naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Okolje: novi zemljevidi nudijo Evropejcem povečano sliko onesnaževanja zraka iz razpršenih virov

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 25.05.2011 Zadnja sprememba 03.06.2016
Cilj vseevropskega registra je Evropejcem pomagati, da se dejavno vključijo v odločitve, ki zadevajo okolje. Novi spletni zemljevidi, ki sta jih Evropska komisija in Evropska agencija za okolje v tesnem sodelovanju s Skupnim raziskovalnim centrom, tj. notranja znanstvena služba Komisije, objavili danes, državljanom prvič omogočajo natančno določiti glavne razpršene vire onesnaževanja zraka, na primer promet in letalstvo. Nov niz 32 zemljevidov prikazuje, kje prihaja do izpustov določenih onesnaževal, na primer dušikovih oksidov in trdih delcev. Dopolnjuje obstoječe podatke o izpustih iz posameznih industrijskih obratov Evropskega registra izpustov in prenosov onesnaževal (European Pollutant Release and Transfer Register – E-PRTR).

Onesnaženost zraka resno ogroža zdravje, še zlasti rizične skupine, na primer otroke in ljudi z boleznimi dihal. Z obveščanjem državljanov o onesnaževanju zraka, ki ga povzročajo promet, gospodinjstva in drugi viri na območjih, kjer živijo, dajejo ti zemljevidi državljanom možnost, da ukrepajo in da od organov zahtevajo izboljšanje stanja.

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Komisar za okolje Janez Potočnik je dejal:  „Znanje je bistveno za verodostojnost naših ukrepov. Hkrati našim državljanom zagotavlja pomembne informacije. Ti zemljevidi kažejo na iskreno zavezanost k boljšemu razumevanju vseh o tem, od kod prihaja onesnaževanje zraka.“

Profesorica Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, je dodala: „Onesnaženost zraka resno ogroža zdravje, še zlasti rizične skupine, na primer otroke in ljudi z boleznimi dihal. Z obveščanjem državljanov o onesnaževanju zraka, ki ga povzročajo promet, gospodinjstva in drugi viri na območjih, kjer živijo, dajejo ti zemljevidi državljanom možnost, da ukrepajo in da od organov zahtevajo izboljšanje stanja.“

E-PRTR, ki je z namenom izboljšanja dostopnosti okoljskih informacij pričel delovati leta 2009, že zajema podatke, ki jih sporočajo posamezni industrijski obrati (točkovni viri) in od danes informacije o izpustih iz cestnega prometa, pomorstva, letalstva, ogrevanja zgradb, kmetijstva in malih podjetij (razpršeni viri).

Razpršeni viri onesnaževanja so zelo razširjeni in/ali skoncentrirani v gosto naseljenih območjih. Veliko število mnogih manjših izpustov iz hiš in vozil skupaj predstavlja velik razpršen vir onesnaževanja, zlasti v mestih.

Nov izčrpen niz 32 zemljevidov Evropejcem omogoča, da v obsegu 5 km x 5 km vidijo, kje prihaja do izpustov onesnaževal. Vključujejo podrobnosti o dušikovih oksidih (NOX), žveplovih oksidih (SOX), ogljikovem monoksidu (CO), amoniaku (NH3) in trdih delcih (PM10).

Kaj prikazujejo zemljevidi?

Medtem ko so podatki o kakovosti zraka javno dostopni pri nacionalnih in evropskih ponudnikih podatkov[1], ti ne nudijo informacij glede različnih virov onesnaževanja. Novi zemljevidi dvigajo ozaveščenost o lokalnih izpustih onesnaževal zraka in državljanom omogočajo, da si približajo svojo lastno sosesko. Poleg tega lahko strokovnjaki za kakovost zraka podatke uporabijo za izdelavo modelov in s tem ocenjujejo okoljske posledice lokalnih izpustov.

Zemljevidi prostorske razporeditve prikazujejo, na primer, velika žarišča za emisije amoniaka (NH3) iz kmetijstva v Padski nižini v Italiji, Bretanji v Franciji in državah Beneluksa. Visoke ravni izpustov amoniaka škodijo okolju, ker povzročajo zakisljevanje ter evtrofikacijo prsti in pitne vode.

Prikazujejo tudi obseg izpustov NOX in PM10 iz cestnega prometa v velikih urbanih območjih in vzdolž glavnih cestnih povezav. V mestih zlasti cestni promet pomembno prispeva k ravnem PM10 v zraku, ki ga dihamo.

Ozadje

Leta 2003 so pogodbenice Aarhuške konvencije, vključno z EU, sprejele Protokol o registrih izpustov in prenosov onesnaževal (Protocol on Pollutant Release and Transfer Registers – PRTR), ki je začel veljati 8. oktobra 2009. EU je zadevni protokol nadgradila z zahtevo, da države članice poleg o navedenih 85 snoveh sporočajo informacije o dodatnih petih onesnaževalih, in z uvedbo strožjih mejnih vrednosti poročanja za nadaljnjih šest snovi.

Informacije v E-PRTR se osvežijo maja vsako leto. Poleg 27 držav članic Evropske unije vključuje tudi podatke iz Švice, Islandije, Lihtenštajna in Norveške. Srbija je s poročanjem E-PRTR začela leta 2011. Spletna stran sedaj vključuje nove informacije o izpustih razpršenih virov v zrak za leto 2008 in zajema ključna onesnaževala. V prihodnjih letih bodo vključene nadaljnje informacije o izpustih razpršenih virov v vodo in prst.

O Evropski agenciji za okolje (European Environment Agency – EEA)

Sedež EEA je v Kopenhagnu. Agencija pomaga pri doseganju znatnega in izmerljivega izboljšanja evropskega okolja z zagotavljanjem pravočasnih, ciljno usmerjenih, ustreznih ter zanesljivih informacij načrtovalcem politik in javnosti.

O Skupnem raziskovalnem centru (Joint Research Centre – JRC)

Skupni raziskovalni center je notranja znanstvena služba Evropske komisije s poslanstvom zagotavljati znanstveno in tehnično podporo po meri uporabnika pri zasnovi, pripravi, izvajanju in spremljanju politik EU. Dejavnost JRC glede podatkovne baze izpustov za raziskovanje svetovnega ozračja (Emissions Database for Global Atmospheric Research – EDGAR) zagotavlja trende na področju antropogenih izpustov toplogrednih plinov in onesnaževalcev zraka na svetovni ravni v obsegu približno 10 km x 10 km.[1] Na primer EEA Ozone web: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/map ter seznam lokalnih in nacionalnih ponudnikov podatkov o kakovosti zraka skoraj v realnem času: http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/resources/about-the-data

Permalinks

Akcije dokumenta