Učinkovita raba virov in odpadki

Spremeni jezik

Globalne okoljske težave, s katerimi se srečujemo danes, so večinoma posledica človekovega čezmernega izkoriščanja naravnih virov, vključno s (fosilnimi) gorivi, minerali, vodo, tlemi in biotsko raznovrstnostjo. Vse bolj jasno je, da je prevladujoči evropski model gospodarskega razvoja, ki temelji na veliki rabi virov, nastajanju odpadkov in onesnaževanju, dolgoročno nevzdržen. Evropska unija (EU) je danes močno odvisna od uvoza, za izpolnitev našega povpraševanja po virih pa bi potrebovali površino, dvakrat večjo kot je celotna EU. Številni viri se uporabljajo le kratkotrajno ali so za gospodarstvo izgubljeni, ker se odložijo na odlagališča ali ker se pri recikliranju zmanjša njihova kakovost (angl. downcycling). Več

Brskanje kataloga