следващ
предишен
елементи

Новини

Подобряването на качеството на въздуха в европейските градове ще донесе големи ползи за здравето

Смяна на език
Новини Публикуван 06-10-2017 Последна промяна 10-12-2019
1 min read
Photo: © Rastislav Staník, My City /EEA
Повечето хора, живеещи в европейските градове, са изложени на лошо качество на въздуха. Последните оценки на Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), оповестени днес, показват, че фините прахови частици продължават да причиняват преждевременна смърт на над 400000 европейци годишно. Автомобилният транспорт, селското стопанство, електроцентралите, промишлеността и домакинствата са най-големите източници на замърсители на въздуха в Европа.

Като общество ние не трябва да приемаме цената на замърсяването на въздуха. С помощта на смели решения и интелигентни инвестиции с цел по-чист транспорт, енергия и селско стопанство ние можем да се справим със замърсяването и да подобрим качеството на нашия живот. Обнадеждава ни фактът, че много европейски правителства, и в частност градове, играят водеща роля за опазването на здравето на хората чрез подобряване на качеството на въздуха. Чистият въздух принадлежи на всички, в това число на хората, живеещи в градове.

Ханс Брюнинкс, Изпълнителен директор на ЕАОС

Документът на ЕАОС „Доклад за качеството на въздуха в Европа за 2017 г.“ представя актуализиран анализ на качеството на въздуха и неговото влияние въз основа на официални данни, получени през 2015 г. от над 2500 станции за наблюдение в Европа. Докладът е представен от ЕАОС по време на Европейската седмица на регионите и градовете за 2017 г.

Данните показват, че качеството на въздуха в Европа бавно се подобрява благодарение на политиките в миналото и настоящето, както и на технологичния напредък. Въпреки това високите концентрации на замърсяването на въздуха продължават да оказват значително влияние върху здравето на европейците, като най-голяма вреда причиняват фините праховичастици (ФПЧ), азотния диоксид (NO2) и приземния озон (O3).

Според доклада, концентрациите на ФПЧ2,5 са причина за около 428 000 случая на преждевременна смърт в 41 европейски страни през 2014 г., от които приблизително 399 000 случая са в ЕС-28. Лошото качество на въздуха оказва също значително икономическо въздействие, тъй като води до увеличаване на медицинските разходи, намаляване на производителността на работниците и увреждане на почвата, реколтата, горите, езерата и реките.

„Като общество ние не трябва да приемаме цената на замърсяването на въздуха. С помощта на смели решения и интелигентни инвестиции с цел по-чист транспорт, енергия и селско стопанство ние можем да се справим със замърсяването и да подобрим качеството на нашия живот“, заяви изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. „Обнадеждава ни фактът, че много европейски правителства, и в частност градове, играят водеща роля за опазването на здравето на хората чрез подобряване на качеството на въздуха. Чистият въздух принадлежи на всички, в това число на хората, живеещи в градове“.

Доклад на ЕИП сочи, че лошото качество на въздуха продължава да нанася сериозни вреди на човешкото здраве. Европейската комисия е поела ангажимент да се справи с този проблем и да помогне на държавите членки да гарантират, че качеството на въздуха на техните граждани е възможно най-високо“, добави Кармену Вела, комисар на ЕС по околна среда, морско дело и рибарство“.

Тазгодишният доклад обръща особено внимание и на селското стопанство, което е важен източник на въздушни замърсители и парникови газове. В доклада се отбелязва, че има широка гама от действия, включително надеждни технически и икономически мерки, за намаляване на емисиите от селското стопанство, но те все още не са въведени в необходимата степен и интензивност.

(1) Градско население на ЕС, изложено на вредни нива на концентрации на замърсители на въздуха през 2013—2015 г. според:

(2) Лимити/целеви стойности на ЕС

(3) Насоки на СЗО

Основни констатации

  • Фини прахови частици: През 2015 г. 7 % от градското население на ЕС-28 е било изложено на въздействието на нива на ФПЧ2.5 над годишната норма на ЕС. Около 82 % са изложени на въздействието на нива, които превишават най-строгите насоки на СЗО. През 2014 г. излагането на ФПЧ2.5 е било причина за преждевременната смърт на 428 000 души в 41 европейски страни.
  • Азотен диоксид: През 2015 г. 9 % от градското население на ЕС-28 е било изложено на въздействието на нива на NO2 над годишния лимит на ЕС и насоките на СЗО. През 2014 г. излагането на NO2 е било причина за преждевременната смърт на 78 000 души в 41 европейски страни.
  • Приземен озон: През 2015 г. 30 % от градското население на ЕС-28 е било изложено на въздействието на нива на O3 над целевата стойност, определена от ЕС. Около 95% са изложени на въздействието на нива, които превишават най-строгите насоки на СЗО. През 2014 г. излагането на O3 е било причина за преждевременната смърт на 14 400 души в 41 европейски страни.

Важна информация за оценките на здравето

 В настоящия доклад се описват оценките на влиянието върху здравето, които се приписват на излагането на ФПЧ2.5, NO2 и O3 в Европа през 2014 г. Тези оценки са направени въз основа на информация за замърсяването на въздуха, демографски данни и връзката между излагане на концентрации на замърсители и специфични последици за здравето.

Преждевременна смърт се определя като смърт, която настъпва преди дадено лице да достигне очаквана възраст. Тази очаквана възраст обикновено е възрастта на стандартната продължителност на живота за дадена страна и пол. Случаите на преждевременна смърт се считат за предотвратими, ако причината за тях може да бъде премахната.

 

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ