następne
poprzednie
pozycje

Zapobieganie skutkom zmian klimatu

Europa jest najszybciej ocieplającym się kontynentem na świecie, a zagrożenia klimatyczne mają wpływ na jej bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe, ekosystemy, infrastrukturę, zasoby wodne, stabilność finansową i zdrowie ludzi. Jak wynika z opublikowanej dziś oceny Europejskiej Agencji Środowiska (EEA), wiele z tych zagrożeń osiągnęło już poziom krytyczny i może mieć katastrofalne skutki, jeśli nie zostaną podjęte pilne i zdecydowane działania.

Potrzeby w zakresie wykorzystania biomasy w UE rosną i konkurują ze sobą. Używa się jej do wytwarzania bioproduktów np. w budownictwie, energetyce, transporcie, przemyśle meblarskim i tekstylnym, ale także do ochrony przyrody i sekwestracji dwutlenku węgla. W opublikowanym dziś raporcie Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) podkreślono, że istnieje pilna potrzeba ustalenia priorytetów w zakresie wykorzystania biomasy ze względu na różne role przewidziane dla niej w Europejskim Zielonym Ładzie oraz z powodu potencjalnego niedoboru dostaw biomasy w przyszłości.

Emisje gazów cieplarnianych spadły w ubiegłym roku o dwa procenty w całej Unii Europejskiej w porównaniu z poziomami z 2021 r., zgodnie z szacunkami zawartymi w opublikowanym dziś najnowszym sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) „Trendy i prognozy”. Pomimo osiągnięć w zakresie redukcji emisji oraz w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej w sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę, że pilnie potrzebne są przyspieszone działania pozwalające osiągnąć ambitne cele UE w zakresie klimatu i energii.

Opublikowane: 2024-04-23

Raport EUCRA opiera się na istniejącej bazie wiedzy na temat wpływu zmiany klimatu i ryzyka związanego z klimatem dla Europy, a także rozszerza ją i uzupełnia. Ta baza wiedzy obejmuje najnowsze sprawozdania Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), usługi programu Copernicus w zakresie zmiany klimatu (C3S) i Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC), a także wyniki projektów badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków UE oraz krajowych ocen ryzyka związanego z klimatem. Obecna wiedza została zsyntetyzowana w celu zwiększenia jej bezpośredniego znaczenia w kontekście strategicznego opracowywania polityki. Innowacje wprowadzone w EUCRA obejmują bardziej szczegółową identyfikację głównych rodzajów ryzyka związanego z klimatem dla Europy, powiązanie tych rodzajów ryzyka z kontekstem polityki europejskiej, ustrukturyzowany proces oceny ryzyka oraz systematyczne zaangażowanie kluczowych zainteresowanych stron w całym procesie tworzenia raportu.

Opublikowane: 2023-11-07

W kilku ocenach EEA związek między środowiskiem a dobrostanem jest bardzo wyraźny. Pomimo postępów poczynionych w ostatnich dziesięcioleciach zanieczyszczenie i inne ryzyka środowiskowe nadal szkodzą zdrowiu ludzi w Europie, podczas gdy poprawa stanu naszego środowiska i łagodzenie zmiany klimatu może przynieść zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie korzyści dla wszystkich w Europie.

Przeglądaj katalog

Akcje Dokumentu