nästa
föregående
poster

Press Release

Miljö: Tack vare nya kartor får vi närbilder av luftföroreningar från diffusa källor

Ändra språk
Press Release Publicerad 2011-05-25 Senast ändrad 2016-06-03
Det Europa-omfattande registret har som mål att hjälpa oss européer att aktivt bli engagerade i frågor som rör miljön. De nya online-kartor som offentliggjordes idag av EU-kommissionen och Europeiska miljöbyrån, i nära samarbete med gemensamma forskningscentrumet som är kommissionens interna avdelning för vetenskap och forskning, gör det möjligt för EU:s invånare att för första gången exakt lokalisera de viktigaste diffusa källorna till luftföroreningar, t.ex. transport och luftfart. Den nya uppsättningen med 32 kartor visar var utsläppen av vissa föroreningar som kväveoxider och partikelemissioner görs. Kartorna kompletterar de existerande uppgifterna om utsläpp från enskilda industrianläggningar i det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar.

Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot hälsan, särskilt för utsatta grupper som barn och människor med luftvägssjukdomar. Genom att informera medborgarna om luftföroreningar från transport, hushåll och andra källor där de bor, ger dessa kartor medborgarna möjlighet att vidta åtgärder och uppmana myndigheterna att göra förbättringar.

Professor Jacqueline McGlade, verkställande direktör på Europeiska miljöbyrån

"För att våra åtgärder ska vara trovärdiga är det mycket viktigt med kunskap. Dessa kartor visar att det finns ett genuint åtagande för att öka allas förståelse av varifrån luftföroreningarna kommer," säger miljökommissionär Janez Potočnik.

 “Luftföroreningar är ett allvarligt hot mot hälsan, särskilt för utsatta grupper som barn och människor med luftvägssjukdomar. Genom att informera medborgarna om luftföroreningar från transport, hushåll och andra källor där de bor, ger dessa kartor medborgarna möjlighet att vidta åtgärder och uppmana myndigheterna att göra förbättringar,”  säger professor Jacqueline McGlade, verkställande direktör på Europeiska miljöbyrån.

Det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar (E-PRTR) som lanserades 2009 för att förbättra tillgången till miljöinformation innehåller redan uppgifter som rapporterats in av enskilda industrianläggningar (punktkällor) och från och med nu även information om utsläpp från vägtransport, sjöfart, luftfart, uppvärmning av byggnader, jordbruk och små företag (diffusa källor).

Diffusa luftföroreningskällor är allmänt spridda och/eller koncentrerade till tätbefolkade områden. Ett stort antal mycket små utsläpp från hus och fordon utgör sammanlagt en stor, diffus föroreningskälla, särskilt i städer.

Den nya, omfattande uppsättningen med 32 kartor gör det möjligt att på en skala av 5 km gånger 5 km se var föroreningarna släpps ut. Kartorna innehåller uppgifter om kväveoxider (NOX), oxider av svavel (SOX), kolmonoxid (CO), ammoniak (NH3) och partikelemission (PM10).

Vad visar kartorna?

Medan uppgifter om luftkvaliteten är offentligt tillgängliga både från nationella och europeiska uppgiftsleverantörer[1], tillhandahåller dessa uppgifter inte information om de olika föroreningskällorna.  De nya kartorna ökar medvetenheten om lokala utsläpp av luftföroreningar och gör det möjligt för invånarna att fokusera på sitt eget närområde. Dessutom kan luftkvalitetsexperter använda uppgifterna för modellering och därigenom bedöma miljökonsekvenserna av lokala utsläpp.

Kartorna över geografisk fördelning visar, till exempel, stora områden med särskilt höga koncentrationer av utsläpp av ammoniak (NH3) från jordbruket i Po-dalen i Italien, i Bretagne i Frankrike och i Beneluxländerna. Höga nivåer på utsläppen av ammoniak skadar miljön genom att de bidrar till försurning av jord och sötvatten och eutrofiering.

De visar också i vilken omfattning som utsläppen av NOX och PM10 från vägtransporter äger rum i stora stadsområden och längs med de viktiga vägnäten. I städerna bidrar i synnerhet vägtransporterna stort till de nivåer av PM10 i den luft vi andas in.

För att titta på kartorna, besök:

Bakgrund 

Parterna i Århuskonventionen – inklusive EU – antog 2003 protokollet om register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR), som trädde i kraft den 8 oktober 2009. EU har gått längre än vad som krävs i detta protokoll genom att kräva att medlemsstaterna rapporterar information om ytterligare fem föroreningar till de 85 ämnen som förtecknas och genom att införa strängare rapporteringströsklar för ytterligare sex.

Informationen i det europeiska registret över utsläpp och överföringar av föroreningar uppdateras i maj varje år. Förutom uppgifter från EU:s 27 medlemsstater ingår också uppgifter från Schweiz, Island, Liechtenstein och Norge. Serbien började rapportera till detta register 2011. På webbplatsen finns också den nya informationen om utsläpp till luften från diffusa källor för 2008 som omfattar viktiga föroreningar. Ytterligare information om utsläpp från diffusa källor till vatten och mark kommer att inkluderas under de kommande åren.

Om Europeiska miljöbyrån

Europeiska miljöbyrån ligger i Köpenhamn. Byrån arbetar för att uppnå betydande och mätbara förbättringar av Europas miljö genom att förse de politiska beslutsfattarna och allmänheten med särskilt avpassad, relevant och tillförlitlig information.

Om gemensamma forskningscentrumet

Gemensamma forskningscentrumet (JRC) är Europeiska kommissionens interna avdelning för vetenskap och forskning vars uppdrag är att ge kundorienterat vetenskapligt och tekniskt stöd för utformning, utveckling, genomförande och övervakning av Europeiska unionens politik. JRC:s Emissions Database for Global Atmospheric Research tillhandahåller trender vad gäller de antropogena utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar globalt på en skala av cirka 10 km gånger 10 km.[1] Till exempel Europeiska miljöbyråns ozon-webbplats: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map och en förteckning över lokala och nationella tillhandahållare av uppgifter om luftkvaliteten nästan i realtid: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Dokumentåtgärder