следващ
предишен
елементи

Новини

Нулево замърсяване: Голяма част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите стандарти за качество

Смяна на език
Новини Публикуван 03-06-2022 Последна промяна 24-10-2023
1 min read
Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа през 2021 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Оценката дава добра представа за това къде плувците могат да намерят най-добрите места за къпане в цяла Европа това лято. Оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 21 859 места за къпане в цяла Европа. Те обхващат териториите на държавите — членки на ЕС, както и на Албания и Швейцария, през 2021 г.

Според публикувания днес годишен доклад за водите за къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа през 2021 г. са отговаряли на най-строгите „отлични“ стандарти на Европейския съюз за качество на водите за къпане. Оценката дава добра представа за това къде плувците могат да намерят най-добрите места за къпане в цяла Европа това лято. Оценката, изготвена от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с Европейската комисия, се основава на мониторинга на 21 859 места за къпане в цяла Европа. Те обхващат териториите на държавите — членки на ЕС, както и на Албания и Швейцария, през 2021 г.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: Този доклад е добре дошъл за всички нас, които резервират заслужената си лятна ваканция на красивите места за къпане в Европа. Независимо дали нашата дестинация е гръцки плаж. унгарско езеро или френска река, можем да сме сигурни, че огромна част от водите за къпане са с отлично качество. Това е от полза за околната среда, за нашето здраве и за европейската туристическа промишленост сега, когато се възстановява от пандемията. Ангажираме се да поддържаме тези стандарти и да постигнем нови подобрения по пътя към целта ни за нулево замърсяване.

Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Бруйнинкс от своя страна заяви: Тазгодишните резултати са доказателство, че над 40-годишните действия на ЕС за подобряване на качеството на водите за къпане в цяла Европа са от полза както за нашето здраве, така и за околната среда. Планът за действие на ЕС за нулево замърсяване и прегледът на Директивата на ЕС за водите за къпане допълнително ще утвърдят ангажимента ни за предотвратяване и намаляване на замърсяването през следващите десетилетия.

Основни констатации в доклада

Докладът показва, че качеството на крайбрежните зони, които съставляват до две трети от всички места за къпане, като цяло е по-добро от това на местата за къпане във вътрешността. През 2021 г. 88 % от крайбрежните места за къпане в ЕС са класифицирани като места с отлично качество в сравнение със 78,2 % от местата във вътрешността. От приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на „отличните“ обекти се е увеличил, и през последните години поддържа стабилни около 88 % за крайбрежните и 78 % за вътрешните места за къпане.

В доклада се констатира, че през 2021 г. минималните стандарти за качество на водата са били постигнати в 95,2 % от обектите. В Австрия, Малта, Хърватия, Гърция, Кипър, Дания и Германия 90 % или повече от водите за къпане отговарят на стандарта за „отлично“ качество.

Делът на обектите с лошо качество е намалял от 2013 г. насам. През 2021 г. води за къпане с лошо качество има в 1,5 % от всички обекти в ЕС в сравнение с 2 % през 2013 г. Лошото качество често се дължи на краткосрочно замърсяване. В доклада се подчертава, че по-добрата оценка на източниците на замърсяване и прилагането на мерки за интегрирано управление на водите могат да спомогнат за подобряване на качеството на водите.

Наред с тазгодишния доклад за водите за къпане ЕАОС публикува и актуализирана интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Вече има и актуализирани доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в държавите.

Контекст

Качеството на водите за къпане в Европа се подобри значително през последните десетилетия благодарение на системния мониторинг и управление, въведени с Директивата на ЕС за водите за къпане и други законодателни актове на ЕС в областта на околната среда, включително Директивата за пречистването на градските отпадъчни води.

В законодателството на ЕС относно водите за къпане се уточнява дали качеството им може да се класифицира като „отлично“, „добро“, „задоволително“ или „лошо“ в зависимост от констатираното количество фекални бактерии. Когато качеството на водата е оценено като „лошо“, държавите членки на ЕС са длъжни да предприемат определени мерки, като например да забранят или да препоръчат да се избягва къпането, да осведомят обществеността, както и да предприемат подходящи корективни действия.

Тези правила доведоха до драстично намаляване на нетретираните или частично третираните битови и промишлени отпадъци, попадащи във водата за къпане. В резултат на това плуването е възможно и в множество разположени в градските райони водни басейни, които преди това са били силно замърсени.

В момента Европейската комисия преразглежда Директивата за водите за къпане. Целта е да се прецени дали настоящите правила все още изпълняват предназначението си за опазване на общественото здраве и подобряване на качеството на водите, или дали е необходимо да се подобри съществуващата рамка, по-специално чрез разглеждане на нови параметри.

Всички държави членки на ЕС, както и Албания и Швейцария, наблюдават обектите си за къпане в съответствие с разпоредбите на Директивата относно водите за къпане в ЕС.

Прилагането на Директивата за водите за къпане се подпомага от широка законодателна рамка на ЕС в областта на водите, включително Рамковата директива за водитеДирективата относно стандартите за качество на околната средаДирективата за подземните водиРамковата директива за морска стратегия и Директивата за пречистването на градските отпадъчни води.

За повече сведения

Оценка за 2021 г. на качеството на водите за къпане, включително информационни фишове по държави и интерактивна карта

Правила на ЕС относно качеството на водите за къпане

Преразглеждане на Директивата за водите за къпане

Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), пресслужба:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Телефон: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Телефон: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ