nästa
föregående
poster

Nyheter

EU-länderna måste höja ribban för att klara det gemensamma målet för förnybar energi

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2019-02-18 Senast ändrad 2019-03-08
2 min read
Photo: © Tim Laws, WaterPIX /EEA
Andelen förnybar energi i EU har fördubblats sedan 2005 men ökningen har saktat av på senare år. Det beror särskilt på den ökade energiförbrukningen och på bristande framsteg i transportsektorn. I Europeiska miljöbyråns (EEA) nya rapport konstateras att det krävs större ansträngningar från EU:s medlemsstater om 2020-målet för förnybar energi ska kunna uppnås.

I EEA:s rapport om förnybar energi i Europa 2018 (Renewable energy in Europe – 2018) presenteras de framsteg som gjorts när det gäller att öka tillgången till förnybar energi i EU. Rapporten bygger på officiella uppgifter från 2016 och EEA:s preliminära beräkningar för 2017.

Här konstateras att den förnybara energins andel av den slutliga energianvändningen i EU ökade från 16,7 % 2015 till 17,0 % 2016, och till uppskattningsvis 17,4 % 2017. EU gör visserligen fortfarande framsteg mot sitt mål om att 20 % av den slutliga bruttoenergianvändningen ska komma från förnybara källor 2020, men på senare tid har den slutliga energianvändningen ökat i vissa medlemsstater vilket har bromsat ökningen av andelen förnybar energi i EU som helhet.

För att uppnå målet för 2030 måste EU:s medlemsstater tillsammans öka andelen förnybar energi till minst 32 % av den slutliga bruttoenergianvändningen. Enligt rapporten finns det för närvarande stora skillnader i medlemsstaternas användning av förnybar energi: från över 30 % av den slutliga bruttoenergianvändningen i Österrike, Danmark, Finland, Lettland och Sverige, till mindre än 9 % i Belgien, Luxemburg, Malta och Nederländerna.

Andra viktiga iakttagelser

Under 2017 kom 85 % av all nyinstallerad eleffekt i EU från förnybara källor. En fjärdedel av detta utgjordes av vindkraft och solceller. En tredjedel av all el som förbrukades i EU 2016 och 2017 kom från förnybara källor.

Uppvärmning och nedkylning är fortfarande den sektor där förnybar energi utnyttjas i störst utsträckning i EU, med omkring 19 % förnybar energi under 2016 och 2017. Transportsektorn ligger långt efter, med bara 7 % förnybar energi under samma period. Huvuddelen av den förnybara energi som används för transporter kommer från biobränslen. Vid beräkningen beaktas endast de biobränslen som har certifierats som förenliga med hållbarhetskriterierna i direktivet för förnybar energi.

Enligt rapporten är EU fortfarande världsledande när det gäller förnybar elkapacitet per capita, men Kina investerar allt mer i ny kapacitet. Brasilien och Kina har också en större tillväxt än EU när det gäller den andel av det totala antalet arbetstillfällen som återfinns inom sektorn för förnybar energi.

Tack var den ökade användningen av förnybar energi har EU kunnat minska sitt behov av fossila bränslen och sina växthusgasutsläpp. Enligt EEA:s analys skulle EU:s sammanlagda växthusgasutsläpp ha varit omkring 9 % högre 2016, och 10 % högre 2017, om det inte hade varit för den ökning av förnybar energi som vi sett sedan 2005, vilken har ersatt 11 % av EU:s bruttoförbrukning av fossila bränslen under denna period.

Rapporterna om förnybar energi i Europa kompletterar EEA:s årliga bedömningar av framstegen mot EU:s klimat- och energimål i publikationen Trends and projections in Europe 2018.

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Dokumentåtgärder