Ефективно използване на ресурсите и отпадъците

Смяна на език

Глобалните екологични проблеми, пред които сме изправени днес, до голяма степен са резултат на свръхексплоатацията от страна на човека на природните ресурси, включително (изкопаеми) горива, минерали, вода, почви и биоразнообразие. Става все по-ясно, че преобладаващият в Европа модел на икономическо развитие – основан на интензивно потребление на ресурси, генериране на отпадъци и замърсяване – не може да бъде поддържан в дългосрочен план. Днес Европейският съюз (ЕС) е силно зависим от вноса и ние се нуждаем от площ, два пъти по-голяма от общата площ на ЕС, за да посрещнем потребностите си от ресурси. Много от ресурсите се използват само за кратко или биват загубени за икономиката чрез депониране или рециклиране в материал с по-ниско качество. Повече

Преглед на каталог