следващ
предишен
елементи

Press Release

Мнозина европейци продължават да бъдат изложени на вредата от замърсяването на въздуха

Смяна на език
Press Release Публикуван 27-11-2015 Последна промяна 03-06-2016
Photo: © NILU
Замърсяването на въздуха представлява най-голямия единичен риск за здравето, свързан с околната среда, в Европа. То намалява продължителността на живот на хората и допринася за сериозни заболявания като сърдечни болести, дихателни проблеми и рак. В нов доклад, публикуван днес от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС), се счита, че замърсяването на въздуха е отговорно за повече от 430 000 случая на преждевременна смърт в Европа.

Въпреки непрекъснатото подобряване през последните десетилетия, замърсяването на въздуха продължава да оказва влияние върху общото здравословно състояние на европейците, като намалява качеството и средната продължителност на живота.

Ханс Брюнинкс, Изпълнителният директор на ЕАОС

Отчетът на ЕАОС „Качеството на въздуха в Европа – доклад за 2015 г.“ разглежда експозицията на населението на Европа на замърсители във въздуха и предлага моментна снимка на състоянието на качеството на въздуха базирано на данните от официалните станции за мониторинг на територията на Европа. Той показва, че повечето градски жители продължават да бъдат изложени на замърсители във въздуха с нива, считани за опасни от Световната здравна организация (СЗО).

Най-проблематичните замърсители, които оказват влияние върху здравето на хората, са твърдите частици (PM), приземният озон (O3) и азотният двуокис (NO2). Прогнозите за влиянието върху здравето, свързани с дългосрочната експозиция на PM2.5, показват, че този замърсител е отговорен за 432 000 случая на преждевременна смърт в Европа през 2012 — ниво, подобно на прогнозните през миналите години. Прогнозите за влиянието на експозицията на NO2 и O3 бяха съответно 75 000 и 17 000 случая на преждевременна смърт. Отчетът съдържа също така прогнозни стойности за случаи на преждевременна смърт на ниво държави.

„Въпреки непрекъснатото подобряване през последните десетилетия, замърсяването на въздуха продължава да оказва влияние върху общото здравословно състояние на европейците, като намалява качеството и средната продължителност на живота“, каза Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс Брюнинкс. „То оказва също така значително влияние върху икономиката, като увеличава медицинските разходи и намалява производителността поради загубата на работни дни в икономиката.“

Освен върху здравето, замърсителите на въздуха оказват значително вредно въздействие върху живота на растенията и екосистемите. Тези проблеми, включително еутрофикацията, причинена от амоняка (NH3) и азотните окиси (NOx), както и щетите, причинявани от O3 на растенията, продължават да бъдат широко разпространени в Европа.

Други важни констатации

  • Твърдите частици могат да причинят или да утежнят сърдечносъдовите и белодробни заболявания, сърдечните пристъпи и аритмиите. Те могат да причинят и рак. През 2013 г. 87 % от градското население в ЕС е било изложено на концентрации на PM2.5, които превишават стойността, зададена от СЗО за защита на здравето на хората. Стандартът за качеството на въздуха в ЕС е  по-малко строг и само 9% са били изложени на PM2.5 над граничната стойност на ЕС. Предимствата на подобряването на качеството на въздуха в Европа са ясни — спазването на стандарта на СЗО за качеството на въздуха в рамките на ЕС‑28 ще доведе до спадане на средните концентрации на PM2.5 с около една трета, което ще доведе до 144 000 по-малко случая на преждевременна смърт в сравнение с текущата ситуация. PM2.5 се отнася до частици с диаметър 2.5 μm или по-малки. Малките частици могат да проникнат дълбоко в белите дробове.
  • Експозицията на озон в градовете остава много висока – 98% от градското население на ЕС-28 е било изложено през 2013 г. на концентрации на O3 над зададената от СЗО  гранична стойност. Около 15% са били изложени на концентрации над (по-малко строгата) гранична стойност в ЕС за O3. Концентрациите на озон нанасят също така щети и на селскостопанската реколта, на горите и растенията, като намаляват скоростта на растеж и добивите. Дългосрочната цел за защитата на растителността от O3 беше надмината в 86% от общата селскостопанска площ в ЕС-28.
  • Азотният двуокис засяга директно дихателната система, но допринася и за образуването на PM и O3. През 2013 г. 9% от градското население на ЕС-28 е било изложено на концентрации на NO2 над стандартите на СЗО и идентичните стандарти на ЕС, като 93% от всички превишения са наблюдавани близо до пътищата.
  • Бензо(a)пиренът (BaP) е канцерогенен органичен замърсител. Той обикновено се образува като резултат от горенето на дърва, а експозицията на BaP е широко разпространена, особено в централна и източна Европа. Една четвърт от градското население на ЕС-28 е било изложено на концентрации над граничната стойност през 2013 г., а 91% са били изложени на концентрации на BaP над прогнозното референтно ниво, на базата на числата за риска, посочени от СЗО.
  • Емисиите на серен двуокис (SO2) намаляха значително през последните десетилетия в резултат от законодателството на ЕС, което изисква да се използват технологии за очистване на емисиите и по-малко съдържание на сяра в горивата. През 2013 г. имаше само няколко превишавания на граничната стойност на ЕС за SO2.
  • Концентрациите на въглеродния окис, бензена и тежките метали (арсен, кадмий, никел и олово) във въздуха на открито бяха общо взето ниски през 2013 г. в ЕС, с няколко превишавания на съответните гранични и целеви стойности, зададени в законодателството на ЕС.

Препратки:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ