Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2018-12-18 Ostatnio modyfikowane 2019-03-08
2 min read
Image copyright: Tim Laws, WaterPIX /EEA
Udział źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej (UE) podwoił się od 2005 r., ale wzrost ten spowolnił w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większego zużycia energii i braku postępu w sektorze transportowym. Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że państwa członkowskie UE muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć założony cel na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej.

Sprawozdanie EEA pt. „Renewable energy in Europe — 2018” („Energia odnawialna w Europie w 2018 r.”) opisuje postępy dokonane we wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii w UE w oparciu o oficjalne dane za 2016 r. i wstępne dane szacunkowe EEA za 2017 r.

Sprawozdanie pokazuje, że udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE wzrósł z 16,7% w 2015 r. do 17% w 2016 r. W 2017 r. szacuje się go na 17,4%. Pomimo, że UE jest na dobrej drodze by osiągnąć swój cel na 2020 r. – 20% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto –  to jednak odnotowany niedawno wzrost zużycia energii w niektórych państwach członkowskich spowalnia tempo wzrostu udziału energii odnawialnej w UE.

Aby osiągnąć cel na 2030 r., państwa członkowskie UE muszą wspólnie zwiększyć udział źródeł energii odnawialnej do co najmniej 32% w końcowym zużyciu energii brutto. Obecnie występują spore różnice w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez poszczególne państwa członkowskie: w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji i na Łotwie przekraczają one 30% udziału w końcowym zużyciu energii brutto, podczas gdy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i na Malcie udział źródeł odnawialnych nie przekracza 9%.

Inne najważniejsze ustalenia

W 2017 r. 85% wszystkich nowo powstałych obiektów wytwarzania energii w UE wykorzystywało odnawialne źródła;  3/4 energii ze źródeł odnawialnych stanowiła energia wiatrowa i fotowoltaiczna. Jedna trzecia całej elektryczności zużytej w UE w latach 2016-17 pochodziła z odnawialnych źródeł.

Ogrzewanie i chłodzenie jest głównym sektorem na rynku energii odnawialnej w UE – w latach 2016-17 ok. 19% jego zapotrzebowania było pokryte przez źródła energii odnawialnej.  Sektor transportowy pozostaje daleko w tyle z jedynie 7-procentowym udziałem energii odnawialnej w tym samym okresie. Większość energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie pochodzi z biopaliw. Jedynie biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, przewidziane w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, mogą być wliczone do powyższych celów.

Według sprawozdania UE nadal pozostaje globalnym liderem, jeśli chodzi o zdolność wytwarzania energii odnawialnej na jednego mieszkańca, ale Chiny inwestują coraz więcej w tej dziedzinie. Udział pracowników w rynku pracy związanym z energią odnawialną również wzrasta szybciej w Brazylii i Chinach niż w UE.

Coraz większy udział energii odnawialnej pozwolił UE na obniżenie zapotrzebowania na paliwa kopalniane i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Według analizy EEA emisje gazów cieplarnianych ogółem w UE byłyby o ok. 9% wyższe w 2016 r. i o 10% wyższe w 2017 r., gdyby stale wzrastające od 2005 r. wykorzystanie źródeł energii odnawialnej nie zastąpiło 11% unijnego zużycia energii brutto pochodzącej z paliw kopalnianych.

Sprawozdanie „Renewable energy in Europe” uzupełnia dokonaną przez EEA roczną ocenę postępów na drodze do osiągania celów w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej w publikacji Trends and projections in Europe 2018 („Tendencje i prognozy w Europie w 2018 r.).

Powiązane treści

W oparciu o dane

Wiadomości i artykuły

Powiązane wskaźniki

Overview of electricity production and use in Europe In 2016,  low-carbon energy sources (i.e. renewables and nuclear energy) continued to dominate the electricity mix for the second year in a row, together generating more power than fossil fuel sources. Fossil fuels (i.e. coal, natural gas and oil) were responsible for 43 % of all gross electricity generation in 2016, a decrease of 11 percentage points across the EU compared with 2005 (54 %). By way of contrast, the share of electricity generated from renewable sources has grown rapidly since 2005, but the pace of growth has slowed down after 2014. In 2016, renewable electricity reached almost one third (29 %) of all gross electricity generation in the EU. This is twice as much as in 2005. As such, renewable sources generated more electricity in 2016 than nuclear sources or coal and lignite. Nuclear energy sources contributed roughly one quarter (26 %) of all gross electricity generation in 2016. The transition from fossil fuels to renewable fuels, together with improved transformation efficiencies in electricity generation, led to an average annual 2.6 % decrease in CO 2 emissions per kWh between 2005 and 2016. Final electricity consumption (the total consumption of electricity by all end-use sectors plus electricity imports and minus exports) in the EU increased by one percent in 2016 compared with 2015, reaching the same level as in 2005. The sharpest growth was observed in the services sector (1.2 % per year) and the sharpest decline in industry (-1.0 % per year). With regards to the non-EU EEA countries,  between 2005 and 2016, electricity generation increased by an average of 4.9 % per  year in Turkey, 7.1 % per year  in Iceland and 0.7 % per year in Norway.
Share of renewable energy in gross final energy consumption in Europe The share of renewable energy in gross final energy use in the EU has almost doubled since 2005. It reached 17.0 % in 2016 and is expected to have reached 17.4 % in 2017, according to the early estimates from the European Environment Agency (EEA) . These levels are higher than those from the indicative EU trajectory for these years set by the Renewable Energy Directive .  The increase in the share of renewable energy sources in final energy consumption has slowed down in recent years. An increasing energy consumption and lack of progress in the transport sector imperil the achievement of both 2020 targets on renewable energy and energy efficiency at EU level. In 2017, according to the EEA's early estimates:  progress towards national targets deteriorated across the EU, with 20 Member States (all but Cyprus, France, Ireland, Luxembourg, the Netherlands, Poland, Slovenia and the United Kingdom) meeting or exceeding their indicative targets set under the Renewable Energy Directive, compared with 25 Member States on target in 2016. In addition, only 16 Member States (all except Belgium, Cyprus, France, Germany, Ireland, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia and Spain) reached or exceeded the trajectories set in their own National Renewable Energy Action Plans, compared with 19 in 2016; 11 countries (Bulgaria, Croatia, Czechia, Denmark, Estonia, Finland, Hungary, Italy, Lithuania, Romania and Sweden) had already managed to achieve their binding renewable energy share targets for 2020, as set under the Renewable Energy Directive; renewable energy accounted for 30.6 % of gross final electricity consumption, 19.3 % of energy consumption for heating and cooling, and 7.2 % of transport fuel consumption in the whole EU.

Podobne publikacje

Zobacz również

Temporal coverage

Akcje Dokumentu