Мнозина европейци продължават да бъдат изложени на вредата от замърсяването на въздуха

Смяна на език
Press Release Публикуван 27-11-2015 Последна промяна 03-06-2016
Image copyright: NILU
Замърсяването на въздуха представлява най-голямия единичен риск за здравето, свързан с околната среда, в Европа. То намалява продължителността на живот на хората и допринася за сериозни заболявания като сърдечни болести, дихателни проблеми и рак. В нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), се счита, че замърсяването на въздуха е отговорно за повече от 430 000 случая на преждевременна смърт в Европа.

Въпреки непрекъснатото подобряване през последните десетилетия, замърсяването на въздуха продължава да оказва влияние върху общото здравословно състояние на европейците, като намалява качеството и средната продължителност на живота.

Ханс Брюнинкс, Изпълнителният директор на ЕАОС

Отчетът на ЕАОС „Качеството на въздуха в Европа – доклад за 2015 г.“ разглежда експозицията на населението на Европа на замърсители във въздуха и предлага моментна снимка на състоянието на качеството на въздуха базирано на данните от официалните станции за мониторинг на територията на Европа. Той показва, че повечето градски жители продължават да бъдат изложени на замърсители във въздуха с нива, считани за опасни от Световната здравна организация (СЗО).

Най-проблематичните замърсители, които оказват влияние върху здравето на хората, са твърдите частици (PM), приземният озон (O3) и азотният двуокис (NO2). Прогнозите за влиянието върху здравето, свързани с дългосрочната експозиция на PM2.5, показват, че този замърсител е отговорен за 432 000 случая на преждевременна смърт в Европа през 2012 — ниво, подобно на прогнозните през миналите години. Прогнозите за влиянието на експозицията на NO2 и O3 бяха съответно 75 000 и 17 000 случая на преждевременна смърт. Отчетът съдържа също така прогнозни стойности за случаи на преждевременна смърт на ниво държави.

„Въпреки непрекъснатото подобряване през последните десетилетия, замърсяването на въздуха продължава да оказва влияние върху общото здравословно състояние на европейците, като намалява качеството и средната продължителност на живота“, каза Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. „То оказва също така значително влияние върху икономиката, като увеличава медицинските разходи и намалява производителността поради загубата на работни дни в икономиката.“

Освен върху здравето, замърсителите на въздуха оказват значително вредно въздействие върху живота на растенията и екосистемите. Тези проблеми, включително еутрофикацията, причинена от амоняка (NH3) и азотните окиси (NOx), както и щетите, причинявани от O3 на растенията, продължават да бъдат широко разпространени в Европа.

Други важни констатации

  • Твърдите частици могат да причинят или да утежнят сърдечносъдовите и белодробни заболявания, сърдечните пристъпи и аритмиите. Те могат да причинят и рак. През 2013 г. 87 % от градското население в ЕС е било изложено на концентрации на PM2.5, които превишават стойността, зададена от СЗО за защита на здравето на хората. Стандартът за качеството на въздуха в ЕС е  по-малко строг и само 9% са били изложени на PM2.5 над граничната стойност на ЕС. Предимствата на подобряването на качеството на въздуха в Европа са ясни — спазването на стандарта на СЗО за качеството на въздуха в рамките на ЕС‑28 ще доведе до спадане на средните концентрации на PM2.5 с около една трета, което ще доведе до 144 000 по-малко случая на преждевременна смърт в сравнение с текущата ситуация. PM2.5 се отнася до частици с диаметър 2.5 μm или по-малки. Малките частици могат да проникнат дълбоко в белите дробове.
  • Експозицията на озон в градовете остава много висока – 98% от градското население на ЕС-28 е било изложено през 2013 г. на концентрации на O3 над зададената от СЗО  гранична стойност. Около 15% са били изложени на концентрации над (по-малко строгата) гранична стойност в ЕС за O3. Концентрациите на озон нанасят също така щети и на селскостопанската реколта, на горите и растенията, като намаляват скоростта на растеж и добивите. Дългосрочната цел за защитата на растителността от O3 беше надмината в 86% от общата селскостопанска площ в ЕС-28.
  • Азотният двуокис засяга директно дихателната система, но допринася и за образуването на PM и O3. През 2013 г. 9% от градското население на ЕС-28 е било изложено на концентрации на NO2 над стандартите на СЗО и идентичните стандарти на ЕС, като 93% от всички превишения са наблюдавани близо до пътищата.
  • Бензо(a)пиренът (BaP) е канцерогенен органичен замърсител. Той обикновено се образува като резултат от горенето на дърва, а експозицията на BaP е широко разпространена, особено в централна и източна Европа. Една четвърт от градското население на ЕС-28 е било изложено на концентрации над граничната стойност през 2013 г., а 91% са били изложени на концентрации на BaP над прогнозното референтно ниво, на базата на числата за риска, посочени от СЗО.
  • Емисиите на серен двуокис (SO2) намаляха значително през последните десетилетия в резултат от законодателството на ЕС, което изисква да се използват технологии за очистване на емисиите и по-малко съдържание на сяра в горивата. През 2013 г. имаше само няколко превишавания на граничната стойност на ЕС за SO2.
  • Концентрациите на въглеродния окис, бензена и тежките метали (арсен, кадмий, никел и олово) във въздуха на открито бяха общо взето ниски през 2013 г. в ЕС, с няколко превишавания на съответните гранични и целеви стойности, зададени в законодателството на ЕС.

Препратки:

Свързано съдържание

Въз основа на данни

Свързани показатели

Exposure of ecosystems to acidification, eutrophication and ozone In the EU-28 countries, the ecosystem area where acidification critical loads were exceeded decreased from 43% in 1980 to 7% in 2010 (it also decreased by 7% across all EEA member countries). There remain some areas where the EU's interim objective for reducing acidification, as defined in the National Emission Ceilings Directive, has not been met.  The EU28 ecosystem area, where the critical loads for eutrophication were exceeded, peaked at 84% in 1990 and decreased to 63% in 2010 (55% in EEA member countries). The area in exceedance is projected to further decrease to 54% in 2020 for the EU28 (48% in EEA member countries), assuming current legislation is implemented. The magnitude of the exceedances is projected to reduce considerably in most areas, except for a few 'hot spot' areas in western France and the border areas between the Belgium, Germany and the Netherlands as well as in northern Italy. Only 4% of the EU-28 ecosystem area (3% in EEA member countries) is still projected to be in exceedance of acidification critical loads in 2020 if current legislation is fully implemented. The eutrophication reduction target set in the updated EU air pollution strategy proposed by the European Commission in late 2013, will be met by 2030 if it is assumed that all maximum technically feasible reduction measures are implemented, but it will not be met by current legislation. Most of Europe's vegetation and agricultural crops are exposed to ozone levels that exceed the long term objective specified in the EU Air Quality Directive. A significant fraction is also exposed to levels above the target value threshold defined in the directive. In 2012, the agricultural area exposed to concentrations above the target value threshold increased to 27% of the total area, representing an increase compared to the previous three years. With regard to forest ozone exposure, between 2004 and 2012, 60% or more of the forest area was exposed to concentrations above the critical level set by the UNECE Convention on Long Range Transboundary Air Pollution.  

Related infographics

Свързани публикации

Вижте също

Temporal coverage

Действия към документ