järgmine
eelmine
punktid

Press Release

Keskkond: uued kaardid annavad eurooplastele ülevaate hajusallikatest pärit õhusaastest

Muutke keelt
Press Release Avaldatud 2011-05-25 Viimati muudetud 2016-06-03
Üleeuroopalise registri loomisega püütakse Euroopa kodanikke kaasata keskkonda mõjutavate otsuste langetamisse. Euroopa Komisjon ja Euroopa Keskkonnaamet avaldasid täna uued internetipõhised kaardid, mille koostamisel tehti tihedat koostööd Teadusuuringute Ühiskeskusega (Euroopa Komisjoni oma teadustalitus) ning mis esmakordselt võimaldavad üldsusel maismaa-, vee- ja lennutranspordist pärineva õhusaaste hajusallikaid täpselt näha. Teave teatavate saasteainete (nt lämmastikoksiidid ja tahked osakesed) allikate kohta on koondatud 32 kaardile. See on täienduseks Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistri (E-PRTR) andmetele üksikute tööstuskäitiste heite kohta.

Õhusaaste on tervisele väga ohtlik, eriti sellistele tundlikele elanikkonna rühmadele nagu lapsed ja hingamisteede haigustega inimesed. Kaardid teavitavad elanikke transpordi, majapidamiste ja muude allikate põhjustatud õhusaastest nende kodukohas, andes neile sellega võimaluse tegutseda ning avaldada ametiasutustele survet olukorra parandamiseks.

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor professor Jacqueline McGlade

Keskkonnavolinik Janez Potočnik ütles: „Informeeritus tagab meetmete usaldusväärsuse. See täiendab ka kodanike teadmistepagasit. Kaartide avaldamine on selge märk soovist teha kõigile mõistetavaks õhusaaste päritolu.”

Euroopa Keskkonnaameti tegevdirektor professor Jacqueline McGlade lisas: „Õhusaaste on tervisele väga ohtlik, eriti sellistele tundlikele elanikkonna rühmadele nagu lapsed ja hingamisteede haigustega inimesed.  Kaardid teavitavad elanikke transpordi, majapidamiste ja muude allikate põhjustatud õhusaastest nende kodukohas, andes neile sellega võimaluse tegutseda ning avaldada ametiasutustele survet olukorra parandamiseks.”

2009. aastal keskkonnateabe parema kättesaadavuse huvides loodud Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistris (E-PRTR) on juba olemas üksikute tööstuskäitiste (punktallikad) esitatud andmed ning tänaseks ka teave maanteetranspordist, laevandusest, lennundusest, hoonete küttesüsteemidest, põllumajandusest ja väikeettevõtetest pärineva heite (hajusallikad) kohta. 

Hajusallikad on laia levikualaga ja/või koondunud tiheasustusega piirkondadesse. Majadest ja sõidukitest pärit tillukeste heitkoguste suur koguhulk tähendab eriti linnades saaste ulatuslikku hajusallikat.

Uus 32 kaardist koosnev kogu võimaldab eurooplastel 5x5 km suuruste ruutude kaupa saasteallikatest ülevaadet saada. Kaartidelt leiab andmeid lämmastikoksiidide (NOX), vääveloksiidide (SOX), süsinikmonooksiidi (CO), ammoniaagi (NH3) ja tahkete osakeste (PM10) kohta.

Mis kaartidest selgub?

Kuigi andmed õhukvaliteedi kohta on avalikkusele kättesaadavad nii riikide kui ka Euroopa andmekogude[1] kaudu, ei hõlma need teavet saaste allikate kohta.  Uued kaardid aitavad elanikel paremini teadvustada õhusaaste päritolu kohalikul tasandil ja saada oma naabrusest selgemat pilti.  Õhukvaliteediga tegelevatel spetsialistidel on võimalik andmeid kasutada modelleerimiseks ja seeläbi kohaliku heite keskkonnamõju hindamiseks.

Õhusaaste jaotumist kajastavatelt kaartidelt selgub näiteks, et põllumajandusest pärit  ammoniaagi (NH3) heidet on märkimisväärselt palju Po jõe orus Itaalias, Bretagne'is Prantsusmaal ja Beneluxi riikides. Ammoniaagi heite suurte koguste kahjustav mõju keskkonnale avaldub mulla ja mageveekogude hapestumises ja eutrofeerumises. 

Kaartidelt nähtub ka maanteetranspordist pärit NOX ja PM10 heite esinemine suurtes linnastunud piirkondades ja põhiteedevõrgu ääres.  Linnatranspordil on oluline osa selles, kui suur on meie sissehingatava õhu PM10 sisaldus.  

Kaardid asuvad veebilehel http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx

Taust

2003. aastal allkirjastasid Århusi konventsiooni osalised, sealhulgas EL, saasteainete heite- ja ülekanderegistrite protokolli, mis jõustus 8. oktoobril 2009. EL on olnud protokolliga võrreldes veelgi rangem ning nõudnud liikmesriikidelt lisaks loetletud 85 ainele andmeid veel viie saasteaine kohta. Veel kuue saasteaine puhul on aruandlusega seotud künniskogused väiksemaks muudetud.  

Euroopa saasteainete heite- ja ülekanderegistris olevat teavet ajakohastatakse igal aastal maikuus. Lisaks 27-le Euroopa Liidu liikmesriigile sisaldab register andmeid ka Šveitsi, Islandi, Liechtensteini ja Norra kohta. Serbia hakkas oma andmeid esitama 2011. aastal. Veebisaidilt võib nüüd leida kõiki peamisi saasteaineid hõlmavaid uusi andmeid hajusallikatest pärineva heite kohta 2008. aastal.  Lähiaastatel lisandub teave hajusallikate heite kohta vette ja pinnasesse.

Euroopa Keskkonnaamet 

Euroopa Keskkonnaamet asub Kopenhaagenis. Amet aitab kaasa Euroopa keskkonnaseisundi olulisele ja mõõdetavale paranemisele, andes õigeaegselt asjakohast ja usaldusväärset informatsiooni poliitikutele ja avalikkusele.

Lisateave: http://www.eea.europa.eu/pressroom

Teadusuuringute Ühiskeskus

Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskus on Euroopa Komisjoni asutusesisene teadustalitus, mille ülesandeks on pakkuda tarbijate huvidest lähtuvat teaduslikku ja tehnilist tuge ELi poliitikakontseptsioonide väljatöötamisele, rakendamisele ja jälgimisele. Teadusuuringute Ühiskeskusel on ülemaailmsete atmosfääriuuringute jaoks heite andmebaas EDGAR, mille põhjal prognoositakse kasvuhoonegaaside ja õhusaaste inimtekkelise heite suundumusi kogu maailmas 10x10 km suuruste ruutude kaupa.

Lisateave: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Täiendav teave õhu kvaliteeti käsitleva ELi poliitika kohta: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm[1] Nt EKA osooniveeb (Ozone Web): http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map ja loetelu kohalikest ja riigiülestest õhukvaliteedi andmetest peaaegu reaalajas: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Tegevused dokumentidega