następne
poprzednie
pozycje

Aktualności

Państwa członkowskie UE muszą podjąć bardziej ambitne działania, aby osiągnąć wspólny cel w zakresie energii odnawialnej

Zmień język:
Aktualności Opublikowane 2018-12-18 Ostatnio modyfikowane 2019-03-08
2 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Udział źródeł energii odnawialnej w ogólnym zużyciu energii w Unii Europejskiej (UE) podwoił się od 2005 r., ale wzrost ten spowolnił w ostatnich latach, głównie z powodu coraz większego zużycia energii i braku postępu w sektorze transportowym. Nowe sprawozdanie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) pokazuje, że państwa członkowskie UE muszą włożyć więcej wysiłku, aby osiągnąć założony cel na 2020 rok w zakresie energii odnawialnej.

Sprawozdanie EEA pt. „Renewable energy in Europe — 2018” („Energia odnawialna w Europie w 2018 r.”) opisuje postępy dokonane we wprowadzaniu odnawialnych źródeł energii w UE w oparciu o oficjalne dane za 2016 r. i wstępne dane szacunkowe EEA za 2017 r.

Sprawozdanie pokazuje, że udział energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii w UE wzrósł z 16,7% w 2015 r. do 17% w 2016 r. W 2017 r. szacuje się go na 17,4%. Pomimo, że UE jest na dobrej drodze by osiągnąć swój cel na 2020 r. – 20% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto –  to jednak odnotowany niedawno wzrost zużycia energii w niektórych państwach członkowskich spowalnia tempo wzrostu udziału energii odnawialnej w UE.

Aby osiągnąć cel na 2030 r., państwa członkowskie UE muszą wspólnie zwiększyć udział źródeł energii odnawialnej do co najmniej 32% w końcowym zużyciu energii brutto. Obecnie występują spore różnice w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii przez poszczególne państwa członkowskie: w Austrii, Danii, Finlandii, Szwecji i na Łotwie przekraczają one 30% udziału w końcowym zużyciu energii brutto, podczas gdy w Belgii, Luksemburgu, Holandii i na Malcie udział źródeł odnawialnych nie przekracza 9%.

Inne najważniejsze ustalenia

W 2017 r. 85% wszystkich nowo powstałych obiektów wytwarzania energii w UE wykorzystywało odnawialne źródła;  3/4 energii ze źródeł odnawialnych stanowiła energia wiatrowa i fotowoltaiczna. Jedna trzecia całej elektryczności zużytej w UE w latach 2016-17 pochodziła z odnawialnych źródeł.

Ogrzewanie i chłodzenie jest głównym sektorem na rynku energii odnawialnej w UE – w latach 2016-17 ok. 19% jego zapotrzebowania było pokryte przez źródła energii odnawialnej.  Sektor transportowy pozostaje daleko w tyle z jedynie 7-procentowym udziałem energii odnawialnej w tym samym okresie. Większość energii odnawialnej wykorzystywanej w transporcie pochodzi z biopaliw. Jedynie biopaliwa spełniające kryteria zrównoważonego rozwoju, przewidziane w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii, mogą być wliczone do powyższych celów.

Według sprawozdania UE nadal pozostaje globalnym liderem, jeśli chodzi o zdolność wytwarzania energii odnawialnej na jednego mieszkańca, ale Chiny inwestują coraz więcej w tej dziedzinie. Udział pracowników w rynku pracy związanym z energią odnawialną również wzrasta szybciej w Brazylii i Chinach niż w UE.

Coraz większy udział energii odnawialnej pozwolił UE na obniżenie zapotrzebowania na paliwa kopalniane i tym samym zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Według analizy EEA emisje gazów cieplarnianych ogółem w UE byłyby o ok. 9% wyższe w 2016 r. i o 10% wyższe w 2017 r., gdyby stale wzrastające od 2005 r. wykorzystanie źródeł energii odnawialnej nie zastąpiło 11% unijnego zużycia energii brutto pochodzącej z paliw kopalnianych.

Sprawozdanie „Renewable energy in Europe” uzupełnia dokonaną przez EEA roczną ocenę postępów na drodze do osiągania celów w zakresie polityki klimatycznej i energetycznej w publikacji Trends and projections in Europe 2018 („Tendencje i prognozy w Europie w 2018 r.).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu