næste
forrige
emner

Nyheder

EU's medlemsstater må hæve barren for at nå det fælles mål for vedvarende energi

Skift sprog
Nyheder Udgivet 28/01 2019 Sidst ændret 08/03 2019
2 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
De vedvarende energikilders andel af Den Europæiske Unions (EU's) energiforbrug er fordoblet siden 2005, men denne vækst har været aftagende i de seneste år, især som følge af et stigende energiforbrug og manglende fremskridt inden for transportsektoren. Det Europæiske Miljøagenturs (EEA's) nye rapport viser, at EU's medlemsstater er nødt til at øge deres indsats for at nå målet for vedvarende energi i 2020.

EEA's rapport "Renewable energy in Europe — 2018" (vedvarende energi i Europa — 2018) beskriver de fremskridt, der er gjort inden for udbredelsen af vedvarende energikilder i EU. Den er baseret på officielle oplysninger for 2016 og EEA's foreløbige beregninger for 2017.

Rapporten viser, at den vedvarende energis andel af det endelige energiforbrug i EU steg fra 16,7 % i 2015 til 17,0 % i 2016 og til ca. 17,4 % i 2017. Selv om EU fortsat er på vej til at nå sit mål for 2020 om, at 20 % af det endelige bruttoenergiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder, vokser andelen af vedvarende energi i EU ikke så hurtigt mere, fordi det endelige energiforbrug i visse medlemsstater er steget på det seneste.

For at nå målet for 2030 skal EU's medlemsstater i fællesskab øge andelen af vedvarende energikilder til mindst 32 % af det endelige bruttoenergiforbrug. Ifølge rapporten er der på nuværende tidspunkt store forskelle med hensyn til medlemsstaternes anvendelse af vedvarende energi — lige fra over 30 % af det endelige bruttoenergiforbrug i Østrig, Danmark, Finland, Letland og Sverige til under 9 % i Belgien, Luxembourg, Malta og Nederlandene.

Andre vigtige resultater

I 2017 kom 85 % af al ny elkapacitet i EU fra vedvarende energi. Vindkraft og solceller tegnede sig for tre fjerdedele. En tredjedel af al den elektricitet, der blev forbrugt i EU i 2016 og 2017, stammede fra vedvarende energikilder.

Opvarmning og køling udgør fortsat den sektor, hvor vedvarende energi anvendes i størst udstrækning i EU, med en andel af vedvarende energikilder på ca. 19 % i 2016 og 2017. Transportsektoren halter langt bagefter med en andel af vedvarende energikilder på kun 7 % i de samme år. Størstedelen af den vedvarende energi, der anvendes til transport, kommer fra biobrændstoffer. Ved beregningen medtages kun biobrændstoffer, der er certificeret som bæredygtige i henhold til kriterierne om bæredygtighed i direktivet om vedvarende energi.

Ifølge rapporten er EU stadig førende på verdensplan, når det gælder vedvarende elkapacitet pr. indbygger, men Kina investerer nu mere i ny kapacitet. Andelen af job relateret til vedvarende energi i arbejdsstyrken stiger også hurtigere i Brasilien og Kina end i EU.

Takket være den øgede anvendelse af vedvarende energi har EU kunnet mindske sit behov for fossile brændstoffer og de dermed forbundne drivhusgasemissioner. Ifølge EEA's analyse ville EU's samlede drivhusgasemissioner have været omkring 9 % højere i 2016 og 10 % højere i 2017, hvis ikke den tiltagende anvendelse af vedvarende energi, som vi har set siden 2005, havde erstattet 11 % af EU's interne bruttoforbrug af fossile brændstoffer i denne periode.

Rapporterne om vedvarende energi i Europa supplerer EEA's årlige vurdering af udviklingen hen imod EU's klima- og energimål i publikationen Trends and projections in Europe 2018.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Handlinger