следващ
предишен
елементи

Press Release

Околна среда: нови карти предоставят на европейците подробна информация за замърсяването от дифузни източници

Смяна на език
Press Release Публикуван 25-05-2011 Последна промяна 03-06-2016
Общоевропейският регистър има за цел да помогне на европейците да се ангажират активно при вземането на решения, засягащи околната среда. Днес Европейската комисия и Европейската агенция за околната среда (ЕЕА) в тясно сътрудничество със Съвместния изследователски център — вътрешната агенция за научно обслужване на Комисията, публикуваха онлайн карти, които дават на гражданите възможност за пръв път да видят основните дифузни източници на замърсяване на въздуха, като например транспорта и авиацията. Новият комплект от 32 карти показва къде се изпускат в атмосферата определени замърсители, например азотни оксиди или прахови частици. Той допълва съществуващите данни за емисиите на отделни индустриални предприятия от Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители на околната среда (E-PRTR.)

Замърсяването на въздуха е сериозна заплаха за здравето, особено за рисковите групи — като например децата и хората с дихателни заболявания. Информирайки гражданите за замърсяването на въздуха, произтичащо от транспорта, домакинствата и други източници близо до местата, където живеят, тези карти ги насърчават да предприемат действия и да изискват от властите да внесат подобрения.

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда

Европейският комисар по околната среда Янез Поточник заяви: „Знанието е жизненоважно, за да се ползват с доверие нашите действия. Освен това, то дава на гражданите важна информация. Тези карти показват истинска решимост всеки да бъде осведомен за източниците, които замърсяват въздуха.“

Професор Жаклин МакГлейд, изпълнителен директор на Европейската агенция за околната среда, добави: Замърсяването на въздуха е сериозна заплаха за здравето, особено за рисковите групи — като например децата и хората с дихателни заболявания. Информирайки гражданите за замърсяването на въздуха, произтичащо от транспорта, домакинствата и други източници близо до местата, където живеят, тези карти ги насърчават да предприемат действия и да изискват от властите да внесат подобрения.“

Регистърът E-PRTR бе въведен в действие през 2009 г., за да подобри достъпа до информация за околната среда, и вече съдържа данни, предоставени от отделни индустриални предприятия (точкови източници), а от днес — и информация за емисиите от автомобилния транспорт, корабоплаването, въздушния транспорт, отоплението на сгради, селското стопанство и малките предприятия (дифузни източници).

Дифузните източници на замърсяване са широко разпространени и/или концентрирани в гъстонаселените райони. Многобройните малки индивидуални емисии от къщи или превозни средства, събрани заедно, представляват значителен дифузен източник на замърсяване, особено в градовете.

Новият подробен комплект от 32 карти позволява на европейците да видят при разделителна способност 5 на 5 km къде се изпускат замърсителите. Те включват информация за азотните оксиди (NOX), серните оксиди (SOX), въглеродния оксид (CO), амоняка (NH3) и фините прахови частици (PM10).

Какво показват картите?

Данните за качеството на въздуха са обществено достъпни и се предоставят както от европейски, така и от национални доставчици[1], но те не включват информация за различните източници на замърсяване. Новите карти повишават осведомеността за местните изпускания на замърсители на въздуха и позволяват на гражданите да разгледат в подробности точно мястото, където живеят. Освен това, експертите по качеството на въздуха могат да използват данните за създаване на модели, чрез които да се оценят последствията за околната среда от местните емисии.

Картите, показващи пространственото разпределение например, разкриват огромни „горещи точки“ с големи емисии на амоняк от селското стопанство по долината на река По в Италия, в Бретан (Франция) и в страните от Бенелюкс. Високите нива на амонячни емисии нанасят вреди на околната среда, като допринасят за повишаване на киселинността и еутрофикацията на почвата и водите.  

Изображенията показват и до каква степен емисиите на азотни окиси и фини прахови частици (PM10) от автомобилния транспорт възникват в силно урбанизирани райони и по протежение на основните пътни мрежи. В градовете особено автомобилният транспорт има значителен принос за увеличеното съдържание на фини прахови частици (PM10) във въздуха, който дишаме.

Картите можете да видите в следния уебсайт: http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Контекст

През 2003 г. страните по Орхуската конвенция, включително и ЕС, приеха Протокола за регистрите за изпускане и пренос на замърсители (PRTR), който влезе в сила от 8 октомври 2009 г. ЕС поставя по-високи изисквания към държавите-членки от заложените в Протокола – те трябва да докладват за пет допълнителни замърсителя освен за включените в Протокола 85 вещества и да наложат по-строг праг за докладване на други шест замърсителя.

Информацията в E-PRTR се актуализира ежегодно през месец май. Освен 27-те държави-членки на Европейския съюз, този регистър включва и данни от Швейцария, Исландия, Лихтенщайн и Норвегия. Сърбия започна да докладва на E-PRTR през 2011 г. Уебсайтът вече включва новата информация за изпусканията във въздуха на ключови видове замърсители от дифузни източници за 2008 г. През следващите години ще се добави допълнителна информация за изпускания от дифузни източници във водата и почвите.

За Европейската агенция за околната среда (EEA)

Седалището на ЕЕА е в Копенхаген. Агенцията спомага за постигане на значителни и измерими подобрения в европейската околна среда като предоставя своевременна, целенасочена, меродавна и надеждна информация на политическите лидери и обществеността.

За повече информация вж. http://www.eea.europa.eu/pressroom

За Съвместния изследователски център (СИЦ)

Съвместният изследователски център (СИЦ) е вътрешната агенция за научно обслужване на Европейската комисия и има задача да оказва ориентирана към потребителите научна и техническа поддръжка за създаването, развитието, прилагането и наблюдението на политиките на ЕС. Дейността на СИЦ по поддържането на база данни за емисиите за целите на глобално изследване на атмосферата (EDGAR) предоставя тенденции в развитието на антропогенните емисии на парникови газове и замърсители на въздуха на глобално равнище, при разделителна способност около 10 на 10 km.

За повече информация вж. http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

 


[1] Например, уебсайта на Европейската агенция за околната среда относно озона —EEA Ozone web: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map и списъка на местни и национални доставчици на данни за качеството на въздуха в почти реално време: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Действия към документ