volgende
vorige
items

Press Release

Milieu: Nieuwe kaarten geven Europese burger een nauwkeurig beeld van luchtverontreiniging door diffuse bronnen

Taal wijzigen:
Press Release Gepubliceerd 25-05-2011 Laatst gewijzigd 03-06-2016
Het Europese register moet de burger helpen een actieve rol te spelen bij beslissingen die gevolgen voor het milieu hebben. Vandaag hebben de Europese Commissie en het Europees Milieuagentschap, in nauwe samenwerking met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek, de interne wetenschappelijke dienst van de Commissie, nieuwe onlinekaarten gepubliceerd die burgers voor het eerst de mogelijkheid bieden uiterst precies de belangrijkste diffuse bronnen van luchtverontreiniging, zoals vervoer en luchtvaart, te lokaliseren. De nieuwe reeks van 32 kaarten laat zien waar bepaalde verontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en fijn stof vrijkomen. De kaarten vormen een aanvulling op bestaande gegevens over emissies uit individuele industriële installaties van het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR).

Luchtverontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid, vooral voor risicogroepen zoals kinderen en mensen met ademhalingsziekten. Deze kaarten bieden burgers informatie over door vervoer, huishoudens en andere bronnen veroorzaakte luchtverontreiniging in hun woonomgeving en stellen hen zo in staat actie te ondernemen en de overheid ertoe aan te sporen de toestand te verbeteren.

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap

Commissaris voor Milieu Janez Potočnik zei in dit verband het volgende: "Wetenschappelijke kennis is cruciaal voor de geloofwaardigheid van onze acties. Tevens vormt ze belangrijke informatie voor de burger. Deze kaarten getuigen van een oprecht engagement om eenieder bewuster te maken van de bronnen die luchtverontreiniging veroorzaken."

Professor Jacqueline McGlade, uitvoerend directeur van het Europees Milieuagentschap, voegde daar het volgende aan toe: "Luchtverontreiniging vormt een ernstige bedreiging voor de gezondheid, vooral voor risicogroepen zoals kinderen en mensen met ademhalingsziekten. Deze kaarten bieden burgers informatie over door vervoer, huishoudens en andere bronnen veroorzaakte luchtverontreiniging in hun woonomgeving en stellen hen zo in staat actie te ondernemen en de overheid ertoe aan te sporen de toestand te verbeteren."

Het in 2009 ter bevordering van de toegang tot milieu-informatie opgerichte E-PRTR bevat reeds door individuele industriële installaties (puntbronnen) gerapporteerde gegevens. Vandaag komt daar informatie bij over emissies door het wegvervoer, de scheepvaart, de luchtvaart, de verwarming van gebouwen, de landbouw en kleine ondernemingen (diffuse bronnen).

Diffuse bronnen van verontreiniging zijn wijdverspreid en/of geconcentreerd in dichtbevolkte gebieden. Grote aantallen kleine emissies van huizen en voertuigen vormen samen een grote, diffuse bron van verontreiniging, met name in steden.

De nieuwe, uitgebreide reeks van 32 kaarten biedt Europeanen de mogelijkheid op een schaal van 5 km op 5 km te zien waar verontreinigende stoffen worden uitgestoten. De kaarten bevatten gegevens over stikstofoxiden (NOX), zwaveloxiden (SOX), koolstofmonoxide (CO), ammoniak (NH3) en fijn stof (PM10).

Wat geven de kaarten weer?

Zowel nationale als Europese gegevensverstrekkers[1] maken luchtkwaliteitsgegevens openbaar, maar deze gegevens bieden geen informatie over de verschillende bronnen van verontreiniging. De nieuwe kaarten verhogen het bewustzijn inzake de plaatselijke uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Burgers kunnen ermee inzoomen op hun eigen buurt. Daarnaast kunnen luchtkwaliteitsdeskundigen de gegevens gebruiken voor modellering en zo de milieugevolgen van plaatselijke emissies beoordelen.

Zo brengen de ruimtelijkespreidingskaarten grote hotspots van emissies van ammoniak (NH3) door landbouw aan het licht in de Povlakte (Italië), in Bretagne (Frankrijk) en in de Beneluxlanden. Hoge niveaus van ammoniakemissies schaden het milieu door bodem- en zoetwaterverzuring en eutrofiëring.

Uit de kaarten blijkt ook in welke mate het wegvervoer in grote verstedelijkte gebieden en langs de belangrijkste wegennetten NOX- en PM10-emissies veroorzaakt. In steden draagt vooral het wegvervoer sterk bij tot de PM10-niveaus in de lucht die we inademen.

Achtergrond

In 2003 stelden de partijen bij het Verdrag van Aarhus, waaronder de EU, het Protocol betreffende registers inzake de introductie en overbrenging van verontreinigende stoffen vast, dat in werking is getreden op 8 oktober 2009. De EU gaat verder dan het PRTR-Protocol door de lidstaten op te leggen behalve over de 85 onder het protocol vallende stoffen over vijf extra stoffen informatie te verstrekken en voor zes andere stoffen strengere rapportagedrempels voor te schrijven.

De informatie in het E-PRTR wordt elk jaar in mei bijgewerkt. Naast informatie van de 27 lidstaten van de Europese Unie bevat het ook gegevens van Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Servië is in 2011 verslag beginnen uitbrengen aan het E-PRTR. De website omvat thans de nieuwe informatie voor 2008 over de luchtemissies van belangrijke verontreinigende stoffen door diffuse bronnen. De komende jaren wordt informatie over de emissies door diffuse bronnen in het water en de bodem opgenomen.

Het Europees Milieuagentschap (EMA)

Het EMA is gevestigd in Kopenhagen. Het agentschap helpt het milieu van Europa op significante en meetbare wijze te verbeteren door beleidsmakers en het publiek tijdig doelgerichte, relevante en betrouwbare informatie te verstrekken.

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO)

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (GCO) is de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie die tot taak heeft klantgestuurde wetenschappelijke en technische ondersteuning te leveren voor de uitstippeling, ontwikkeling, uitvoering en toetsing van het beleid van de EU. De activiteit van het GCO met betrekking tot de emissiedatabank voor mondiaal atmosferisch onderzoek (EDGAR) laat trends zien in de antropogene emissies van broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen op een schaal van ongeveer 10 km op 10 km.[1] Bijvoorbeeld EEA Ozone-web: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map en een lijst van verstrekkers van plaatselijke en landelijke luchtkwaliteitsdata in bijna realtime: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data.

 

 

Permalinks

Documentacties