další
předchozí
položky

Novinky

Nulové znečištění – velké množství evropských vod ke koupání splňuje nejvyšší normy kvality

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 03.06.2022 Poslední změna 24.10.2023
5 min read
Z dnes zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2021 splňovalo téměř 85 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody. Posouzení dává plavcům dobré vodítko pro výběr lokalit, které letos v Evropě nabízející nejkvalitnější letní koupání. Toto posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 21 859 lokalit ke koupání v celé Evropě. Výsledky monitorování za celý rok 2021 pokrývají členské státy EU spolu s Albánií a Švýcarskem.

Z dnes zveřejněné výroční zprávy o vodách ke koupání vyplývá, že v roce 2021 splňovalo téměř 85 % evropských lokalit ke koupání ty nejpřísnější normy Evropské unie, které zajišťují výbornou kvalitu vody. Posouzení dává plavcům dobré vodítko pro výběr lokalit, které letos v Evropě nabízející nejkvalitnější letní koupání. Toto posouzení, které vypracovala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) ve spolupráci s Evropskou komisí, vychází z monitorování 21 859 lokalit ke koupání v celé Evropě. Výsledky monitorování za celý rok 2021 pokrývají členské státy EU spolu s Albánií a Švýcarskem.

Komisař pro životní prostředí, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius uvedl: „Zveřejnění zprávy o kvalitě vod vítají především ti z nás, kteří si rezervují zasloužené letní prázdninové pobyty u krásných evropských lokalit ke koupání. Ať už je naší destinací řecká pláž, maďarské jezero nebo francouzská řeka, můžeme si být jisti, že převážná většina vod ke koupání je vynikající kvality. Tato skutečnost svědčí životnímu prostředí, našemu zdraví i evropskému odvětví cestovního ruchu na jeho cestě zotavení z pandemie. Jsme odhodláni nastavený standard kvality zachovat a dále jej zvyšovat v rámci úsilí o dosažení našeho cíle, jímž je nulové znečištění.“

Výkonný ředitel EEA Hans Bruyninckx k tomu doplnil: „Letošní výsledky jsou důkazem toho, že více než 40 let, po něž jsme v EU přijímali opatření na zlepšení kvality vod ke koupání v celé Evropě, prospělo našemu zdraví i životnímu prostředí. Náš závazek předcházet a snižovat znečištění v nadcházejících desetiletích dále posílí akční plán EU pro nulové znečištění a revize směrnice EU o vodách ke koupání.“

Hlavní zjištění zprávy

Ze zprávy vyplývá, že kvalita pobřežních lokalit, které tvoří dvě třetiny všech lokalit ke koupání, je obecně lepší než kvalita vnitrozemských lokalit. V roce 2021 bylo 88 % pobřežních lokalit EU ke koupání klasifikováno jako vysoce kvalitní v porovnání se 78,2 % vnitrozemských lokalit. Od přijetí směrnice o vodách ke koupání v roce 2006 se podíl „vynikajících“ lokalit zvýšil a v posledních letech se stabilizoval na přibližně 88 % v případě pobřežních lokalit a 78 % v případě vnitrozemských lokalit.

Zpráva konstatuje, že v roce 2021 byly minimální normy kvality vody splněny u 95,2 % lokalit. V Rakousku, na Maltě, v Chorvatsku, Řecku, na Kypru, v Dánsku a Německu splňuje „vynikající“ normu kvality 90 % nebo více vod ke koupání.

Podíl lokalit s vodou nedostačující kvality se od roku 2013 snížil. V roce 2021 tvořily vody ke koupání nedostačující kvality 1,5 % všech lokalit v EU ve srovnání s 2 % v roce 2013. Nedostačující kvalita je často důsledkem krátkodobého znečištění. Zpráva zdůrazňuje, že ke zlepšení kvality vody může přispět lepší posuzování zdrojů znečištění a provádění opatření pro integrované hospodaření s vodou.

Společně s letošní zprávou o vodách ke koupání EEA zveřejnila i aktualizovanou interaktivní mapu, která udává kvalitu vody v jednotlivých lokalitách ke koupání. K dispozici jsou rovněž aktualizované zprávy o jednotlivých zemích a také informace o provádění směrnice v členských státech.

Souvislosti

Kvalita evropských vod ke koupání se v posledních desetiletích výrazně zlepšila díky systematickému monitorování a správě zavedeným podle směrnice EU o vodách ke koupání a dalších právních předpisů EU v oblasti životního prostředí, včetně směrnice o čištění městských odpadních vod.

Směrnice EU o vodách ke koupání stanoví, kdy lze kvalitu vody ke koupání klasifikovat jako „výbornou“, „dobrou“, „přijatelnou“ nebo „nevyhovující“, a to v závislosti na zjištěné míře znečištění fekálními bakteriemi. V případech, kdy je voda klasifikována jako nevyhovující, by členské státy EU měly přijmout určitá opatření, např. vydat zákaz koupání nebo varování před koupáním. Měly by o tom informovat veřejnost a zjednat vhodnou nápravu.

Tato pravidla vedla k výraznému snížení objemu nezpracovaných nebo částečně zpracovaných komunálních a průmyslových odpadních vod, které původně končily ve vodě ke koupání. V důsledku toho je plavání možné také v mnohých povrchových vodách v městských lokalitách, které byly dříve silně znečištěné.

Evropská komise v současné době provádí přezkum směrnice o vodách ke koupání. Jeho cílem je posoudit, zda jsou stávající pravidla stále vhodná pro účely ochrany veřejného zdraví a zlepšování kvality vod nebo zda je třeba současný rámec zlepšit, zejména zavedením nových parametrů.

Všechny členské státy EU a Albánie a Švýcarsko monitorují kvalitu svých lokalit ke koupání právě na základě ustanovení směrnice EU o vodách ke koupání.

Provádění směrnice o vodách ke koupání podporuje široký rámec právních předpisů EU v oblasti vody, kam mimo jiné patří rámcová směrnice o voděsměrnice o normách environmentální kvalitysměrnice o podzemních vodáchrámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí a směrnice o čištění městských odpadních vod.

Další informace

Posouzení kvality vod ke koupání v roce 2021, včetně informativních přehledů o jednotlivých zemích a interaktivní mapy

Pravidla EU upravující kvalitu vod ke koupání

Přezkum směrnice o vodách ke koupání

Tisková kancelář Evropské agentury pro životní prostředí (EEA):

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Tel.: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Tel.: +45 2336 1381


Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage