næste
forrige
emner

Press Release

Miljø: Nye kort giver Europas borgere et nærbillede af luftforureningen fra diffuse kilder

Skift sprog
Press Release Udgivet 25/05 2011 Sidst ændret 03/06 2016
Hensigten med det europæisk dækkende register er at hjælpe Europas borgere med at involvere sig aktivt i beslutninger, der vedrører miljøet. Europa-Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur offentliggør i dag nye online-kort, der er udarbejdet i nært samarbejde med Det Fælles Forskningscenter, der er Kommissionens egen naturvidenskabelige tjenestegren. Med disse kort får borgerne for første gang mulighed for at udpege de største diffuse kilder til luftforurening, fx transport og luftfart. Det nye kortsæt består af 32 kort, som viser udledningen af bestemte forurenende stoffer såsom nitrogenoxider og partikler. Kortene kompletterer eksisterende data om emissioner fra individuelle industrianlæg, som findes i det europæiske register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR).

Luftforurening er alvorlig fare for sundheden, og det gælder især risikogrupper såsom børn og alle med luftvejssygdomme. Borgerne får med disse kort oplysning om luftforurening fra transport, husholdninger og andre kilder i nærheden af, hvor de bor, og dermed bliver de i stand til selv at gøre noget og presse myndighederne til at forbedre situationen.

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Miljøkommissær Janez Potočnik udtalte: "Viden er afgørende for, om der er tiltro til, hvad vi gør.  Men også EU's borgere får på denne måde vigtige oplysninger. De nye kort viser en ægte vilje til at udbrede kendskabet til, hvor luftforureningen kommer fra, til alle."

Professor Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, tilføjede: "Luftforurening er alvorlig fare for sundheden, og det gælder især risikogrupper såsom børn og alle med luftvejssygdomme. Borgerne får med disse kort oplysning om luftforurening fra transport, husholdninger og andre kilder i nærheden af, hvor de bor, og dermed bliver de i stand til selv at gøre noget og presse myndighederne til at forbedre situationen."

E-PRTR blev startet i 2009 for at forbedre adgangen til miljøoplysninger, og registret indeholder allerede data, som indberettes fra bestemte industrianlæg (punktkilder). Men fra i dag er der også oplysninger om emissioner fra vejtransport, skibsfart, luftfart, fyringsanlæg, landbrug og små virksomheder (diffuse kilder).

Diffuse forureningskilder kan ligge spredt eller være koncentreret i tæt befolkede områder. Mange ganske små emissioner fra huse og køretøjer udgør tilsammen en stor diffus forureningskilde, især i storbyer.

Med det samlede sæt på 32 kort kan Europas borgere nu inden for felter på 5 km gange 5 km se, hvor der udledes forurenende stoffer. Kortene har oplysninger om nitrogenoxider (NOx), svovloxider (SOx), carbonmonoxid (CO), ammoniak (NH3) og partikler (PM10).

Had viser kortene?

Data om luftkvalitet er offentligt tilgængelige hos såvel nationale som europæiske dataleverandører[1], men de indeholder ikke oplysninger om de forskellige forureningskilder. Med de nye kort skabes der større opmærksomhed om den lokale udledning af luftforurenende stoffer, og borgerne kan zoome ind på det område, de bor i. Dertil kommer, at luftkvalitetseksperter kan sætte dataene ind i modeller, så de kan vurdere miljøvirkningerne af lokale emissioner.

Kortene med den geografiske fordeling viser eksempelvis store områder med stor emission af ammoniak (NH3) fra landbruget i Po-dalen i Italien, i Bretagne i Frankrig og i Beneluxlandene. En høj ammoniakemission skader miljøet ved at bidrage til forsuring og eutrofiering af jord og ferskvand.

Kortene viser også, at NOx- og PM10-emissionerne fra vejtransporten især finder sted i bebyggede områder og langs det overordnede vejnet.  I storbyerne bidrager især vejtransporten stærkt til PM10-mængden i den luft, vi indånder.

Kortene kan ses på http://prtr.ec.europa.eu/DiffuseSourcesAir.aspx.

Baggrund

I 2003 vedtog Århuskonventionens parter, deriblandt EU, protokollen om registre over udledning og overførsel af forureningsstoffer (PRTR), og den trådte i kraft den 8. oktober 2009. EU er gået videre end PRTR-protokollen ved at kræve, at medlemsstaterne skal indberette oplysninger om fem forurenende stoffer ud over de 85 på listen, og ved at skærpe indberetningstærsklerne for seks andre stoffer.

Oplysningerne i E-PRTR ajourføres hvert år i maj måned. Det indeholder ud over data fra de 27 EU-medlemsstater også data fra Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge. Serbien er begyndt at indberette til E-PRTR i 2011. På webstedet er der nu nye oplysninger om udledningen af de vigtigste forurenende stoffer til luften fra diffuse kilder i 2008. Der vil i de kommende år komme flere oplysninger til om udledninger til vand og jord fra diffuse kilder.

Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

EEA er hjemmehørende i København. Agenturet er med til at tilvejebringe en mærkbar og målelig forbedring af miljøet i Europa ved at levere aktuelle, målrettede, relevante og pålidelige oplysninger til den politiske verden og offentligheden.

Der er yderligere oplysninger på: http://www.eea.europa.eu/pressroom/

Det Fælles Forskningscenter (JRC)

Det Fælles Forskningscenter (JRC) er Europa-Kommissionens  interne naturvidenskabelige tjenestegren, der har til opgave at yde videnskabelig og teknisk støtte til udformning, udvikling, gennemførelse og overvågning af EU's politikker. I databasen "Emissions Database for Global Atmospheric Research" (EDGAR) kan man følge udviklingen i menneskeskabte udledninger af drivhusgasser og luftforurenende stoffer i felter på ca. 10 km gange 10 km over hele verden.

Der er yderligere oplysninger på: http://edgar.jrc.ec.europa.eu/

Der er yderligere oplysninger om EU's politik inden for luftforurening på: http://ec.europa.eu/environment/air/index_en.htm

 

 [1] Fx miljøagenturets ozonkort på http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map og dets liste over lokale og nationale leverandører af næsten tidstro luftkvalitetsdata på http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Handlinger