilí, které členské státy během uplynulých 40 let vynaložily zejména v oblasti čištění odpadních vod. Dnes má většina Evropanů k dispozici místa ke koupání s vodou té nejvyšší kvality. Jedná se však pouze o jednu z mnoha složek naší práce. Máme-li dosáhnout zdravějších moří, jezer a řek, musíme dále usilovat o řešení řady problémů sahajících od boje proti znečištění plasty až po ochranu mořského života.”

Požadavky na vody ke koupání jsou stanoveny ve směrnici EU o vodách ke koupání. Provádění jejích pravidel přispělo k tomu, že se kvalita vod ke koupání v Evropě za posledních 40 let výrazně zlepšila. Na základě směrnice bylo zavedeno účinné monitorování a řízení, které spolu s investicemi do čištění městských odpadních vod vedlo k výraznému snížení počtu nezpracovaného nebo částečně zpracovaného komunálního a průmyslového odpadu, který původně končil ve vodě. Místní orgány podle těchto pravidel během celé koupací sezony odebírají v oficiálně určených lokalitách vzorky vody. U vzorků se analyzuje přítomnost dvou typů bakterií, které ukazují na znečištění odpadními vodami nebo na znečištění živočišnou výrobou.

 

Proportion of bathing water sites with excellent water quality in European countries

ES.1  Proportion of bathing water sites

Další klíčová zjištění

  • Hodnocení „výborná kvalita“ vody získalo minimálně 95 % koupališť ve čtyřech zemích: na Kypru (99,1 % všech lokalit), na Maltě (98,9 % všech lokalit), v Rakousku (97,3 % všech lokalit) a v Řecku (97 % všech lokalit).
  • Všechny vykázané lokality ke koupání na Kypru, v Řecku, v Lotyšsku, v Lucembursku, na Maltě, v Rumunsku a ve Slovinsku dosáhly v roce 2018 alespoň „přijatelné“ kvality.
  • Největší počet lokalit s nevyhovující kvalitou vody ke koupání byl ve třech zemích – v Itálii (89 lokalit, tj. 1,6 %), ve Francii (54 lokalit, tj. 1,6 %) a ve Španělsku (50 lokalit, tj. 2,2 %). Ve srovnání s rokem 2017 se ve Francii počet lokalit s nevyhovující vodou ke koupání snížil (z 80 v roce 2017 na 54 v roce 2018), zatímco v Itálii a ve Španělsku došlo k jeho zvýšení (v Itálii ze 79 na 89 a ve Španělsku z 38 na 50).

Souvislosti

Rizikem pro lidské zdraví, zejména jsou-li znečištěné vody využívány ke koupání, zůstává znečištění vod fekálními bakteriemi. Koupání na kontaminované pláži nebo v kontaminovaném jezeře může mít za následek různá onemocnění. Hlavními zdroji znečištění jsou splašky z kanalizace a stékající voda ze zemědělských provozů a obhospodařovaných polí. Míra znečištění se zvyšuje při silných deštích a záplavách, kdy dochází k přeplnění kanalizačního systému a znečištěná drenážní voda se dostává do řek a moří. 

Všechny členské státy EU, Albánie a Švýcarsko monitorovaly kvalitu vod ve svých lokalitách ke koupání podle ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání. Podle této směrnice se při posuzování kvality vody ke koupání vyhodnocují dva mikrobiologické parametry: výskyt střevních enterokoků a bakteriíEscherichia coli. Kvalita vod ke koupání je v závislosti na úrovni zjištěných fekálních bakterií klasifikována jako „ výborná“, „dobrá“, „přijatelná“ nebo „nevyhovující“. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy měly přijmout opatření, jako je např. zákaz koupání nebo doporučení nekoupat se. Měly by o tom informovat veřejnost a učinit vhodná opatření pro nápravu.

 

Další informace

Zprávy o jednotlivých zemích
Interaktivní mapa, jež ukazuje stav vody v jednotlivých lokalitách
Kvalita vody ke koupání

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Značky

Akce dokumentů